Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành phần của Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Thành viên Hội đồng:

- Đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Tư pháp; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Giao thông vận tải; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Công an; Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc. Các bộ có trách nhiệm cử lãnh đạo cấp Vụ đại diện cho các bộ tham gia Hội đồng theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện một số tổ chức chính trị - xã hội và chuyên gia về quy hoạch do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định lựa chọn mời.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phân công cơ quan thường trực của Hội đồng.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đầu tư công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: CN, TCCV, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam