Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 38/2006/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 12 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI “MÁI ẤM ÁNH SÁNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội; Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 3 về đổi tên gọi của “Tổ ấm Ánh sáng”; Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3 về sửa đổi bổ sung quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 3 và Báo cáo thẩm định số 117/BC-TP ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội “Mái ấm Ánh sáng” thuộc Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14 quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁI ẤM ÁNH SÁNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng

Mái ấm Ánh sáng là đơn vị hoạt động sự nghiệp xã hội, được thành lập với mục đích nhân đạo, không vì lợi nhuận, tiếp nhận những đối tượng là những người thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống, không có điều kiện sống ở gia đình, có tư cách pháp nhân riêng.

Địa chỉ: Cơ sở Mái ấm Ánh sáng có trụ sở tại số 80/76 Trần Quang Diệu  phường 14 quận 3.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tiếp nhận, tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ 8 tuổi đến 16 tuổi.

2. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng: lao động sản xuất, trợ giúp các em trong các hoạt động: tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng em.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm các em phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, nhân cách, tạo điều kiện cho các em hồi gia (nếu còn gia đình), hoặc vào đời, sống tự lập khi đến tuổi lao động.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 3. Cơ quan chủ quản, cơ quan phụ trách tài trợ

1. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3 là cơ quan chủ quản có trách nhiệm quản lý Mái ấm Ánh sáng, phân công 01 cán bộ (phụ trách công tác trẻ em) theo dõi, quản lý, giúp đỡ và chịu trách nhiệm về hoạt động của Mái ấm.

2. Hội Phụ nữ từ thiện thành phố là cơ quan vận động, chủ dự án tài trợ phụ trách quản lý việc tài trợ của đối tác, phân công các thành viên của Hội phối hợp tham gia quản lý và hỗ trợ về tài chính cho hoạt động của Mái ấm Ánh sáng.

Điều 4. Ban quản trị

Ban quản trị Mái ấm gồm 3 Ủy viên: 01 đại diện Hội Phụ nữ Từ thiện thành phố làm Trưởng Ban, 01 đại điện Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3 là Phó Ban Thường trực, 01 đại diện Ủy ban nhân dân phường 14 quận 3 là Ủy viên.

1. Có trách nhiệm theo dõi kiểm tra hoạt động của Mái ấm, tạo điều kiện hỗ trợ để Ban điều hành Mái ấm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

2. Xét duyệt các đối tượng trẻ được đưa vào Mái ấm đảm bảo thực hiện đúng theo quy chế thành lập cơ sở xã hội theo quy định.

3. Có quyền đề xuất các yêu cầu, phương án để thực hiện có hiệu quả hoạt  động của Mái ấm.     

Các Ủy viên hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, nên không có kinh phí bồi dưỡng.

Điều 5. Ban điều hành

Ban điều hành Mái ấm gồm 03 nhân viên: 01 Trưởng Mái ấm, 01 giáo dục viên và 01 cấp dưỡng. Ban điều hành đảm nhận việc tiếp cận, nuôi dạy và tổ chức các mặt hoạt động cho các cháu, phân công nhau làm việc và quản lý các cháu 24/24 giờ trong ngày tại Mái ấm. Ngoài ra còn vận động các cộng tác viên công tác xã hội đến dạy học và tổ chức sinh hoạt cho các cháu.

1. Trưởng Ban điều hành Mái ấm (gọi tắt là Trưởng Mái ấm): chịu trách nhiệm với Ủy Ban DSGĐ&TE Quận 3 và Hội Phụ nữ từ thiện thành phố về toàn bộ hoạt động của Mái ấm Ánh sáng. Thực hiện tốt nội dung chương trình hoạt động. Có trách nhiệm phối hợp với địa phương trong việc đảm bảo an toàn trật tự cho Mái ấm và các hoạt động khác nhằm mục đích tạo mọi quyền lợi tốt nhất cho trẻ đang được nuôi dưỡng tại Mái ấm. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện kinh phí tài trợ và các nguồn ủng hộ khác theo đúng quy định thu, chi tài chính.

2. Giáo dục viên:

Thực hiện công tác nghiệp vụ giáo dục viên như tiếp cận, lập phiếu xã hội, vãng gia, tư vấn, hồi gia, hướng nghiệp và tham gia việc nuôi dạy trẻ tại Mái ấm. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu và yêu trẻ.

3. Bảo mẫu, cấp dưỡng:

Phụ trách về cấp dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ, quản lý trật tự vệ sinh của Mái ấm.

Ban Điều hành Mái ấm được hưởng lương và phúc lợi từ tiêu chuẩn tài trợ của đối tác dự án (do Hội Phụ nữ từ thiện vận động, không có ngân sách quỹ lương từ trợ cấp Nhà nước).

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 6. Quản lý đối tượng nuôi dưỡng

1. Đối tượng được tiếp nhận: Mái ấm Ánh sáng có khả năng tiếp nhận khoảng 25 - 26 trẻ em nam, độ tuổi từ 8 tuổi đến 16 tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2. Nhiệm vụ của trẻ tại Mái ấm: có nhiệm vụ chấp hành nội quy Mái ấm, tham gia lao động tự quản, rèn luyện đạo đức, nhân cách.

3. Quyền lợi của trẻ tại Mái ấm: có quyền lợi được nuôi dưỡng, được đến trường học chữ, học nghề, bồi dưỡng năng khiếu, được chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí. Khi đến tuổi rời Mái ấm được giúp đỡ tìm việc làm để tự lập sinh sống. 

Điều 7. Quản lý tài chính

Nguồn tài chính hoạt động: từ dự án hợp tác tài trợ được ký giữa Hội Phụ nữ từ thiện thành phố và tổ chức LORETO - ÚC, địa chỉ: 73 đường Vincent Place south. Albert Park 3026 Victoria Australia và từ nguồn tài trợ bổ sung do Hội Phụ nữ từ thiện thành phố và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3 vận động.

1. Hàng tháng, Trưởng mái ấm có trách nhiệm dự trù kinh phí và nhận kinh phí hoạt động cho Mái ấm do Hội Phụ nữ từ thiện thành phố chi từ nguồn tài trợ Mái ấm của dự án.

2. Ban điều hành có trách nhiệm lập sổ sách thu chi, có chứng từ theo đúng luật định, hàng tháng báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động cho Hội Phụ nữ từ thiện thành phố và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3.

3. Có sổ sách theo dõi các khoản tiếp nhận do mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp cho Mái ấm.

4. Hàng quý, Hội Phụ nữ từ thiện thành phố làm báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động Mái ấm cho đối tác tài trợ, cho Ban quản trị Mái ấm, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3 báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 3 và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 3 để báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Điều 8. Quản lý tài sản

1. Ban điều hành Mái ấm có trách nhiệm bảo quản tài sản được cấp, cho từ dự án, từ ngân sách của Quận, từ các mạnh thường quân.

2. Lập sổ theo dõi quản lý theo đúng mẫu quy định. Hàng năm gởi bản kiểm kê tài sản có đánh giá cho Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3 và Hội Phụ nữ từ thiện thành phố.

Điều 9. Chế độ kiểm tra

1. Mỗi 06 tháng/1lần, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3 cùng Hội Phụ nữ từ thiện thành phố kiểm tra tài chính và hoạt động của Mái ấm.

2. Hàng năm vào cuối tháng 12 sẽ kiểm tra và đánh giá tài sản của Mái ấm do Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3 chủ trì có sự tham dự của Hội Phụ nữ từ thiện thành phố.

Ngoài ra có thể phối hợp tổ chức kiểm tra đột xuất về tài chính và tài sản khi có yêu cầu.

Điều 10. Chế độ hội họp

1. Hàng tháng, Trưởng Ban điều hành Mái ấm sẽ dự họp giao ban với Hội Phụ nữ từ thiện thành phố để báo cáo tình hình hoạt động.

2. Ban quản trị họp 01 quý/1lần do Thường trực Ban quản trị triệu tập để trao đổi các nội dung phối hợp hoạt động.

3. Mỗi 06 tháng/1 lần Trưởng Ban điều hành họp định kỳ với Ban Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận 3 để báo cáo kết quả hoạt động và phương hướng tới.

4. Ban điều hành sinh hoạt với các cháu mỗi tuần 01 lần, hội ý hàng ngày và họp bất thường nếu có vấn đề đột xuất.

Điều 11. Chế độ khen thưởng

1. Ban Quản trị và Ban điều hành Mái ấm được tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do ngành chức năng và các tổ chức xã hội tổ chức (nếu có).

2. Tập thể và cá nhân cán bộ, công nhân viên của Mái ấm được khen thưởng hàng năm khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tất cả các thành viên của cơ sở Mái ấm Ánh sáng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này .

Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình và các quy định mới của Nhà nước, cơ sở Mái ấm cùng Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận đề xuất Ủy ban nhân dân quận sửa đổi, bổ sung Quy chế.

Định kỳ hàng năm, cơ sở Mái ấm cùng với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế.