Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2018/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2016/QĐ-UBND NGÀY 01/4/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Để thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Tỉnh ủy Trà Vinh về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau:

“2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Văn phòng.

b) Thanh tra.

c) Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng.

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

đ) Phòng Mầm non - Tiểu học.

e) Phòng Trung học - Thường xuyên - Dân tộc - Khảo thí.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

  • Số hiệu: 37/2018/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 09/10/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh
  • Người ký: Đồng Văn Lâm
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/10/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 08/06/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản