Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/TCGDNN-ĐTCQ
V/v đẩy mạnh việc gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong thời gian qua, công tác gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là các bên đã chủ động hơn trong việc gắn đào tạo với sử dụng lao động và việc làm bền vững. Để công tác này được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn số 589/TCGDNN-ĐTCQ ngày 29/3/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, trong đó cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Về công tác tổ chức, kết nối với doanh nghiệp:

+ Cần có các chiến lược, kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn và hàng năm về hợp tác đào tạo và tuyển dụng với doanh nghiệp để điều chỉnh hoàn thiện chương trình đào tạo và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chất lượng phù hợp, đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp;

+ Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận làm nhiệm vụ đầu mối hợp tác đào tạo với doanh nghiệp; nâng cao năng lực ngoại ngữ tin học, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác cho người làm công tác hợp tác đào tạo với doanh nghiệp của nhà trường;

+ Chủ động và thường xuyên phối hợp với bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, trên cơ sở đó để triển khai các hoạt động đào tạo phù hợp.

- Về thực hiện các chương trình hợp tác với doanh nghiệp:

+ Thực hiện đa dạng các hình thức hợp tác với doanh nghiệp thông qua các biên bản ghi nhớ hợp tác như liên kết, đặt hàng đào tạo; mời doanh nghiệp tham gia hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, xây dựng chương trình, giáo trình, giảng dạy, hướng dẫn thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp... (Tham khảo Mẫu biên bản ghi nhớ hợp tác tại Phụ lục 1 kèm theo);

+ Việc tổ chức liên kết đào tạo với doanh nghiệp; quyền và trách nhiệm của các bên trong liên kết đào tạo được thực hiện theo các thông tư được hướng dẫn tại Công văn số 589/TCGDNN-ĐTCQ và Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

+ Cần ký kết hợp đồng hợp tác cụ thể với các doanh nghiệp (hợp đồng liên kết đào tạo, đặt hàng đào tạo....) khi hai bên thực hiện các hoạt động hợp tác. Các nội dung của hợp đồng cần quy định cụ thể các công việc hợp tác, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan theo quy định pháp luật (Tham khảo Mẫu hợp đồng liên kết đào tạo tại Phụ lục 2 kèm theo).

2. Căn cứ điều kiện và tình hình thực tiễn, có thể xem xét thành lập hội đồng kỹ năng hoặc ban tư vấn đào tạo ngành, nghề cấp trường có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Tổ chức này có chức năng tư vấn cho nhà trường về đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Sở LĐTBXH;
- Lưu: VT, ĐTCQ (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Vũ Xuân Hùng

 

Phụ lục 1.

MẪU BIÊN BẢN GHI NHỚ THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 886 /TCGDNN-ĐTCQ ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC

Giữa (ghi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp) và (ghi tên doanh nghiệp)

Chúng tôi gồm:

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: …………………………………………

Người đại diện: …………………………………………………………. …

Chức vụ: ………………………………………………………………….…

Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (số, ngày, tháng năm): .....................................................................................................................

Số điện thoại: ……………… Fax:....................................Email:.................

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………. ....

Người đại diện: …………………………………………………………. ....

Chức vụ: ……………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan: ……………………………………………………………

Giấy phép đăng ký kinh doanh (số, ngày, tháng năm): ……………………

Lĩnh vực kinh doanh: ………………………………………………………

Số điện thoại:   ……………… Fax:………………….Email:……………….

Thống nhất thỏa thuận hợp tác một số nội dung sau:

1. Mục tiêu hợp tác

(ghi cụ thể mục tiêu hợp tác giữa hai bên)

2. Lĩnh vực hợp tác

(Ghi cụ thể về nội dung, thời gian, nguồn lực hợp tác trong các hoạt động sau (làm cơ sở để xây dựng các hợp đồng cụ thể cho từng hoạt động):

- Liên kết, đặt hàng đào tạo các ngành nghề theo các cấp trình độ;

- Tham gia hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị;

- Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo;

- Tham gia tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Hỗ trợ trang thiết bị cho trường;

- Tài trợ cho nhà trường, người học;

- ………………………………………………………………………….).

3. Các điều khoản chung

- Hai bên đồng ý cung cấp thông tin liên quan về các lĩnh vực trên;

- Thỏa thuận này được ký kết trong 05 năm (từ năm ……. đến năm ……);

- Hai bên sẽ tổ chức các cuộc họp kỹ thuật để thảo luận về kế hoạch hành động, lộ trình và cơ chế hợp tác trong từng hoạt động cụ thể;

- Tùy theo từng hoạt động, các bên có thể thỏa thuận thành các hợp đồng riêng lẻ trên cơ sở của thỏa thuận hợp tác này.

- Thỏa thuận này có hiệu lực kể thừ ngày ký./.

 


Lãnh đạo doanh nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……., ngày      tháng    năm 
Lãnh đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục 2.

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
(Kèm theo Công văn số 886 /TCGDNN-ĐTCQ ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Giữa (tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp) và (tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết chương trình đào tạo;

- Căn cứ ....................................................................................................

- Căn cứ nhu cầu thực tiễn của .....................................................................

Hôm nay, ngày........tháng.........năm ........ tại ................, chúng tôi gồm:

BÊN A: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

Người đại diện:...................................................Chức vụ............................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Điện thoại: ..................................;          Email:..........................................

Tài khoản: ................................. tại ............................................................

Mã số thuế:..................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (số, ngày, tháng năm): .....................................................................................................................

BÊN B : (Doanh nghiệp)

Người đại diện:.........................................Chức vụ.........................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................

Điện thoại: ..................................;          Email:...............................................

Tài khoản: ................................. tại ................................................................

Mã số thuế:.......................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày, tháng, năm): ........................

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hoạt động liên kết đào tạo

1. Liên kết đào tạo ngành nghề:......................................................................

Trình độ đào tạo:.............................................................................................

Thời gian đào tạo............................................................................................

Quy mô đào tạo: ............................................................................................

2. Chương trình đào tạo:.................................................................................

(có chương trình đào tạo kèm theo)

3. Kế hoạch và tiến độ đào tạo:

- Địa điểm và thời gian đào tạo tại doanh nghiệp: .........................................

- Địa điểm và thời gian đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ....................

(có kế hoạch, tiến độ đào tạo chi tiết kèm theo)

4. Nhà giáo và người hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp

- Danh sách: ................................................................................................

- Yêu cầu, điều kiện (nếu có): ......................................................................

.........................................................................................................................

5.  Phụ cấp hoặc tiền lương cho nhà giáo, người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp:

.........................................................................................................................

6. Phụ cấp hoặc tiền lương của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trả cho người hướng dẫn của doanh nghiệp (nếu có): .................................................................................

..........................................................................................................................

Điều 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán (nếu có)

1. Giá trị hợp đồng :.......................................................................

2. Phương thức thanh toán:............................................................................

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của các bên

3.1. Quyền và trách nhiệm của (cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

(Cơ sở giáo dục nghề nghiệp) là đơn vị chủ trì hoạt động liên kết đào tạo trong Hợp đồng này, có quyền và trách nhiệm cụ thể trong các hoạt động sau:

a) Thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với ngành nghề: .....................  theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì trong công tác tuyển sinh bảo đảm quy mô: ...............................

c) Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp trong việc xây dựng các chương trình đào tạo ngành nghề: ....................................................................; kế hoạch, tiến độ đào tạo; giáo trình, tài liệu hướng dẫn. Nội dung chương trình đào tạo phải đáp ứng chuẩn đầu ra theo quy định và yêu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp;

d) Chủ trì tổ chức, giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành cơ bản cho người học trong quá trình đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch, tiến độ do hai bên thống nhất;

đ) Bố trí nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn, quản lý người học trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp (có kế hoạch giáo viên và người hướng dẫn doanh nghiệp kèm theo Hợp đồng này);

e) Trả tiền lương hoặc phụ cấp cho người hướng dẫn của doanh nghiệp (do hai bên thỏa thuận nếu có).

g) Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp trong đánh giá kết thúc khóa học hoặc kết thúc mô đun, tín chỉ;

h) Cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định;

i) Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ học bổng cho người học theo quy định của pháp luật;

k) Ghi đầy đủ các hoạt động thực hành, thực tập của người học vào Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp theo quy định;

l) Các nội dung khác:

.....................................................................................................................

3.2. Quyền và trách nhiệm của (doanh nghiệp)   

(Doanh nghiệp) là đơn vị phối hợp liên kết đào tạo trong Hợp đồng này có quyền và trách nhiệm cụ thể như sau:

a) Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng các chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, giáo trình, tài liệu hướng dẫn đào tạo ngành nghề: .................................................................... (có kế hoạch phối hợp kèm theo);

b) Chủ trì tổ chức hướng dẫn người học thực hành, thực tập tại doanh nghiệp theo tiến độ, kế hoạch hai bên đã thống nhất;

c) Phân công người hướng dẫn của doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn người học tại doanh nghiệp theo kế hoạch giáo viên và người hướng dẫn tại doanh nghiệp do hai bên đã thống nhất;

d) Phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đánh giá kết thúc khóa học hoặc đánh giá kết thúc mô đun, tín chỉ tại doanh nghiệp theo tiến độ, kế hoạch đào tạo hai bên đã thống nhất;

đ) Trả tiền lương hoặc phụ cấp cho nhà giáo, người học nếu làm ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, cụ thể (quy định cụ thể về mức lương; quy cách cần đạt, thời gian thực hiện v.v....):

.......................................................................................................................

e) Thực hiện chế độ bảo hiểm lao động cho nhà giáo, người học trong quá trình học tập, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (ghi cụ thể):

......................................................................................................................

g) Các hỗ trợ khác cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo và người học gồm:

......................................................................................................................;

h) Các nội dung khác (nếu có)

- Tiếp nhận người học sau tốt nghiệp;

- Cấp chứng chỉ thực hành cho người học tại doanh nghiệp;

.......................................................................................................................

Điều 4: Điều khoản chung, hiệu lực Hợp đồng

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nghiêm túc các điều khoản trong Hợp đồng, nếu có vướng mắc thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc để giải quyết bằng đàm phán trên tinh thần hợp tác đảm bảo quyền lợi của hai bên. Nếu không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa Kinh tế - Tòa án ................................ để giải quyết.

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi thanh lý hợp đồng. Hợp đồng được làm thành ................ bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ  ............. bản, Bên B giữ ...................... bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A