Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT XOÀI BA MÀU CÓ QUY MÔ 500 HA ĐẠT TIÊU CHUẨN VIETGAP GẮN VỚI CHUỖI TIÊU THỤ SẢN PHẨM”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 168/TTr-SKHCN ngày 26/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

2. Cơ quan quản lý dự án: Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Cơ quan chủ trì dự án: Viện Cây ăn quả miền Nam

4. Chủ nhiệm dự án: TS. Võ Hữu Thoại.

5. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 03/2018 đến hết tháng 02/2020.

6. Địa điểm triển khai dự án: Huyện Chợ Mới.

7. Mục tiêu thực hiện của dự án:

a) Mục tiêu tổng quát: Tạo sự chuyển biến trong tổ chức sản xuất và cung ứng xoài ba màu theo hướng liên kết từ trồng đến tiêu thụ sản phẩm, cải thiện và quản lý chất lượng xoài theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Tập huấn cho khoảng 730 nông hộ trồng xoài (mỗi lớp 35 - 40 hộ) sẽ được tổ chức thành 20 lớp tập huấn, mỗi lớp 4 ngày.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn kiểm tra nội bộ: 01 lớp cho 50 hộ nông dân chủ chốt được tổ chức trong 02 ngày và 01 lớp tập huấn cho 20 cán bộ kỹ thuật khuyến nông trong 05 ngày.

- Mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô diện tích 500 ha phải có chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm (trái xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP), trình độ quản lý nhóm (khoảng 50 người, sau khi đã được tập huấn kiểm tra nội bộ) và hiệu quả sản xuất cho nhà vườn (khoảng 730 người).

- Xây dựng chuỗi liên kết trong cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các tổ hợp tác/HTX trồng xoài với các cơ sở/Doanh nghiệp kinh doanh trái cây như: Công Ty TNHH Xuất Nhập khẩu Trái Cây Chánh Thu - Bến Tre, Công ty TNHH ORGA Việt Nam - TP HCM và một số doanh nghiệp khác có liên quan.

- Mở rộng diện tích Hợp tác xã xoài VietGAP huyện Chợ Mới - An Giang (thêm 500 ha). Chia làm 5 tổ hợp tác để thuận tiện cho việc theo dõi, mỗi tổ hợp tác khoảng 140 - 150 hộ sản xuất xoài ba màu.

8. Nội dung thực hiện:

a) Nội dung 1: Xây dựng và hỗ trợ phát triển Hợp tác xã xoài VietGAP huyện Chợ Mới - An Giang.

- Khảo sát các vùng trồng xoài, xây dựng hệ thống nhóm nông dân.

- Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia vào Hợp tác xã trồng xoài (dựa trên hợp tác xã đã có sẵn của địa phương).

- Hỗ trợ duy trì Hợp tác xã xoài VietGAP huyện Chợ Mới - An Giang.

b) Nội dung 2: Sản xuất xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Hợp tác xã xoài VietGAP huyện Chợ Mới - An Giang.

- Điều tra khảo sát hiện trạng áp dụng các biện pháp canh tác xoài, môi trường làm việc của nhà vườn so với tiêu chuẩn VietGAP và đề xuất biện pháp khắc phục theo các tiêu chí của VietGAP.

- Tập huấn nông dân trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Đào tạo kiểm tra viên nội bộ cho tổ hợp tác trồng xoài.

- Xây dựng sổ tay chất lượng trong sản xuất xoài theo VietGAP.

- Hướng dẫn trên thực địa cho nông dân của Hợp tác xã xoài VietGAP huyện Chợ Mới - An Giang.

- Hướng dẫn Ban quản lý Hợp tác xã xây dựng và vận hành hệ thống nhóm nông hộ, thủ tục, quản lý hồ sơ theo VietGAP.

- Kiểm tra nội bộ, đánh giá, chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã xoài VietGAP huyện Chợ Mới - An Giang.

- Giám sát quy trình sản xuất xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP và duy trì sản xuất xoài tại Hợp tác xã đạt tiêu chuẩn VietGAP sau khi đạt chứng nhận.

c) Nội dung 3: Xây dựng liên kết sản xuất - tiêu thụ và hỗ trợ phát triển thị trường xoài An Giang.

- Khảo sát thực trạng thị trường xoài An Giang.

- Khảo sát cơ sở/doanh nghiệp kinh doanh xoài trong nước.

- Tư vấn phát triển sản phẩm và hỗ trợ mở rộng thị trường xoài An Giang.

- Tư vấn cấp mã vùng xuất khẩu xoài cho hợp tác xã.

9. Sản phẩm của dự án (các sản phẩm chính):

- Huyện Chợ Mới có thêm một vùng sản xuất xoài ba màu đạt tiêu chuẩn VietGAP với quy mô diện tích 500 ha (lưu ý, không kể các diện tích xoài ba màu đã đạt chuẩn VietGAP trước đây)

- 01 quy trình kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật và thu hoạch tiên tiến cho cây xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP.

- Đào tạo và tập huấn cho cán kỹ thuật, cán bộ khuyến nông (khoảng 20 người) và nông dân (730 người).

- Liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm xoài ba màu của dự án: Công Ty TNHH Xuất Nhập khẩu Trái cây Chánh Thu - Bến Tre, Công ty TNHH ORGA Việt Nam - TP HCM và một số doanh nghiệp khác có liên quan (nếu có).

- Có mã vùng (code) để xuất khẩu qua ít nhất 1 - 2 thị trường khó tính (Úc, Hàn Quốc, Mỹ).

- Báo cáo khoa học tổng kết dự án.

10. Kinh phí thực hiện:

a) Tổng kinh phí thực hiện dự án 29.358.042.000 đồng, bao gồm:

- Nguồn sự nghiệp khoa học hỗ trợ: 2.699.780.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm, chín mươi chín triệu, bảy trăm, tám mươi ngàn đồng). Trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ khoa học công nghệ:

1.713.514.000 đồng.

+ Chi khác:

986.266.000 đồng.

- Kinh phí từ các nguồn khác: 26.658.262.000 đồng.

b) Các nội dung chi từ ngân sách nhà nước:

Số TT

Nội dung các khoản chi

Kinh phí NSNN (đồng)

1

Hỗ trợ công nghệ

1.198.514.000

2

Nguyên vật liệu

15.000.000

3

Cơ sở hạ tầng để đáp ứng điều kiện chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP.

500.000.000

4

Chi khác

986.266.000

 

Tổng cộng

2.699.780.000

Điều 2.

1. Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung dự án theo đúng Điều 1 của Quyết định này và tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước khi triển khai thực hiện dự án. Phối hợp với UBND huyện Chợ Mới để triển khai thực hiện các nội dung dự án đạt kết quả cao.

2. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới hỗ trợ chủ nhiệm dự án thực hiện tốt các mục tiêu của dự án. Đồng thời, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ giám sát việc triển khai thực hiện dự án và báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hỗ trợ, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án theo theo tiến độ dự án, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định hiện hành. Nếu sau ngày 31/5/2018, Viện Cây ăn quả miền Nam vẫn chưa thực hiện dự án hoặc nếu sau ngày 30/4/2020 Viện Cây ăn quả miền Nam vẫn chưa hoàn thành dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu quy mô 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm’’ thì không được hỗ trợ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, Viện Cây ăn quả miền Nam và TS. Võ Hữu Thoại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.UBND tỉnh (b/c);
- Sở KHCN (5 bản), Sở Tài chính;
- Viện Cây ăn quả miền Nam;
- UBND huyện Chợ Mới;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Phòng KTN, P.HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lâm Quang Thi