Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP 06 CHỐT LIÊN NGÀNH KIỂM SOÁT DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CỬA NGÕ VÀO ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH BẰNG ĐƯỜNG BỘ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 668/CAT (PV01) ngày 02/4/2020 về việc phê duyệt phương án phối hợp lực lượng liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 06 Chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh bằng đường bộ, cụ thể như sau:

1. Địa điểm đặt chốt

- Chốt số 1: Tại Trạm thu phí BOT QL1A, thuộc địa phận Thị xã Từ Sơn.

- Chốt số 2: Đầu cầu Như Nguyệt trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận thành phố Bắc Ninh.

- Chốt số 3: Trên quốc lộ 18, hướng Nội Bài đi Bắc Ninh, điểm sau lối rẽ từ cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội vào QL18 (thuộc Yên Phụ, Yên Phong).

- Chốt số 4: Đầu cầu Phả lại trên quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận huyện Quế Võ.

- Chốt số 5: Tại Km 22+200 quốc lộ 38, vị trí tiếp giáp với tỉnh Hải Dương thuộc địa phận xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành.

- Chốt số 6: Tại vị trí tiếp giáp với TP Hà Nội trên Quốc lộ 17 thuộc địa phận xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành.

2. Nhiệm vụ của Chốt:

- Kiểm soát 100% người nước ngoài đến Bắc Ninh, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại (khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử);

- Kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhất là các trường hợp trở về/đi qua vùng dịch;

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải công cộng, đảm bảo 100% hành khách đeo khẩu trang; phương tiện có trang bị nước rửa tay sát khuẩn…

- Kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe khách, xe taxi (bao gồm cả taxi truyền thống và taxi công nghệ), trừ những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 04/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 (căn cứ tình hình thực tế Chủ tịch UBND tỉnh có thể quyết định kéo dài thời gian thực hiện).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Về thành phần tham gia

Bố trí mỗi chốt tối đa 30 người, do 01 đ/c Lãnh đạo Công an cấp phòng làm Tổ trưởng, 02 Tổ phó (Y tế, Quân sự), cụ thể gồm:

- Công an: 15 người;

- Y tế: từ 3 đến 6 người;

- Quân đội: từ 3 đến 6 người;

- Thanh tra Giao thông: 03 người;

Mỗi chốt chia quân số thành 03 ca (mỗi ca tối đa 10 người) đảm bảo kiểm soát 24/24h, mỗi ca do 01 đ/c Công an làm Ca trưởng (giao đ/c Tổ trưởng phân công cụ thể từng ca).

2. Nhiệm vụ của các lực lượng

- Lực lượng Công an: Có nhiệm vụ dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát; xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự.

- Cán bộ Y tế: đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, phun tiêu độc, khử trùng (nếu cần)…; Bố trí phương tiện, vật tư thiết bị, điều kiện khác để đưa các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 vào các cơ sở y tế để kiểm tra, sàng lọc, cách ly theo quy định

- Các lực lượng khác: phối hợp hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các hình thức khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng, Ca trưởng phân công.

- Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện theo Công văn số 139/PA-CAT-PV01 của Công an tỉnh về xây dựng phương án phối hợp lực lượng liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 02/4/2020.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tại các tuyến đường giáp ranh với tỉnh ngoài (trừ các tuyến quốc lộ do lực lượng của tỉnh đảm nhiệm nêu trên): Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế của địa bàn bố trí các Chốt trên tuyến đường, cửa ngõ vào địa bàn, xây dựng phương án huy động lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và các lực lượng khác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Ninh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Tăng cường công tác truyền thông để người dân, người nước ngoài biết, phối hợp thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Giao thông Vận tải, Tài Chính, Thông tin và Truyền Thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Bắc Ninh; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong