Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁ
NH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 326/SKHĐT-TH ngày 13/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ trong năm 2020.

Điều 2. Các đơn vị triển khai thực hiện theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao và báo cáo định kỳ trước ngày 05 tháng 6 và trước ngày 05 tháng 12 năm 2020 về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh)

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, với quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy nhiệm vụ cải cách hành chính làm khâu đột phá. Đến nay, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã trở thành công việc thường xuyên, trọng tâm của tất cả các sở, ban, ngành, địa phương.

Trong năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục bám sát các nội dung, chương trình, chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cụ thể, kết quả đạt được về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2019 tăng 6,99% so với cùng kỳ năm trước (Nghị quyết của HĐND tỉnh là 6,5-7%), trong đó GRDP theo ngành kinh tế tăng 7,43% (Nghị quyết của HĐND tỉnh là 7-7,5%). Trong tổng mức tăng 7,43% của toàn tỉnh, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,58%; khu vực dịch vụ tăng 7,02%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 1,52%.

- Về cơ cấu nền kinh tế năm 2019: Ngành nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 10,74%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 28,18%; ngành dịch vụ chiếm 50,73%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,35% (cơ cấu tương ứng cùng kỳ năm 2018 là: 11,17%; 26,97%; 51,23%; 10,63%).

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2019 tăng 7,52% so cùng kỳ năm trước (Nghị quyết của HĐND tỉnh là 6-6,5%); trong đó, ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 25,16%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,11%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,18% và công nghiệp khai khoáng tăng 0,28%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 106.611 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2018.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 đạt 1.490 triệu USD, tăng 13,5% so với năm 2018 (Nghị quyết của HĐND tỉnh là 1.350 triệu USD). Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng khá so với năm 2018: Thủy sản tăng 7,3%, dệt may tăng 5,32%,...

II. MỤC TIÊU

Tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể định hướng đến năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ chung cho các sở, ngành, địa phương

1.1. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa việc triển khai toàn diện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh hàng năm bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể, có đánh giá kết quả cụ thể; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực cải cách hành chính.

1.2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành.

Tăng cường công tác đối thoại, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh ít nhất 02 lần/năm và xử lý có hiệu quả các kiến nghị theo đúng thẩm quyền; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp; quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là nhóm doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tiếp tục nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3. Tiếp tục đổi mới và thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tư duy mới hướng tới nền hành chính phục vụ; đặc biệt là tại các huyện, thị xã, thành phố với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Công khai toàn bộ các quy định, chính sách; chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện quy định, chính sách trên các kênh thông tin, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng, đồng thời công bố rộng rãi địa chỉ đường dây nóng, trả lời nhanh các phản ánh, kiến nghị liên quan.

1.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra trong thực hiện thủ tục hành chính và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các cấp chính quyền.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước; có giải pháp cụ thể để đổi mới tác phong làm việc của cán bộ công chức, có chế tài khen thưởng và xử lý vi phạm một cách rõ ràng.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tự ý đặt ra các khoản thu, nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

1.5. Tập trung đẩy mạnh khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, giải quyết thủ tục hành chính với nhà đầu tư và doanh nghiệp để giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh về thời gian và tài chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại tỉnh.

1.6. Tiếp tục rà soát, củng cố, bổ sung chức năng, tiện ích cho Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; phát triển, tích hợp thêm các phần mềm, các ứng dụng, mở rộng loại hình dịch vụ công được cung cấp qua Trung tâm này. Thực hiện kết nối với dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực ngành dọc như: Điện, nước,... như mục tiêu đã đề ra khi thành lập Trung tâm là tập trung tại một địa chỉ.

Tăng cường truyền thông dịch vụ, phát triển mạnh các kênh, các công cụ hỗ trợ khách hàng nộp hồ sơ điện tử, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, kết nối đa dạng các công cụ thanh toán trực tuyến phục vụ cho nhiều loại dịch vụ công khác nhau. Mở rộng danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến; đảm bảo triển khai thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

1.7. Bảo đảm sự phối hợp và kế thừa trong hoạt động của các cơ quan, không thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp; đảm bảo việc thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần trong năm đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

2. Nhiệm vụ cụ thể: Theo Phụ lục đính kèm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Cục Thuế, Cục Hải quan, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh căn cứ Kế hoạch hành động này, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công chủ trì; phân công rõ ràng trách nhiệm và thời hạn thực hiện để có cơ sở kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

2. Định kỳ trước ngày 05 tháng 6 và trước ngày 05 tháng 12 năm 2020 gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai của ngành mình, cấp mình về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP HÀNH ĐỘNG NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ)

Stt

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tiến độ thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

I

Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp

1

- Tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng Mục hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh (Trang thông tin Đồng hành cùng doanh nghiệp)

Tất cả các cơ quan hành chính thuộc tỉnh

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

 

2

- Tham mưu, đề xuất phương án, biện pháp phù hợp, thuận lợi để giải quyết các vấn đề có liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Công văn số 1995/UBND-TH ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh. Việc tham mưu, đề xuất phải có quan điểm cụ thể, nêu rõ chính kiến, không tham mưu chung chung để né tránh trách nhiệm; hạn chế tối đa hội họp vì tham mưu không có chính kiến.

- Rà soát, kiện toàn các bộ phận tham mưu chuyên môn có năng lực, trình độ, tính năng động và đề cao trách nhiệm phục vụ; đáp ứng yêu cầu trên

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

 

3

Nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, cải thiện năng lực cạnh tranh ngành du lịch:

- Tăng cường tính kết nối và đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng trong chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch.

- Đổi mới và đa dạng hóa phương thức xúc tiến du lịch, tăng cường công tác xúc tiến du lịch.

Sở Du lịch

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2020 và các năm tiếp theo

 

4

- Phối hợp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, công ty cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện đầu tư dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương triển khai quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics.

- Phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ III.3 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai các Trạm thu phí tự động không dừng trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ các đơn vị vận tải thực hiện kết nối chia sẻ thông tin, chuẩn bị áp dụng công nghệ mới, tiên tiến như Mạng lưới vạn vật kết nối Internet-IoT.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan ngành dọc trong công tác phát triển giao thông vận tải đường biển, đường thủy nội địa, hàng không, đường sắt,..

- Phát triển sàn giao dịch logistics trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thực hiện tối ưu vận tải hai chiều.

- Tham mưu UBND tỉnh có chính sách khuyến khích đầu tư vận tải đa phương thức. Có chế độ ưu đãi cho đầu tư vào khu vực cảng biển, vận tải biển, dịch vụ cảng biển, vì đây là những ngành nghề có giá trị gia tăng cao.

- Hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị triển khai một phần hay chuỗi dịch vụ logistics

Sở Giao thông Vận tải

Các đơn vị liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

- Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh hoàn thành theo đúng tiến độ và thời hạn quy định;

- Các trạm thu phí trên địa bàn tỉnh triển khai lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng theo lộ trình quy định.

- Tăng cường kết nối các phương thức vận tải, phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics, từ đó nâng cao chất lượng và giảm chi phí vận tải

5

Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên truyền về các chính sách, quy định, các tuyên bố, cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền tỉnh Khánh Hòa đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan

Trong năm 2020 và các năm tiếp theo

Các chính sách, quy định, các tuyên bố, cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền tỉnh Khánh Hòa được phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

6

Công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, danh mục dự án đầu tư công trung hạn sử dụng vốn ngân sách tỉnh trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin Đồng hành cùng doanh nghiệp; rà soát và công bố công khai quy trình xét duyệt, lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm minh bạch và bình đẳng (cung cấp thông tin đồng thời bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác), lựa chọn và gửi thông tin quảng bá, giới thiệu đến nhà đầu tư tiềm năng (kết hợp với xúc tiến đầu tư)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

 

7

Công khai đầy đủ thông tin các loại quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt, nhiệm vụ điều chỉnh, đồ án điều chỉnh quy hoạch trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, website của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin Đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo liên kết cơ sở dữ liệu quy hoạch đến website các ngành, đơn vị liên quan.

Sở Xây dựng

UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

 

8

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh mục thông tin quỹ đất ở các huyện, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án sử dụng đất chậm tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện và đăng công khai lên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, liên kết đến Trang thông tin Đồng hành cùng doanh nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2020 và các năm tiếp theo

 

9

Phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện giới thiệu quỹ đất khác phù hợp với quy hoạch và điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi doanh nghiệp bị thu hồi đất khi thời gian sử dụng đất chưa hết hoặc thời hạn sử dụng đất đã hết nhưng doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng đất để tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2020 và các năm tiếp theo

 

10

- Rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp đang sử dụng đất (mục đích sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ) chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Gửi hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận đến các doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

 

11

Ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước 20/3/2020

Báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

12

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan

Sở Xây dựng

Các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước 20/3/2020

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13

Cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật và tạo kết nối truy cập với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật với Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

 

14

Công bố đầy đủ, kịp thời các tài liệu về ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, tình hình thu - chi ngân sách địa phương hàng quý, 6 tháng, hàng năm của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, của Sở Tài chính, UBND cấp huyện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Mẫu biểu theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về việc công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh hàng quý, 6 tháng, năm.

15

Xây dựng quy trình liên thông cấp giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng kỹ thuật; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại một đầu mối là Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ năm 2019 chuyển sang

 

16

Rà soát, đánh giá lại quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp. Đồng thời, công khai, minh bạch thủ tục hành chính về hải quan để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện

Cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

Thực hiện theo Kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan

 

17

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại các cấp tòa án ở địa phương; công khai, minh bạch quy trình, rút ngắn thời gian thụ lý, xét xử các vụ việc tranh chấp kinh tế, vụ kiện kinh tế.

- Kiện toàn Tổ công tác Hành chính - Tư pháp - Văn thư, vận dụng cơ chế một cửa trong xem xét, thụ lý, cấp giấy chứng nhận bào chữa, xét xử

Tòa án Nhân dân tỉnh, tòa án cấp huyện thuộc tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

18

Kiểm soát, ngăn ngừa tiêu cực trong xét xử các vụ kiện kinh tế, vụ việc tranh chấp kinh tế

Tòa án Nhân dân tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

19

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân

Viện Kiểm sát nhân dân

 

Thường xuyên

 

20

Bảo đảm hiệu lực thi hành án kinh doanh, thương mại; thi hành án dân sự có liên quan đến kinh tế

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Tòa án Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, các đơn vị, địa phương

Thường xuyên

 

21

Tham mưu chỉ đạo các giải pháp để cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện thường xuyên

 

22

Tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp do UBND tỉnh chủ trì nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

VP UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL KKT Vân Phong và các đơn vị có liên quan

02 lần/năm

 

II

Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia

22

- Thanh tra tỉnh chủ trì, thống nhất với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh quy chế phối hợp, lồng ghép trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Chủ trì lập kế hoạch điều phối hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh hàng năm từ năm 2018 trở đi; thực hiện kế thừa phối hợp và kế thừa kết quả thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan chức năng, bảo đảm không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần trong năm đối với mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo

- Quy chế được UBND tỉnh ban hành.

- Kế hoạch điều phối hoạt động thanh tra hàng năm

23

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai phương án xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của tỉnh

Thanh tra tỉnh

Thanh tra sở, huyện, các đơn vị thanh tra, quản lý chuyên ngành

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo

 

24

- Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng của tỉnh, tập trung đúng mức đối với hành vi nhũng nhiễu khi thực hiện cơ chế chính sách, thủ tục hành chính.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đường dây nóng về chi phí không chính thức

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

 

25

Tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động tín dụng, ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Các đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Các chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động an toàn, hiệu quả

26

Rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, địa phương

Trong năm 2020 và các năm tiếp theo

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa được rà soát, cập nhật hàng năm theo đúng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử và thực tiễn triển khai của tỉnh

III

Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

27

Tiếp tục mở rộng danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2020 và các năm tiếp theo

 

28

Vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

Thường xuyên

đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

29

Tiếp tục đẩy mạnh các hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, cơ quan hải quan (khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, giải đáp vướng mắc bằng hình thức điện tử,...) nhằm giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

- Về khai thuế qua mạng: 100% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai thuế qua mạng; duy trì tỷ lệ này qua các năm.

- Về nộp thuế điện tử: Duy trì tỷ lệ nộp thuế điện tử của doanh nghiệp đạt trên 95%; phấn đấu tăng tỷ lệ qua các năm.

- Tích cực tuyên truyền, vận động người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử. Đảm bảo đến lộ trình của Chính phủ đề ra là đến 01/11/2020: Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

30

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của tỉnh đạt từ 20% trở lên (hoặc tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết của các TTHC trực tuyến được công bố đạt từ 40% trở lên). Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2020

Nâng chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trung bình mỗi năm lên 2 bậc.

31

Rà soát, công bố danh mục TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Danh mục TTHC trực tuyến được rà soát, công bố, phù hợp với điều kiện triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

32

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ) và Chương trình hành động số 3857/UBND-KT ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Các sở, ngành có liên quan; Công ty Điện lực Khánh Hòa, các công ty cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh

Nhiệm vụ thường xuyên

Thực hiện theo mục tiêu đề ra tại Chương trình hành động số 3857/UBND-KT ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Trước ngày 20/12/2020, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện mục tiêu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện,... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, gửi UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

IV

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

33

Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động tư vấn và đào tạo khởi nghiệp, các kỹ năng quản trị doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ, tư vấn chính sách, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

34

Tăng cường hợp tác công - tư trong nghiên cứu khoa học, đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ, đề án của Nhà nước; thực hiện dịch vụ công, dịch vụ hành chính công và xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công

Các sở, ngành, địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ

Trong năm 2019

 

35

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại.

- Tích cực tham gia và tổ chức hội chợ triển lãm thương mại giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh và mở rộng thị trường

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2019

Tạo cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

36

Phổ biến đến các doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa

37

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các đơn vị có liên quan

Trong năm 2020

 

38

Khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi đối đa và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển thị trường.

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Xây dựng chương trình Đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết tiêu thụ và xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị, sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường. Xúc tiến hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

+ Các sở, ban, ngành và các hội, hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; tạo điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước và tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2020-2021

- Ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khánh Hòa;

- Ban hành nghị quyết thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” tại Khánh Hòa

V

Góp phần nâng cao các nhóm chỉ số (do các Bộ, Ngành làm đầu mối theo dõi)

39

Nâng cao nhóm chỉ số Hạ tầng:

- Đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ thi công và chất lượng trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; chú trọng duy tu, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện có, tăng cường bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

- Khuyến khích đầu tư các công trình giao thông trọng điểm có tính đột phá, chú trọng các công trình kết nối với hệ thống đường sắt, cảng biển, kho bãi, sân bay, cơ sở sản xuất,...

- Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, khai thác hệ thống kho bãi hàng hóa tại cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, nhà ga hàng hóa hàng không, các bến xe khách, bãi xe hàng, bãi đỗ xe công cộng tại đô thị.

- Đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát giao thông đô thị trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và hệ thống giao thông thông minh (ITS), giảm dần việc sử dụng phương tiện cá nhân tại đô thị.

Sở Giao thông Vận tải

Các đơn vị liên quan

Năm 2020 và các năm tiếp theo

- Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình sửa chữa định kỳ; công tác bảo dưỡng thường xuyên hàng năm đường tỉnh và quốc lộ ủy quyền;

- Đảm bảo chất lượng, hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông;

- Các công trình giao thông trọng điểm có tính đột phá, mang tính kết nối được ưu tiên đầu tư;

- Đầu tư, khai thác có hiệu quả hệ thống kho bãi hàng hóa tại cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, nhà ga hàng hóa hàng không, các bến xe khách, bãi xe hàng, bãi đỗ xe công cộng tại đô thị;

- Tham mưu UBND tỉnh xin chủ trương thành lập Trung tâm điều hành giao thông công cộng (hệ thống giao thông thông minh)

40

Xây dựng Báo cáo kết quả theo dõi chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1)

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước ngày 10 của tháng cuối quý và trước ngày 10/12 hàng năm

Theo dõi Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

41

Theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số hiệu quả logistics đối với lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2020

Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động logistics.