Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ GIAI ĐOẠN 2019-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Công văn số 78/TT.HĐND ngày 18/8/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2019-2021;

Theo đề nghị của Sở Y tế Tờ trình số 1438/TTr-SYT ngày 29/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2019-2021 (Có chi tiết danh mục, chủng loại số lượng kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị tổ chức mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (NTT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

(Kèm theo Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Chủng loại (tên máy móc, thiết bị)

ĐVT

Định mức đã được phê duyệt tại QĐ 425

Định mức bổ sung

Định mức phê duyệt

Ghi chú

STT trong QĐ

Số lượng

I

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

 

1

Đèn mổ treo trần

Bộ

18

17

3

20

 

 

Thiết bị Y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Bồn rửa tay tự động

Chiếc

47

6

4

10

 

2

Hệ thống lọc nước chạy thận

Hệ thống

57

2

2

4

 

3

Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể

Chiếc

60

1

1

2

 

4

Máy bơm hóa chất

Chiếc

72

2

2

4

 

5

Máy chuyển đổi X quang kỹ thuật số CR

Chiếc

82

1

1

2

 

6

Máy đo thính lực

Hệ thống

96

1

1

2

 

7

Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm

Chiếc

120

1

2

3

 

8

Máy siêu âm điều trị

Chiếc

126

3

2

5

 

9

Bộ cưa xương ức để mổ tim

Bộ

157

1

1

2

 

10

Đệm sưởi

cái

170

1

4

5

 

11

Đèn sưởi

cái

172

1

2

3

 

12

Lồng ấp vận chuyển

Chiếc

189

1

1

2

 

13

Máy hút nhớt trẻ sơ sinh

Chiếc

215

2

2

4

 

14

Máy soi ven

Chiếc

224

1

1

2

 

15

Hệ thống máy chủ

Hệ thống

239

2

4

6

 

16

Dao lấy da

Chiếc

 

 

2

2

Bổ sung mới

17

Hệ thống cắt Amydal và nạo VA Plasma

Hệ thống

 

 

1

1

18

Hệ thống làm ấm trẻ sơ sinh

Hệ thống

 

 

1

1

19

Hệ thống RIS

Hệ thống

 

 

1

1

20

Hệ thống bệnh án điện tử

Hệ thống

 

 

1

1

21

Hệ thống tán sỏi nội soi ống mềm

Hệ thống

 

 

1

1

22

Hệ thống tán sỏi qua da

Hệ thống

 

 

1

1

23

Máy đếm bách phân

Chiếc

 

 

1

1

24

Máy điện di tự động

Chiếc

 

 

1

1

25

Máy đo hoạt nghiệm thanh quản

Chiếc

 

 

1

1

26

Máy đo khí máu cầm tay

Chiếc

 

 

4

4

27

Máy đo liều 2 chiều

Bộ

 

 

1

1

28

Máy đo liều điều trị

Bộ

 

 

1

1

29

Máy đo liều nguồn phóng xạ hở

chiếc

 

 

3

3

30

Máy đo liều tương đối

Bộ

 

 

1

1

31

Máy đo liều tuyệt đối

Bộ

 

 

2

2

32

Máy laser YAG

Chiếc

 

 

3

3

33

Máy phân tích chất lượng tinh trùng

Chiếc

 

 

1

1

34

Máy siêu âm có chức năng đo đàn hồi mô

Chiếc

 

 

1

1

35

Máy sinh thiết lạnh

Chiếc

 

 

1

1

36

Máy thăm dò huyết động phương pháp Picco

Chiếc

 

 

1

1

37

Thùng rác thải phóng xạ

Chiếc

 

 

3

3

38

Máy đo độ giãn cơ

Chiếc

 

 

2

2

39

Máy đo độ đau

Chiếc

 

 

2

2

40

Bộ đặt nội khí quản khó

Bộ

 

 

2

2

41

Bộ đèn đặt nội khí quản có gắn camera

Bộ

 

 

2

2

42

Máy kích thích thần kinh cơ (máy dò thần kinh)

Chiếc

 

 

2

2

43

Kim tiêm chì

Chiếc

 

 

10

10

44

Hệ thống giám sát, thông tin liên lạc

Hệ thống

 

 

3

3

45

Hệ thống giám sát phông bức xạ

Hệ thống

 

 

1

1

46

Kính chì hình chữ L

Chiếc

 

 

2

2

47

Thanh song song tập đi cho người khuyết tật vận động

Chiếc

 

 

4

4

48

Dụng cụ tập gập - duỗi cổ tay cho người khuyết tật

Chiếc

 

 

10

10

49

Dụng cụ tập xoay cổ tay cho người khuyết tật

Chiếc

 

 

7

7

50

Ghế tập đa năng cho người khuyết tật vận động

Chiếc

 

 

4

4

51

Ghế tập 2 chân cho người khuyết tật vận động

Chiếc

 

 

4

4

52

Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

Chiếc

 

 

1

1

53

Máy đốt khử rung nhĩ trong phẫu thuật Maze

Chiếc

 

 

1

1

54

Thiết bị tạo nước khử khuẩn

Chiếc

 

 

2

2

55

Máy doppler xuyên sọ

Chiếc

 

 

2

2

56

Máy đốt khối u bằng sóng cao tần

Chiếc

 

 

1

1

57

Máy giải trình tự gen

Chiếc

 

 

1

1

II

Bệnh viện Sản - Nhi

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

 

1

Siêu âm

 

5

 

 

 

 

 

Máy siêu âm tổng quát

Máy

b

11

1

12

 

2

Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

Hệ thống

7

1

1

2

 

3

Đèn mổ treo trần

Bộ

18

8

1

9

 

4

Bàn mổ

Cái

20

8

1

9

 

5

Máy soi ctử cung

Máy

24

1

2

3

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Bàn khám phụ khoa

Chiếc

5

2

2

4

 

2

Bể ổn nhiệt

Bộ

7

1

1

2

 

3

Bồn rửa tay tự động

Chiếc

26

7

2

9

 

4

Máy cắt tiêu bản tay quay

Hệ thống

41

1

1

2

 

5

Máy đo SPO2

Chiếc

48

50

5

55

 

6

Máy ly tâm

Chiếc

59

8

1

9

 

7

Tủ ấm 37°C

Cái

72

3

1

4

 

8

Tủ an toàn sinh học cấp II

Chiếc

74

2

1

3

 

9

Tủ lạnh bảo quản vac xin, thuốc, hóa chất

Chiếc

75

14

5

19

 

10

Tủ lạnh âm sâu

Cái

78

2

2

4

 

11

Tủ lưu trữ tiêu bản, block

Chiếc

83

7

3

10

 

12

Máy trộn lắc vortex

Chiếc

106

1

3

4

 

13

Cân bệnh nhân đo chiều cao

Chiếc

114

7

5

12

 

14

Giường cũi có bánh xe

Chiếc

120

10

6

16

 

15

Hệ thống tạo áp lực âm

Hệ thống

1

1

1

2

 

16

Giường bệnh nhân đa năng

Chiếc

 

 

10

10

Bổ sung mới

17

Bộ dụng cụ mở dẫn lưu màng phổi

Bộ

 

 

3

3

18

Máy khoan xương

Bộ

 

 

1

1

19

Kính lúp phẫu thuật

Chiếc

 

 

1

1

20

Tủ hốt vi khuẩn

Chiếc

 

 

1

1

21

Bàn pha bệnh phẩm

Chiếc

 

 

1

1

22

Tủ hút khí độc

Chiếc

 

 

2

2

23

Tủ ấm tới 80 độ

Chiếc

 

 

1

1

24

Bàn hơ khô tiêu bản

Chiếc

 

 

1

1

25

Máy điện di

Hệ thống

 

 

1

1

26

Tủ PCR

Chiếc

 

 

2

2

27

Máy minispin

Chiếc

 

 

2

2

28

Máy ủ nhiệt

Chiếc

 

 

1

1

29

Bộ pipet man

Bộ

 

 

3

3

30

Máy tách chiết

Máy

 

 

1

1

31

Bàn làm ấm Z

Chiếc

 

 

1

1

32

Bàn chọc hút noãn, chuyển phôi, bơm IUI

Chiếc

 

 

2

2

33

Máy giữ ấm ống nghiệm

Chiếc

 

 

1

1

34

Tủ ấm giữ ấm tinh trùng, môi trường

Chiếc

 

 

3

3

35

Bình chứa Nito lỏng

Chiếc

 

 

2

2

36

Bình trữ đông tinh trùng, đông phôi

Chiếc

 

 

6

6

37

Bình vận chuyển mẫu

Chiếc

 

 

1

1

38

Hệ thống kính hiển vi đảo ngược

Hệ thống

 

 

1

1

39

Tủ thao tác tiệt trùng IVF 2 vị trí

Hệ thống

 

 

1

1

40

Tủ nuôi cấy phôi 3 khí dùng cho phòng Iab IVF

Chiếc

 

 

2

2

41

Tủ nuôi cấy ≥ 6 ngăn

Chiếc

 

 

1

1

42

Tủ cấy CO2 khí trộn

Chiếc

 

 

1

1

43

Bộ Micropipet đơn kênh

Bộ

 

 

2

2

44

Pipette Aid tự động

Chiếc

 

 

2

2

45

Buồng đếm tinh trùng

Chiếc

 

 

1

1

46

Máy đo bụi VOC

Chiếc

 

 

1

1

47

Máy đo nồng độ CO2, O2 và nhiệt độ giọt môi trường

Chiếc

 

 

1

1

48

Hộp chuyển mẫu gia nhiệt

Chiếc

 

 

2

2

49

Hệ thống khí sạch áp lực dương

Hệ thống

 

 

1

1

50

Hệ thống khí N2, CO2 và khí trộn

Hệ thống

 

 

1

1

51

Buồng thổi khí cửa mở tự động

Hệ thống

 

 

1

1

52

Buồng thao tác chuyên dụng trong hỗ trợ sinh sản kèm kính hiển vi soi nổi

Chiếc

 

 

1

1

53

Tủ thao tác lọc rửa tinh trùng

Chiếc

 

 

1

1

54

Máy lấy da

Chiếc

 

 

1

1

55

Bộ dụng cụ phẫu thuật ung thư phụ khoa

Bộ

 

 

1

1

56

Bộ dụng cụ phẫu thuật ung thư vú

Bộ

 

 

1

1

57

Xe nôi trẻ sơ sinh

Chiếc

 

 

4

4

58

Hệ thống ECMO

Hệ thống

 

 

1

1

III

Bệnh viện Y học cổ truyền và PHCN

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Giường đa năng

Chiếc

3

10

10

20

 

2

Máy kéo giãn cột sống

Chiếc

14

7

1

8

 

3

Tủ chuyên dụng bảo quản hóa chất

Chiếc

36

2

1

3

 

IV

Đơn vị: Bênh viện Da liễu Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Máy giặt, vắt

Chiếc

 

 

1

1

Bổ sung mới

2

Máy sấy đồ vải

Chiếc

 

 

1

1

3

Tủ sấy

Chiếc

 

 

1

1

4

Máy laser Vbeam

Chiếc

 

 

1

1

5

Đèn Wood

Chiếc

 

 

1

1

6

Máy đo sắc tố

Chiếc

 

 

1

1

7

Máy Dermoscopy

Chiếc

 

 

1

1

V

Bệnh viện Sức khỏe tâm thần

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Máy hút dịch

bộ

10

1

2

3

 

2

Kính hiển vi

chiếc

 

 

1

1

Bổ sung mới

3

máy siêu âm điều trị

chiếc

 

 

1

1

4

đèn khám tai mũi họng

chiếc

 

 

3

3

5

Bộ khám Tai mũi họng

bộ

 

 

1

1

6

Bộ thử kính

Bộ

 

 

1

1

7

máy shock điện tim

chiếc

 

 

1

1

8

Xe cáng nâng hạ bằng thủy lực

chiếc

 

 

1

1

9

Xe đạp vận động

chiếc

 

 

5

5

10

Bộ mở khí quản

bộ

 

 

2

2

11

Bộ đặt nội khí quản

bộ

 

 

2

2

12

Bộ khám ngũ quan

bộ

 

 

1

1

13

Bộ tiểu phẫu

bộ

 

 

1

1

14

Đèn gù

chiếc

 

 

5

5

VI

Bệnh viện Mắt

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

 

1

Máy theo dõi bệnh nhân

Máy

 

 

2

2

Bổ sung mới

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Máy đo khúc xạ giác mạc

Chiếc

8

2

1

3

 

2

Bộ thử kính

Bộ

 

 

3

3

Bổ sung mới

3

Máy ly tâm

Chiếc

 

 

1

1

4

Hệ thống khảo sát bản đồ giác mạc, chẩn đoán khô mắt và bệnh lý giác mạc không xâm lấn

Hệ thống

 

 

1

1

5

Máy tập nhược thị

chiếc

 

 

4

4

6

Máy đếm tế bào nội mô

chiếc

 

 

1

1

7

Hệ thống phẫu thuật nối thông lệ mũi nội soi

Hệ thống

 

 

1

1

8

Bộ dụng cụ phẫu thuật nối thông lệ mũi nội soi

bộ

 

 

1

1

9

Hệ thống phẫu thuật khúc xạ

Hệ thống

 

 

1

1

10

Hệ thống phẫu thuật dịch kính, võng mạc (bán phần sau)

Hệ thống

 

 

1

1

11

Máy cắt dịch kính bán phần sau

chiếc

 

 

1

1

12

Máy chụp cắt lớp võng mạc (3 trong 1)

Chiếc

 

 

1

1

VII

Bệnh viện Phổi

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

 

1

Hệ thống X-quang:

 

 

 

 

 

 

b

Máy X quang di động

Máy

 

 

1

1

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Nồi hấp

Chiếc

36

2

1

3

 

2

Tủ sấy

Chiếc

40

1

1

2

 

3

Máy Gene Xpert loại 4 cửa

Máy

44

1

1

2

 

4

Tủ ấm CO2

Chiếc

 

 

1

1

Bổ sung mới

5

Tủ âm sâu (-60 độ)

Chiếc

 

 

1

1

6

Hệ thống máy làm nước cất 02 lần

Hệ thống

 

 

1

1

7

Máy khử khuẩn không khí phòng thủ thuật

Máy

 

 

1

1

VIII

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Máy xét nghiệm Endotoxin

Máy

 

 

1

1

Bổ sung mới

2

Máy định danh vi khuẩn

Máy

 

 

1

1

3

Hệ thống tách chiết DNA/RNA

Hệ thống

 

 

1

1

IX

Trung tâm Y tế huyện Lương Tài

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Máy đo chức năng hô hấp

Chiếc

59

1

1

2

 

2

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

79

2

1

3

 

3

Máy giặt, vắt 35 kg

Chiếc

91

2

1

3

 

4

Máy sấy đồ vải > 30kg

Chiếc

92

1

1

2

 

X

Trung tâm Y tế huyện Gia Bình

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị Y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc

 

 

2

2

Bổ sung mới

2

Máy siêu âm điều trị đa tần số

Chiếc

 

 

2

2

3

Máy sóng ngắn điều trị

Chiếc

 

 

2

2

4

Máy giặt, vắt

Chiếc

 

 

2

2

5

Máy là ép đồ vải

Chiếc

 

 

1

1

XI

Trung tâm Y tế huyện Quế Võ

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị Y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Tủ chuyên dụng bảo quản vắc xin

Chiếc

104

1

1

2

 

2

Máy chuyển bệnh phẩm tự động hoàn toàn

Máy

 

 

1

1

Bổ sung mới

3

Máy bơm hơi tháo lồng

Chiếc

 

 

1

1

4

Tủ lạnh âm sâu

Chiếc

 

 

1

1

5

Máy cắt đốt polyp

Chiếc

 

 

1

1

XII

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

 

 

 

 

 

 

1

Máy thở

Chiếc

7

1

1

2

 

2

Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô

Cái

 

 

1

1

Bổ sung mới

 

Thiết bị Y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Bồn rửa tay tự động

Chiếc

15

2

2

4

 

2

Giường đa năng

Chiếc

21

5

250

255

 

3

Giường hồi sức cấp cứu

Chiếc

22

6

50

56

 

4

Máy đo huyết áp điện tử

Chiếc

114

10

6

16

 

5

Máy cắt đốt phẫu thuật Plasma

Chiếc

 

 

1

1

Bổ sung mới

XIII

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Máy khí dung siêu âm

Chiếc

 

 

9

9

Bổ sung mới

2

Máy Laser CO2

Chiếc

 

 

1

1

3

Máy điều trị bằng sóng xung kích

Chiếc

 

 

1

1

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM

Bộ

 

 

2

2

5

Máy tán sỏi ngoài cơ thể và các dụng cụ kèm theo

Máy

 

 

1

1

6

Máy đốt plasma

Máy

 

 

1

1

7

Máy chụp răng cận chóp

Máy

 

 

1

1

XIV

Trung tâm Y tế TX Từ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

 

1

Máy đo lưu huyết não

Máy

 

 

1

1

Bổ sung mới

2

Bồn rửa tay tự động

Chiếc

 

 

4

4

3

Bộ dụng cụ phẫu thuật Glomcom

Máy

 

 

1

1

4

Buồng điều trị oxy cao áp

Chiếc

 

 

1

1

5

Máy siêu âm mắt

Máy

 

 

1

1

6

Máy nội soi buồng tử cung

Máy

 

 

1

1

 

Trạm y tế - Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

 

 

 

 

 

1

Máy điện châm

Chiếc

6

12

24

36