Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2017/QĐ-UBND NGÀY 04/5/2017 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ như sau:

2. Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở, gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Giáo dục Mầm non và Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học;

- Phòng Quản lý Đào tạo và Giáo dục thường xuyên;

- Phòng Quản lý chất lượng.

3. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, gồm:

- Trường Trung học phổ thông;

- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;

- Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Yên Lập;

- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh;

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Ban TCTU;
- Các PCVP;
- Công báo PT;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 15/2017/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ

  • Số hiệu: 16/2018/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 23/08/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ
  • Người ký: Bùi Minh Châu
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/09/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 13/01/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản