Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 446/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 343/TTr-STP ngày 05/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành.

(Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 45b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2017
(Kèm theo Quyết định số: 446/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tiệc mừng, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017

20/02/2017

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

2

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

10/01/2017

3

Quyết định

24/2016/QĐ- UBND ngày 29/6/2016

Ban hành quy định về thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017

10/11/2017

4

Quyết định

10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014

Ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 23/10/2017

06/11/2017

5

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Ban hành quy định cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư, quy chế quản lý, sử dụng, khai thác và đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017

15/10/2017

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

6

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010

Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

25/6/2017

7

Quyết định

09/2010/QĐ- UBND ngày 06/4/2010

Ban hành quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017

25/6/2017

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

8

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

04/11/2017

NH VỰC TƯ PHÁP

9

Quyết định

05/2013/QĐ- UBND ngày 24/01/2013

Ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

30/10/2017

10

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 16/01/2008

Ban hành quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

30/10/2017

LĨNH VỰC NỘI VỤ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

11

Quyết định

17/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015

Ban hành quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017

22/5/2017

12

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 11/12/2014

Ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

15/8/2017

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

13

Nghị quyết

168/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình

Được thay thế bằng nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

23/07/2017

14

Nghị quyết

97/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2020

Đã bãi bỏ bằng nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

23/07/2017

15

Nghị quyết

32/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

Quy định mức được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Được thay thế bằng nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

23/07/2017

16

Nghị quyết

34/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Được thay thế bằng nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

23/07/2017

17

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

Quy chế quản lý sử dụng tài sản có nguồn gốc đầu tư thuộc ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

20/3/2017

18

Quyết định

15/2016/QĐ- UBND ngày 06/5/2016

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

15/5/2017

19

Quyết định

27/2016/QĐ- UBND ngày 07/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại biểu số 04, 05, 06 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2016

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

15/5/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

20

Nghị quyết

110/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Quy định mức thu, tỷ lệ để lại chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Bãi bỏ tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

04/8/2016

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

21

Quyết định

37/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009

Quy định về một số nội dung quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Hòa Bình

Bãi bỏ tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

12/4/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2017
(Kèm theo Quyết định số: 446/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại  văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2016

Mục X phần A, mục VII phần B Nghị quyết số 40/2016/NQ- HĐND

Đã sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

18/12/2017

2

Nghị quyết

17/2016/NQ- HĐND

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 17/2016/NQ- HĐND

Đã bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

23/7/2017

3

Quyết định

02/2017/QĐ- UBND ngày 17/01/2017

Mục 5, Bảng chi tiết kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017

Bị bãi bỏ tại Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017

01/11/2017

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

4

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015

Điều 1, khoản 2 Điều 15 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND

Đã bị sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

15/8/2017

5

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

Điều 9, Điều 11, khoản 6 Điều 14 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND

Đã bị sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

15/8/2017

6

Quyết định

39/2014/QĐ- UBND ngày 25/12/2014

Khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 2; khoản 3,4 Điều 5; điểm a khoản 2 Điều 14; khoản 7 Điều 15 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND

Đã bị sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

15/8/2017

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

7

Quyết định

11/2015/QĐ- UBND ngày 27/4/2015

Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017

15/8/2017

8

Quyết định

10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

15/8/2017

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

9

Nghị quyết

33/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016

Điều 1, Điều 2, Nghị quyết số 33/2016/NQ- HĐND

Đã bị sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 48/2017/NQ- HĐND ngày 13/7/2017

23/7/2017

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

10

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2005

Khoản 1, khoản 2 Điều 2 Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND

Đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

10/02/2017

11

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017

Điều 3, khoản 2 Điều 9 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

Đã bị sửa đổi, bãi bỏ tại Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017

07/7/2017

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

12

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013

Khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 7; khoản 3 Điều 12; khoản 1 Điều 17; khoản 2 Điều 18 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND

Đã sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016

15/12/2016

13

Quyết định

14/2013/QĐ- UBND ngày 16/7/2013

Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 6; điểm a, b khoản 1 Điều 7; khoản 6 Điều 11; khoản 5 Điều 12; các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND

Đã sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ tại Quyết định số 49/2016/QĐ- UBND ngày 30/11/2016

15/12/2016

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

14

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016.

27/12/2016

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

15

Nghị quyết

129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009

Bãi bỏ Điều 4 Nghị quyết số 129/2009/NQ- HĐND

Đã bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

04/8/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH