Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 412/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1277/TTr-STNMT ngày 12/12/2019 về việc Quyết định ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; Công văn số 74/STP-XDVB ngày 15/01/2020 của Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 408/UBND-KTTC ngày 09/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung như sau:

1. Phạm vi ủy quyền:

a) Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất;

b) Phê duyệt giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

2. Điều kiện thực hiện ủy quyền:

UBND các huyện chỉ phê duyệt giá đất cụ thể theo ủy quyền tại Khoản 1 điều này sau khi việc xác định giá đất cụ thể đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thời gian ủy quyền: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp được ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn; định kỳ kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của UBND các huyện được giao tại Quyết định ủy quyền này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp;Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng