Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 18/7/2007 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1115/TC-NS ngày 26/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước chỉ tiêu điều chỉnh thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2007 (theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán điều chỉnh thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2007 được giao, UBND cấp huyện, thị xã trình HĐND cùng cấp thông qua và tổ chức thực hiện.

UBND cấp huyện, thị xã khi giao chỉ tiêu thu cho các đơn vị trực thuộc và UBND cấp dưới về cơ bản khi tổng hợp lại không thấp hơn dự toán thu do UBND tỉnh giao và phải phù hợp với nguồn thu được hưởng; giao chỉ tiêu chi phải phù hợp với tổng mức và cơ cấu theo dự toán được giao.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN