Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 108/BC-KHĐT ngày 18/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cụ thể tại Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Các phòng NC;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 390/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 02), Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02 của Chính phủ, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ được giao; đảm bảo việc triển khai Kế hoạch kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp tại tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến Kế hoạch đến từng cán bộ, công chức, viên chức và thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường và nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp và nhân dân.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành các cấp, các ngành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 02 năm 2020 và Nghị quyết 02 năm 2019, các Nghị quyết số 19 của Chính phủ trong thời gian qua.

2. Chỉ tiêu:

(1) Tiếp tục duy trì việc cắt giảm 1/3 - 1/2 thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính đã được cắt giảm so với quy định trong thời gian qua.

(2) Đảm bảo cung cấp tối thiểu 30% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và trên 50% số thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính.

(3) 100% trường học, bệnh viện, công ty bán lẻ điện, công ty cấp thoát nước, công ty vệ sinh môi trường và các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị không sử dụng tiền mặt để thanh toán, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thẻ ATM...

(4) Vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% ở khu vực đô thị.

(5) Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng, nhận các khoản trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm trên địa bàn đô thị đạt ít nhất 30% đến hết năm 2020.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định:

- Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

- Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

2. Tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh:

a) Về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan:

- Giao Giám đốc các sở, ngành tỉnh: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước, Công ty điện lực Trà Vinh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ giám sát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan báo cáo kết quả thực hiện nội dung này, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2020.

b) Về đăng ký tài sản:

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả nội dung này, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/3/2020.

3. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh:

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

4. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4:

a) Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4:

- Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thời gian dự kiến hoàn thành Quý I/2020.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt:

- Sở Tài chính tổ chức triển khai (sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính) về cơ chế tài chính của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp các đơn vị trường học, bệnh viện, công ty điện lực, công ty cấp thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị để thanh toán thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thu học phí qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện việc thanh toán các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, viện phí qua hệ thống ngân hàng; phối hợp với các ngân hàng tổ chức lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (phù hợp) tại các cơ sở y tế để phục vụ thanh toán chữa bệnh bảo hiểm y tế và viện phí được nhanh chóng, thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhận các khoản trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

- Công ty Điện lực Trà Vinh, Công ty Cổ phần Điện Nông thôn Trà Vinh, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh, Công ty Cổ phần công trình đô thị Trà Vinh, các Công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh: Phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu tiền điện, nước và các dịch vụ... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; khuyến khích người sử dụng dịch vụ thanh toán tiền bằng các giải pháp điện tử, di động.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo tình hình và kết quả thực hiện mục tiêu 100% trường học, bệnh viện, công ty bán lẻ điện, công ty cấp thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/12/2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện, đặc biệt là kết quả cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng thời gian theo quy định; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo quý trước ngày 10 tháng cuối quý; Báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12).

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, năm tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian theo quy định; kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện Kế hoạch này./.