Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 12 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MỞ, MÁI ẤM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật bản hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-LBLĐTBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1778/STC-HCSN ngày 23/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi cho hoạt động của Nhà mở, Mái ấm theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

DANH MỤC

ĐỊNH MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG NHÀ MỞ, MÁI ẤM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

NỘI DUNG CHI

ĐỊNH MỨC

I

Định mức chi cho trẻ

 

1

Tiền ăn bồi dưỡng cho trẻ bị ốm

3.000đ/trẻ/ngày

2

Quần áo, đồ dùng cá nhân

150.000đ/trẻ/năm

3

Tiền thuốc và khám chữa bệnh cho trẻ

100.000đ/tháng/cơ sở

4

Đồ dùng vệ sinh và sửa chữa nhỏ

300.000đ/tháng/cơ sở

5

Hoạt động vui chơi giải trí

100.000đ/tháng/cơ sở

6

Hỗ trợ học nghề cho trẻ

Tuỳ theo nghề học, tối đa không quá 1.500.000đ/trẻ

7

Hỗ trợ tiền tàu xe cho trẻ hồi gia

Theo giá cước ô tô công cộng

8

Hỗ trợ tiền ăn dọc đường cho trẻ hồi gia

10.000đ/trẻ/ngày, tối đa không quá 05 ngày

II

Các mục chi khác

 

1

Điện, nước sinh hoạt

Theo thực tế, tối đa không quá 400.000đ/tháng/cơ sở

2

Điện thoại, báo chí

Theo thực tế, tối đa không quá 350.000đ/tháng/cơ sở

3

Nước uống tiếp khách

100.000đ/tháng/cơ sở

4

Văn phòng phẩm

150.000đ/tháng/cơ sở

5

Hỗ trợ chuẩn bị Tết, tiếp khách

300.000đ/năm/cơ sở

Ghi chú:  Các nội dung chi khác như: tiền ăn cho trẻ, tiền lương cho Giáo dục viên, công tác, trực đêm… theo quy định chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.