Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Yên Bái, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020 CỦA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Để tiếp nối các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 tỉnh Yên Bái đã ban hành tại Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 23/03/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của tỉnh Yên Bái (các nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ sẽ tiếp tục được thực hiện) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt tới các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị trong toàn tỉnh về nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị quyết số 02) tiếp nối Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 và các Nghị quyết số 19 đã được Chính phủ ban hành (các năm 2014-2018) về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những hạn chế, những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số PCI của tỉnh, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của các doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định rõ các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo và phân công chủ trì, phối hợp thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ gắn với từng chỉ số thành phần đã được xác định trong Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung gắn với các chỉ tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng điều hành của đơn vị và của tỉnh trong năm 2020, định hướng đến năm 2021, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

II. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục bám sát các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) về năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), về năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc (UN) nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu góp phần đưa môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Việt Nam trong nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN.

2. Phấn đấu cải thiện điểm số PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái năm 2020 tăng 02 - 04 bậc so với năm 2019, các năm tiếp theo tăng đều, phấn đấu nằm trong nhóm khá của cả nước và nằm ở tốp dẫn đầu của các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo các tiêu chí và nhiệm vụ cụ thể đã đề ra tại Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 tỉnh Yên Bái, đồng thời cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể như sau:

1. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

2. Xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành, địa phương mình.

3. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau khi có văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương được Chính phủ giao là đầu mối về thực hiện các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần tại Nghị quyết số 02.

4. Tiếp tục rà soát để bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2019, trong đó đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, không còn phù hợp, những nội dung đã được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

5. Chỉ đạo, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật.

6. Tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Yên Bái. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và hồ sơ của doanh nghiệp qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính cấp cấp huyện, qua dịch vụ bưu chính công ích.

7. Các sở, ngành: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức dịch vụ tăng cường phối hợp, thực hiện thanh toán điện tử, bằng phương thức không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ đối với các dịch vụ như học phí, viện phí, lương hưu, trợ cấp, điện, nước, vệ sinh,... trên địa bàn đô thị, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12/2020, trong đó:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phối hợp với các tổ chức tín dụng, các tổ chức trung gian thu học phí bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, đến hết năm 2020 mục tiêu 100% trường học trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận các khoản trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm trên địa bàn đô thị đạt ít nhất 30% đến hết năm 2020.

c) Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt; phấn đấu đạt mục tiêu trên 50% bệnh viện tại khu vực đô thị chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng.

d) Bảo hiểm xã hội tỉnh vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt từ 50% trở lên số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,... Sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đến hết năm 2020 ở khu vực đô thị.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2020.

9. Về cấp phép xây dựng: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan; giám sát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2020.

10. Về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo:

a) Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ; tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, sáng tạo nhằm thích ứng với nền sản xuất mới.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển không gian khởi nghiệp sáng tạo trong các trường cao đẳng, trung cấp nghề,...

11. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; điện tử hóa thủ tục quản lý, nộp hồ sơ, trả kết quả; thực hiện hiệu quả Chính phủ điện tử trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

12. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

13. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

14. Tiếp tục duy trì và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

15. Thực hiện hiệu quả hoạt động đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy trình hiện nay; cải thiện các chỉ số khởi sự kinh doanh, tiếp cận tín dụng, cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành, nộp thuế và bảo hiểm xã hội; rà soát bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phấn đấu cắt giảm thời gian thực hiện phù hợp so với quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 02 (năm 2019) của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã được ban hành và Kế hoạch này gắn liền với việc kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; phát huy những kết quả đạt được nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, cụ thể: Trước ngày 15 tháng 6 và trước ngày 15 tháng 12 năm 2020, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện 6 tháng và cả năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Nội dung báo cáo cần bám sát yêu cầu của Nghị quyết số 02 và Kế hoạch này; nêu chi tiết những sáng kiến, cải cách đã được triển khai và kết quả đạt được, trong đó đánh giá tác động về cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; nêu rõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ động hỗ trợ các sở, ngành, địa phương tổ chức công tác truyền thông, quán triệt về các nội dung liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PT-TH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng