Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/KH-UBND

Lai Châu, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung của Nghị quyết, trọng tâm là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đã ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết (Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 11/3/2019), cụ thể hóa mục tiêu theo lộ trình cải cách các quy định về thủ tục, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực thi, kết quả:

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp nhanh gọn, xử lý hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp trung bình 01 ngày, giảm 02 ngày so với quy định của Luật Doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hạn 100%; thời gian thực hiện khởi sự doanh nghiệp còn tối đa 03 ngày; 100% các thủ tục hành chính về thuế được công khai, minh bạch; 100% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, thời gian nộp thuế đảm bảo 117 giờ/năm. Hồ sơ, thủ tục kê khai thu, chi BHXH, BHYT được đơn giản hóa thành phần hồ sơ giảm 38%; các tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu giảm 42%, thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp còn 49 giờ; số thủ tục hành chính còn 28 thủ tục hành chính. Các thủ tục về tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp được thực hiện đảm bảo theo quy định, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp dưới 33 ngày. Thời gian cấp phép xây dựng công trình từ 30 ngày xuống còn 15 ngày, nhà ở riêng lẻ từ 15 ngày xuống còn 10 ngày (thời gian thực hiện tại sở xây dựng); thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán giảm 3-5 ngày so với quy định. Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ban hành tại Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh, bao gồm 24 thủ tục thực hiện tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn giải quyết dưới 14 ngày. Thực hiện tốt hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, công tác thủ tục hành chính được điện tử hóa, thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi có quyết định thông quan được rút ngắn còn 3-4 giờ.

Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử. Tập trung triển khai quyết liệt các Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu và bước đầu triển khai thực hiện; Duy trì thường xuyên hoạt động của trang thông tin tổng hợp cải cách hành chính tỉnh; thực hiện đánh giá và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu và đi vào hoạt động từ đầu tháng 9/2019 để giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của 17 sở, ngành của tỉnh, 100% thủ tục hành chính của 15/15 cơ quan chuyên môn được đưa vào thực hiện tại Trung tâm. Duy trì hoạt động của diễn đàn “Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời”, thành lập và công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020.

1. Các Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch đề ra hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các sở, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của các bộ đầu mối về các bộ chỉ số chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần:

+ Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của đơn vị mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quý I/2020 để tổng hợp, trong đó các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra phải được lượng hóa bằng số liệu cụ thể, phù hợp với chức năng quản lý; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

+ Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số do cơ quan, đơn vị phụ trách; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo: Trước ngày 05 của tháng 6 và trước ngày 05 tháng 12, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện trong 6 tháng và cả năm gửi sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính tỉnh Lai Châu theo Kế hoạch số 2963/KH-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thay đổi thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp

- Tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của tỉnh sâu rộng trong các ngành, các cấp; tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về kết quả thực hiện Nghị quyết.

2. Tiếp tục cải thiện, rút ngắn thời gian thực hiện các chỉ số môi trường kinh doanh

2.1. Về khởi sự kinh doanh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thời gian giải quyết lĩnh vực đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Cơ quan thuế: Giải quyết nhanh chóng thủ tục về đăng ký thuế cho doanh nghiệp thành lập.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, cung cấp thông tin cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Hệ thống thông tin khai trình lao động trực tuyến kết nối với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.2. Về Cấp phép xây dựng:

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; giám sát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Sở Xây dựng:

+ Rà soát lại quy trình, thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép không quá 12 ngày.

+ Chủ trì tổng hợp, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg trước ngày 10/3/2020 để báo cáo Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.3. Về tiếp cận tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng các giải pháp tăng cường huy động vốn trong và ngoài địa bàn để mở rộng đầu tư tín dụng; đơn giản hóa các thủ tục giao dịch của ngân hàng với khách hàng, đặc biệt là thủ tục vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch.

2.4. Về Đăng ký tài sản:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Chỉ đạo, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký tài sản tại địa phương, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định.

+ Ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ của tỉnh theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 trước ngày 10/3/2020 để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình gắn liền với đất, thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà, đăng ký quyền sử dụng đất bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

2.5. Về giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhăm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; tạo điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh; phối hợp Tòa án tỉnh và các cơ quan liên quan tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công tác thi hành án dân sự và công tác xử lý phá sản.

3. Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Cập nhật và công bố, công khai các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018 và 2019; công khai bảng so sánh các điều kiện kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa. Với các thủ tục hành chính liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa từ năm 2020 trở đi, thực hiện nghiêm việc công bố, công khai theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Chỉ đạo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh đã hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng và triển khai lập bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

- Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Đảm bảo thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất các mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

+ Thực thi đầy đủ trách nhiệm được phân công về kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng: Áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành sử dụng hệ thống Dịch vụ hành chính công Lai Châu trong quý I/2020.

- Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng:

+ Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; cải cách thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, đảm bảo kết nối thông tin giữa các cơ quan và đơn vị quản lý chuyên ngành với Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, duy trì thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi có quyết định thông quan được rút ngắn còn 3-4 giờ.

+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực hải quan cho doanh nghiệp.

5. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

+ Duy trì cung cấp thực hiện tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Phấn đấu 100% trường học, bệnh viện, công ty bán lẻ điện, công ty nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện,... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Cập nhật, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó sớm đưa vào hoạt động cho phép ký số văn bản điện tử qua thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng...) trong quý II/2020; theo dõi, đôn đốc, tham mưu việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 ở các sở, ngành, địa phương.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh:

+ Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

+ Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đề xuất biện pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học khu vực đô thị phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường tuyên truyền vận động khuyến khích học sinh, sinh viên thực hiện thanh toán học phí qua ngân hàng.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận các khoản trợ cấp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm trên địa bàn đô thị đạt ít nhất 30% đến hết năm 2020.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tiếp tục thực hiện các giải pháp vận động, khuyến khích người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

- Sở Nội vụ: Đẩy mạnh thực hiện và tổ chức kiểm tra việc cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Công an tỉnh: Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính; kết nối, chia sẻ thông tin thu phạt với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được giao quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và các đơn vị có liên quan; ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phạt vi phạm hành chính (Khi có hướng dẫn của Bộ Công an).

- Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng; tăng cường lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các cơ sở y tế phục vụ việc thanh toán viện phỉ được nhanh chóng, tiết kiệm thời gian khám chữa bệnh.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại và phối hợp giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân tại diễn đàn “Công dân, doanh nghiệp hỏi, cơ quan nhà nước trả lời” tại Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; phối hợp với Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo dõi đánh giá tình hình thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết trong quá trình hoạt động. Tăng cường công tác đôn đốc việc ứng dụng hệ thống dịch vụ hành chính công Lai Châu của các cơ quan đơn vị.

7. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Thông qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn khi có các đề tài nghiên cứu ứng dụng khả thi, ứng dụng thực tiễn sản xuất cao trong phát triển, cải tiến quy trình, công nghệ kỹ thuật sản xuất.

+ Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ.

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp.

+ Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong suốt quá trình hình thành sản phẩm.

- Sở Giáo dục và Đào tạo:

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn đến năm 2020. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh.

+ Tăng cường công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục ở các cấp học theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu:

+ Tổ chức thu thập ý kiến phản biện chính sách, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ kịp thời.

+ Nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh, ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong tiếp cận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. Tích cực phát triển hội viên, tổ chức các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng về phát triển doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Tích cực hợp tác, tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

+ Chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử.

+ Tổ chức việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn cấp huyện.

+ Tổ chức rà soát bộ thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành, nhằm tiếp tục cắt giảm các thủ tục, giảm thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục hành chính; nhất là các thủ tục liên quan đến thực hiện các chỉ số theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

+ Phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Định kỳ tham mưu UBND tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ: Báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6 và báo cáo năm trước ngày 10/12.

Trên đây là Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh ;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Viện Nghiên cứu QLKT TW (CIEM);
- VP Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Báo LC, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên;
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý I/2020

2

Báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố

Báo cáo UBND tỉnh 6 tháng trước ngày 10/6; cả năm trước ngày 10/12

3

Rà soát lại quy trình, thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép không quá 12 ngày.

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố

Quý I/2020

4

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố

Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020

5

Báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính có tọa độ của tỉnh theo Nghị quyết số 39/2012/QH13

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố

Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2020

6

Xây dựng và triển khai lập bộ chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, đơn vị tư vấn

Quý I/2020

7

Rà soát, cắt giảm thực chất các mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành

Sở Công Thương

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Quý I/2020

8

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, sử dụng Hệ thống dịch vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

Ban KTCK Ma Lù Thàng

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông

Quý I/2020

9

Cập nhật, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong đó sớm đưa vào hoạt động, cho phép ký số văn bản điện tử qua thiết bị di động.

Sở Thông tin và truyền thông

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thành phố

Quý II/2020

10

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 ban hành theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đề xuất biện pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thành phố

Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2020