Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢO PHÚ QUỐC VÀ CỤM ĐẢO NAM AN THỚI, TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn 2020";
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6698/BKH-CLPT ngày 28 tháng 9 năm 2005, ý kiến các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới (sau đây gọi chung là đảo Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-TTgngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định hoạt động, một số chính sách và quản lý nhà nước đối với đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại huyện đảo Phú Quốc; trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (gọi tắt là Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc).

Điều 2. Quy chế này áp dụng cho đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (được xác định cụ thể trong Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc), nhằm đạt các mục tiêu phát triển đảo Phú Quốc nêu tại Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch và giao thương lớn của cả nước, khu vực và thế giới.

Điều 3. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích và bảo hộ các tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư và hoạt động kinh doanh tại đảo Phú Quốc trong các lĩnh vực: đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và đô thị; kinh doanh du lịch, thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí, vận tải, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, nhà ở; phát triển công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Điều 4. Các tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế - xã hội, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật về đầu tư có hoạt động du lịch, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh hàng hoá tại đảo Phú Quốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Các quyền:

a) Được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên Đảo của doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai để xây dựng nhà xưởng và các công trình kiến trúc phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thuê hoặc mua nhà xưởng, kho bãi xây dựng trên Đảo để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng;

c) Sử dụng có trả tiền đối với các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo Phú Quốc bao gồm: hệ thống đường giao thông, cảng biển, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải và chất thải... và các dịch vụ chung khác trên Đảo theo hợp đồng ký kết với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng;

d) Được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Quy chế này;

đ) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác của pháp luật Việt Nam và theo quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

2. Nghĩa vụ:

a) Tuân thủ các quy định của Quy chế này, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp; sử dụng đất đúng mục đích được giao hoặc được thuê, được thuê lại;

b) Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ tiện ích công cộng trên diện tích đất do tổ chức và cá nhân trên đảo Phú Quốc sử dụng;

c) Trả tiền thuê đất, tiền thuê lại đất, tiền thuê hoặc mua nhà xưởng, kho bãi, tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo Phú Quốc cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo hợp đồng ký kết;

d) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh du lịch - dịch vụ và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đảo Phú Quốc đăng ký hoạt động với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc;

đ) Thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động định kỳ cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo các quy định hiện hành;

e) Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, hải quan, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5.

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng (các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng) có các quyền:

a) Ngoài những quyền được hưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, các doanh nghiệp hoạt động trên đảo Phú Quốc được hưởng thêm các quyền sau:

- Sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, tiện ích công cộng và các dịch vụ phục vụ chung cho đảo Phú Quốc như đường giao thông, bến cảng, sân bay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện chiếu sáng, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc theo giá thoả thuận với các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng trên đảo;

- Được hưởng các ưu đãi đầu tư quy định tại Quy chế này;

- Được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật.

b) Được Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc cho thuê đất hoặc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai để đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo Phú Quốc;

c) Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích sử dụng đất của dự án đã được đầu tư. Trong trường hợp có sự thay đổi về mục đích đầu tư ban đầu của dự án thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chỉ thực hiện sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Thu tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo Phú Quốc do doanh nghiệp đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đầu tư theo hợp đồng ký kết với bên thuê;

đ) Xây dựng nhà xưởng, kho bãi trên đảo theo quy hoạch chi tiết để bán hoặc cho thuê;

e) Định giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tiền sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo Phú Quốc theo thoả thuận với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc; định giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng, kho bãi và tiền dịch vụ;

f) Được phép cho các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có khả năng về tài chính và kinh nghiệm gọi vốn đầu tư thuê, thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích đất chưa cho thuê được để cho thuê lại đất, gọi vốn đầu tư theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai;

g) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trên đảo Phú Quốc có nghĩa vụ:

a) Xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong các khu chức năng theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt.

Trường hợp đất được Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc giao lại có thu tiền sử dụng đất, giao lại không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong các khu vực đã có trong quy hoạch chi tiết được phê duyệt mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc cho phép gia hạn thì Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc quyết định thu hồi đất mà không phải bồi thường về đất và vật kiến trúc xây dựng trên đất. Nhà nước xem xét trả lại tiền thuê đất cho doanh nghiệp thuê đất hoặc được giao lại đất có thu tiền sử dụng đất.

b) Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo Phú Quốc nhằm đảm bảo chất lượng công trình

c) Tuân thủ các quy định của Quy chế này, quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng đất đúng mục đích được giao hoặc được thuê;

d) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo các quy định hiện hành;

đ) Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, hải quan, bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẢO PHÚ QUỐC

Điều 6.

1. Trên Đảo có khu phi thuế quan và các khu chức năng khác thuộc phần còn lại của Đảo như khu du lịch, dịch vụ, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác. Quy mô, vị trí của từng khu chức năng được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Để đảm bảo chất lượng quy hoạch phát triển dài hạn phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc được phép thuê công ty tư vấn nước ngoài tham gia quy hoạch chi tiết các khu chức năng như: khu du lịch, dịch vụ, khu đô thị, khu phi thuế quan.

Điều 7.

1. Khu phi thuế quan trên đảo Phú Quốc (sau đây gọi tắt là Khu phi thuế quan) là khu vực được xác định trong quy hoạch chi tiết gắn với cảng An Thới và sân bay Phú Quốc. Khu phi thuế quan có hàng rào cứng ngăn cách với các khu vực xung quanh. Trong Khu phi thuế quan không có khu dân cư.

2. Hoạt động của khu phi thuế quan bao gồm các loại hình sản xuất, kinh doanh chủ yếu như:

a) Sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu và hàng phục vụ tại chỗ;

b) Thương mại hàng hoá (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển khẩu, tạm nhập - tái xuất, phân phối, cửa hàng và siêu thị bán lẻ, cửa hàng và siêu thị miễn thuế);

c) Thương mại dịch vụ (phân loại, đóng gói, vận chuyển giao nhận hàng hoá quá cảnh, bảo quản, kho tàng, kho ngoại quan, tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống);

d) Xúc tiến thương mại (hội chợ triển lãm, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các chi nhánh và văn phòng đại diện của các công ty trong nước và nước ngoài và các tổ chức tài chính - ngân hàng) và các hoạt động thương mại khác.

Điều 8.

1. Việc quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa Khu phi thuế quan với nước ngoài và giữa các tổ chức kinh tế trong Khu phi thuế quan với nhau được xem như việc quan hệ trao đổi giữa nước ngoài với nước ngoài và không phải làm thủ tục hải quan. Các tổ chức kinh tế hoạt động trong Khu phi thuế quan được xuất khẩu ra nước ngoài và nhập khẩu từ nước ngoài tất cả hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam không cấm xuất khẩu và nhập khẩu.

2. Đối với khu cảng An Thới, cho phép tàu nước ngoài trực tiếp vào cảng lấy hàng, không phải làm thủ tục xuất nhập cảnh đối với người, chỉ làm thủ tục đối với tàu tại phao số 0.

Điều 9.

1. Quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam được xem như quan hệ trao đổi giữa nước ngoài đối với Việt Nam và phải tuân theo các quy định hiện hành của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu, pháp luật về hải quan và về thuế xuất, nhập khẩu.

2. Các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam chỉ được nhập từ Khu phi thuế quan hàng hoá, dịch vụ mà Việt Nam không cấm nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu và được bán vào khu phi thuế quan những hàng hoá, dịch vụ mà Việt Nam không cấm xuất khẩu.

Điều 10.

1. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

a) Hàng hoá từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu phi thuế quan;

b) Hàng hoá từ Khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài;

c) Hàng hoá từ Khu phi thuế quan xuất bán cho khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất trong các khu chức năng thuộc phần còn lại của đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam;

d) Hàng hoá không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ từ nội địa Việt Nam đưa vào Khu phi thuế quan.

2. Hàng hoá thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ từ nội địa Việt Nam đưa vào Khu phi thuế quan để xuất khẩu ra nước ngoài mà không qua sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp thành sản phẩm tại Khu phi thuế quan phải nộp thuế xuất khẩu, làm thủ tục xuất khẩu theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra giám sát của hải quan.

Hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất khẩu có xuất xứ Việt Nam đưa vào Khu phi thuế quan để xuất khẩu ra nước ngoài mà có qua sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp thành sản phẩm tại Khu phi thuế quan phải làm thủ tục xuất khẩu theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của hải quan, chỉ phải nộp thuế xuất khẩu đối với phần giá trị hàng hóa có xuất xứ từ nội địa Việt Nam cấu thành trong sản phẩm, còn phần giá trị gia tăng do quá trình sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp trong Khu phi thuế quan được miễn thuế xuất khẩu.

3. Hàng hoá có xuất xứ từ nước ngoài và không thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu từ Khu phi thuế quan nhập vào các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu, làm thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của hải quan.

4. Hàng hoá được sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập vào các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong sản phẩm, hàng hoá đó, phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định hiện hành và chịu sự kiểm tra, giám sát của hải quan.

Hàng hóa được sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu phi thuế quan nếu không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập vào các khu chức năng khác thuộc phần còn lại trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam được miễn làm thủ tục hải quan.

5. Hàng hoá, dịch vụ được sản xuất, tiêu thụ trong Khu phi thuế quan và hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam và các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc đưa vào Khu phi thuế quan được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%. Hàng hoá, dịch vụ từ Khu phi thuế quan đưa vào nội địa Việt Nam và các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc phải chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất theo quy định hiện hành.

6. Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong Khu phi thuế quan hoặc được nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu phi thuế quan không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Khu phi thuế quan đưa vào các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

7. Nguyên liệu sản xuất, vật tư hàng hoá do các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong Khu phi thuế quan nhập từ nước ngoài nhưng không sử dụng hết và các thứ phẩm còn có giá trị thương mại được phép bán vào các khu chức năng khác trên đảo Phú Quốc và nội địa Việt Nam sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

8. Các dự án đầu tư để sản xuất hàng hóa nhập khẩu và vận chuyển hàng hoá quá cảnh thực hiện theo quy định chung.      

Chương 3:

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều 11. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào đảo Phú Quốc được chấp thuận theo quy trình đăng ký cấp Giấy phép đầu tư. Các dự án đầu tư trong nước được xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành với các thủ tục đơn giản nhất.

Điều 12.

1. Tất cả các dự án đầu tư vào đảo Phú Quốc được hưởng các ưu đãi đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các luật thuế khác và các ưu đãi khác.

2. Xác định Phú Quốc là khu du lịch trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư kinh doanh du lịch tại Phú Quốc là dự án đầu tư vào khu du lịch quốc gia thuộc ngành nghề, lĩnh vực khuyến khích đầu tư (Danh mục A) theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Điều 13.

1. Dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài vào huyện đảo Phú Quốc được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong trong suốt thời gian thực hiện dự án (theo quy định tại mục III, Phụ lục I, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ).

2. Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại đảo Phú Quốc.

3. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu một lần để tạo tài sản cố định trong thời gian đầu tư dự án, gồm máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên vật liệu dùng để chế tạo thiết bị, máy móc trong dây chuyền sản xuất và các tài sản cố định khác phục vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đảo Phú Quốc; cơ chế ưu đãi trên được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ. Riêng dự án BOT còn được miễn thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để phục vụ xây dựng, vận hành công trình BOT.

Điều 14. Các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng trên đảo Phú Quốc theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trên đảo Phú Quốc. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài được mua nhà ở và được thuê đất ở lâu dài trên đảo Phú Quốc.

Điều 15. Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hoá, dịch vụ và tiền thuê đất cho các tổ chức và cá nhân, không phân biệt trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đảo Phú Quốc.

Chương 4:

SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC

Điều 16.

1. Toàn bộ diện tích đất, mặt nước dành cho đầu tư xây dựng và phát triển các phân khu chức năng trên đảo Phú Quốc đã được xác định trong các Quy hoạch chung do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các Quy hoạch chi tiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao một lần cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện việc thu hồi diện tích đất, mặt nước quy hoạch các khu chức năng cho đầu tư phát triển đảo Phú Quốc để giao cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo kế hoạch sử dụng đất chi tiết hàng năm và 5 năm của đảo Phú Quốc đã được phê duyệt để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất (đối với diện tích đất, mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi) để giao cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện việc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai.

Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước đã được giao theo đúng mục đích sử dụng đất và phù hợp với các Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy hoạch chi tiết, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

4. Đối với trường hợp giao lại đất và cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất:

Trên cơ sở giá đất và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất; mức miễn, giảm tiền thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định và các quy định của pháp luật về đầu tư, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc quyết định mức thu tiền sử dụng đất, mặt nước; tiền thuê đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước theo từng dự án đầu tư nhằm bảo đảm khuyến khích đầu tư.

5. Đối với trường hợp giao lại đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất:

Trên cơ sở phương án tài chính và giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc quyết định giao lại đất và cho thuê đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người có nhu cầu sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

6. Các tổ chức và cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất hoặc thuê đất; các tổ chức và cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật về đầu tư được thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên đảo Phú Quốc và có các quyền, nghĩa vụ tương ứng với hình thức được giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 17.

1. Các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài khi xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo Phú Quốc phải có hồ sơ xin phép Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời gian xem xét, quyết định trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Việc quản lý xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trên đảo Phú Quốc được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Chương 5:

NHẬP, XUẤT CẢNH VÀ CƯ TRÚ TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC

Điều 18. Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc được thực hiện theo Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc ban hành kèm theo Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.      

Điều 19. Cho phép Phú Quốc được mở cửa khẩu quốc tế đường biển tại cảng An Thới và bằng đường hàng không tại sân bay Phú Quốc để sớm thiết lập đường bay và đường tàu biển trực tiếp từ Phú Quốc đến một số nước lân cận trong khu vực và ngược lại.

Điều 20. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm điều tra lại toàn bộ số dân di cư tự do, nếu đủ điều kiện sắp xếp cho cư trú ổn định trong các khu dân cư được quy hoạch, nếu không đủ điều kiện phải đưa về nơi cư trú cũ.

Quản lý chặt chẽ việc tăng dân số cơ học, khắc phục tình trạng di dân tự do phá vỡ cảnh quan, môi trường của đảo Phú Quốc.

Chương 6:

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Điều 21. Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc khẩn trương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đảo Phú Quốc; đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý.

- Tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế - xã hội, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các doanh nghiệp hợp tác liên doanh đầu tư đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tăng tốc của ngành du lịch chất lượng cao, đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại đảo Phú Quốc được áp dụng các ưu đãi quy định tại Quy chế này.

- Được áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp để khuyến khích những lao động có trình độ cao đến làm việc tại đảo Phú Quốc.

- Phát triển dân số và đào tạo nguồn nhân lực theo đúng quy hoạch.

Chương 7:

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC

Điều 22.

1. Nhà nước dành vốn đầu tư thích đáng từ ngân sách và tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cho việc thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng quan trọng, cần thiết để đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của đảo Phú Quốc.

2. Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước được thực hiện như sau:

a) Ngân sách trung ương: từ năm 2006 đến năm 2010, ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương (bao gồm cả nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trái phiếu Chính phủ được cấp có thẩm quyền cho phép thông qua các Bộ, ngành Trung ương để đầu tư các dự án quan trọng trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, bao gồm: dự án sân bay Phú Quốc, dự án cảng biển An Thới, Dương Đông và Vịnh Đầm; nâng cấp, xây dựng các đường giao thông chính trên đảo (đường trục xuyên đảo Bắc - Nam, đường vòng qua đảo) và một số dự án kết cấu hạ tầng khác (dự án cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, cấp điện);

b) Ngân sách địa phương thực hiện đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo phân cấp: dự án trường học, bệnh viện, các cơ quan hành chính sự nghiệp, hệ thống giao thông nhánh (bao gồm cả nguồn vốn đầu tư tập trung trong nước và nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất);

c) Các chương trình, dự án trên đảo Phú Quốc thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng nhà nước theo quy định hiện hành được ưu tiên bố trí vốn để thực hiện;

d) Đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có khả năng thu hồi vốn, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định huy động đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT, phát hành trái phiếu công trình theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Cho phép các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh với nước ngoài, ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng khác (được thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng), được mở chi nhánh trên đảo Phú Quốc để thực hiện các chức năng tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các hoạt động kinh tế trên đảo Phú Quốc theo quy định hiện hành.

Điều 24. Dự án đầu tư phát triển du lịch, công nghiệp, xây dựng, vận tải, đào tạo, bệnh viện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại đảo Phú Quốc phải thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường do Luật Bảo vệ môi trường quy định.

- Việc phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí cần tính toán đầy đủ yếu tố về nước, bảo đảm không khí trong lành, nước phục vụ sản xuất và đời sống, trước khi thải ra biển cần phải được xử lý đạt tiêu chuẩn B.

- Dự án sản xuất có chất thải độc hại, khí thải, nước thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường cần quy định rõ chu kỳ kiểm tra đánh giá để tránh gây ô nhiễm. Khi tình trạng vượt quá mức cho phép cần đình chỉ ngay để nhà đầu tư áp dụng các giải pháp thích hợp khắc phục ô nhiễm. Sau khi khắc phục việc gây ô nhiễm thì các đơn vị sản xuất, kinh doanh mới được tiếp tục hoạt động.

Chương 8:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẢO PHÚ QUỐC

Điều 25.

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung và quy hoạch ngành trên đảo Phú Quốc. Tập trung chỉ đạo việc đầu tư xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc, giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc và ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh phát triển đảo Phú Quốc.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình ban hành các quy định hướng dẫn về hoạt động của các khu chức năng trên đảo Phú Quốc.

Điều 26.

1. Thành lập Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan thực hiện quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhằm quản lý tập trung, thống nhất trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế tại Phú Quốc theo Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg, theo các quy hoạch, kế hoạch và tiến độ đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban Quản lý do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng mang hình quốc huy; có trụ sở làm việc tại đảo Phú Quốc, có biên chế, kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước cấp; là đầu mối kế hoạch và ngân sách cấp I được cân đối riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.

3. Trưởng ban Ban Quản lý do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Trưởng Ban Quản lý chuyên trách là một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, có 3 Phó Trưởng ban: Phó Trưởng ban chuyên trách theo dõi về quy hoạch, xây dựng và đất đai; Phó Trưởng ban chuyên trách theo dõi, quản lý về đầu tư phát triển; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc là Phó Trưởng ban kiêm nhiệm.

4. Đề án về nhân sự và phương án tổ chức - bộ máy của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc do Bộ Nội vụ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nghiên cứu mô hình tổ chức và cơ chế chính sách "Đặc khu hành chính - kinh tế" áp dụng cho đảo Phú Quốc, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2006.

5. Nhiệm vụ của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc:

Sau khi thành lập, Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trên Đảo Phú Quốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt; tổ chức quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Xây dựng các danh mục dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Cấp, điều chỉnh và thu hồi: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại, chi nhánh của các tổ chức và thương nhân nước ngoài; Giấy phép đầu tư theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; Giấy phép xây dựng; Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc, hoạt động đầu tư kinh doanh; Chứng chỉ xuất xứ hàng hoá tại đảo Phú Quốc; thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư trên đảo Phú Quốc và các giấy phép, chứng chỉ khác theo uỷ quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mặt nước cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên đảo Phú Quốc theo đúng mục đích sử dụng theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai.

- Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí có liên quan đến phạm vi quản lý tại đảo Phú Quốc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành theo quy định của pháp luật.

- Làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh và hoạt động tại đảo Phú Quốc.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm mọi hoạt động trên đảo Phú Quốc phù hợp với quy chế hoạt động này, quy hoạch, kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt.

- Tổ chức triển khai, giới thiệu, đàm phán, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước. Xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao trong từng thời kỳ.

- Định kỳ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế tại đảo Phú Quốc với Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 27. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức lập các quy hoạch tổng thể phát triển đảo Phú Quốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trên đảo Phú Quốc. Ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chung đảo Phú Quốc .

2. Phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất chi tiết trên đảo Phú Quốc căn cứ vào các quy hoạch được phê duyệt, tiến hành thu hồi đất và giao đất cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc.

3. Quy định giá đất và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất; mức miễn, giảm tiền thuê đất trên đảo Phú Quốc đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; phê duyệt phương án tài chính và giá đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

4. Thực hiện quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trên đảo Phú Quốc theo quy hoạch được duyệt; uỷ quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc phê duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền; trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền danh mục các dự án đầu tư phát triển và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm tại đảo Phú Quốc.

5. Ban hành các chính sách ưu đãi và khuyến khích cụ thể phù hợp với các quy định hiện hành để thực hiện việc ưu tiên tuyển dụng và sử dụng lao động tại chỗ; hỗ trợ đào tạo nghề đối với lực lượng lao động ở địa phương; tạo điều kiện cho lực lượng lao động ở địa phương có thể vào làm việc tại các doanh nghiệp trên đảo Phú Quốc; khuyến khích và thu hút lao động có chuyên môn cao, tay nghề giỏi từ các nơi khác về làm việc tại đảo Phú Quốc; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân; hỗ trợ xây dựng các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hỗ trợ xúc tiến đầu tư - thương mại; hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh quá trình đầu tư và phát triển đảo Phú Quốc.

6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở Phú Quốc hoạt động được thuận lợi.

7. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán chi ngân sách hàng năm cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

8. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện đầy đủ các quy định tại quy chế này; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổ chức quản lý đảo Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững.

9. Phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch trên đảo Phú Quốc.

10. Xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với các cán bộ, chuyên viên giỏi về làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước ở đảo Phú Quốc để thu hút nhân tài nhằm góp phần xây dựng đảo Phú Quốc phát triển theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

11. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để hợp tác xây dựng các chương trình xúc tiến đầu tư vào đảo Phú Quốc; xúc tiến du lịch và liên kết xây dựng các tuyến du lịch thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc để thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch đến đảo Phú Quốc.

12. Phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh du lịch, vui chơi, giải trí và các dịch vụ cao cấp trên đảo Phú Quốc.

Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc:

1. Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc theo quy định của pháp luật đối với tất cả các lĩnh vực không thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

2. Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc và các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang lập quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trên đảo Phú Quốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt; tổ chức quản lý, phổ biến, hướng dẫn và phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc xây dựng các danh mục dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

4. Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, mặt nước cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trên đảo Phú Quốc theo đúng mục đích sử dụng theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai.

5. Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì và là đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại đảo Phú Quốc.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm mọi hoạt động trên đảo Phú Quốc phù hợp với Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8. Chỉ đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của huyện thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách chi đầu tư phát triển trên địa bàn đảo Phú Quốc, quản lý các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại đảo Phú Quốc theo đúng quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc đã được pháp luật quy định.

Điều 29. Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi tình hình thực hiện việc phát triển đảo Phú Quốc theo Quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và tiến độ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những kiến nghị của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc.

Điều 30.

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và hành chính đối với đảo Phú Quốc; uỷ quyền và hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý và phát triển đô thị, quản lý đất đai, lao động, xuất nhập khẩu và một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và theo Quy chế này theo nguyên tắc "một cửa, tại chỗ" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước trên đảo Phú Quốc và các yêu cầu đầu tư phát triển của đảo Phú Quốc.

2. Đối với những lĩnh vực không phân cấp, không uỷ quyền cho Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng cách tổ chức các đơn vị trực thuộc nằm trên đảo Phú Quốc và có quy chế phối hợp với Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc để thực hiện theo thẩm quyền được giao.

Chương 9:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Những quy định khác liên quan đến hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, du lịch, dịch vụ trên đảo Phú Quốc không quy định trong Quy chế này, được thực hiện theo pháp luật về đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật Hải quan, Luật Đất đai, Luật Thương mại, các luật thuế khác và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Điều 32. Những ưu đãi dành cho các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, du lịch, dịch vụ tại đảo Phú Quốc theo Quy chế này được phép áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đã có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trên đảo Phú Quốc trước ngày ban hành Quy chế này cho thời gian ưu đãi còn lại kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành.

Khi các cơ chế, chính sách mới ưu đãi hơn được ban hành thì được áp dụng cho đảo Phú Quốc./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 38/2006/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 38/2006/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/02/2006
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: 26/02/2006
  • Số công báo: Từ số 41 đến số 42
  • Ngày hiệu lực: 13/03/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản