Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2016/UB-UBND NGÀY 18/02/2016 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, và đề xuất tại văn bản số 535/SNV-TCBC ngày 17/7/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, trở thành:

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, gồm:

a) Phòng Hành chính - Quản trị.

b) Phòng Tổ chức - Chính trị, tư tưởng.

c) Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học.

d) Phòng Giáo dục Trung học.

đ) Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục.

e) Thanh tra Sở.

2. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, gồm: Trường Cao đẳng sư phạm Long An, Trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh; Trung tâm ngoại ngữ, tin học tỉnh; Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh; cơ sở thực hành sư phạm, các cơ sở giáo dục trực thuộc khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh”.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, quán triệt và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng s, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT TU,TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng THKSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

SĐ_QĐso08vechucngang,nhiemvu,quyenhancuaSoGDĐT.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần