Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn địa phương triển khai Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1524/TTr-SKHCN ngày 17/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025”.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025”.

Các nội dung tại các Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh: số 79/KH-UBND ngày 31/5/2018 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2025, số 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 trái với Kế hoạch này hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch các hiệp hội; Chủ nhiệm các Câu lạc bộ khởi nghiệp và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc640.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (viết tắt là khởi nghiệp). Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh.

- Tăng cường liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước. Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân, các tập đoàn trong và ngoài nước cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Nâng cao nhận thức và năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hình thành vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025:

a) Hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, trong đó 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (đã có sản phẩm).

b) Thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

c) 100 % các trường cao đẳng, đại học, 50 % các trường phổ thông trung học có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp (các ý tưởng, dự án này phải có khả năng thành lập doanh nghiệp đi vào hoạt động).

2. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và có dự án phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

III. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp

a) Vận hành Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi

- Nội dung:

Vận hành Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối với Cổng Thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế; thường xuyên cung cấp thông tin chính sách, pháp luật hỗ trợ khởi nghiệp; tin tức, sự kiện...liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giới thiệu các tấm gương khởi nghiệp thành công,...

Cung cấp diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ; tổ chức hình thành và khai thác kho dữ liệu KH&CN quốc gia và của tỉnh; tổ chức các diễn đàn trực tuyến truyền thông, giáo dục và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

b) Vận hành trang mạng xã hội về khởi nghiệp (Facebook, Zalo: Khởi nghiệp sáng tạo Quảng Ngãi)

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

c) Xây dựng các chuyên mục về khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, , Sở Thông tin và truyền thông, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

d) Tổ chức hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến về đề án, kế hoạch và các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kết nối hệ sinh thái,...

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

đ) Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức cho sinh viên các trường đại học.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức cho sinh viên các trường cao đẳng (CĐ).

+ Tỉnh đoàn: Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tại các huyện, thành phố.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức cho phụ nữ tại các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các huyện, thành đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, các trường Đại học, cao đẳng.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

e) Tổ chức các cuộc thi, các sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức buổi nói chuyện, tuyên truyền về khởi nghiệp sáng tạo thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức hội đoàn thể các huyện, xã, phường, thị trấn, các trường ĐH, CĐ,...

- Cơ quan thực hiện: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn, các trường Đại học ĐH, CĐ, câu lạc bộ (CLB) hỗ trợ khởi nghiệp tại các đơn vị.

- Cơ quan phối hợp: Các câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cố vấn khởi nghiệp là những doanh nhân thành đạt với mục tiêu hình thành đội ngũ cố vấn hỗ trợ cho những người khởi nghiệp

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo cho đội ngũ tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp gồm: Cán bộ phụ trách hoạt động khởi nghiệp tại các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố, xã phường, giảng viên các trường ĐH, CĐ, giáo viên các trường THPT, các câu lạc bộ khởi nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn, các trường đại học, cao đẳng, THPT, Câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp tại các đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tổ chức lớp đào tạo chuyên sâu cho các đối tượng đã có dự án, ý tưởng khởi nghiệp

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các đối tượng doanh nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu (theo Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020).

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

đ) Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về thương mại, phát triển sản phẩm, marketing,.. cho các đối tượng khởi nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Xây dựng và phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

a) Hình thành bộ phận chuyên trách và mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh

Hình thành bộ phận chuyên trách hỗ trợ khởi nghiệp thực hiện nhiệm vụ triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp: Hỗ trợ pháp lý, kết nối các nguồn lực, tổ chức đào tạo, tập huấn; bên cạnh đội ngũ chuyên trách, xây dựng các đầu mối để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp tại các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

b) Thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh gồm: Các doanh nhân có kinh nghiệm, thành công kết nối với các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp để cố vấn, hỗ trợ, đầu tư, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Hội doanh nhân trẻ tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

b) Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp gồm: Các hội, hiệp hội, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2020.

c) Thành lập các bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp tại các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn để tổ chức thường xuyên các hoạt động về khởi nghiệp như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khởi nghiệp, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, kết nối cung cầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp, ...

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020

d) Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng.

- Cơ quan thực hiện: Các trường đại học, cao đẳng

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2020 -2022

4) Xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu và hình thành điểm hỗ trợ khai thác thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, khai thác công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Mời Cục Sở hữu trí tuệ, Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu năm 2020.

5. Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung hỗ trợ khỏi nghiệp sáng tạo

a) Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi

*. Chức năng:

- Hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp có các dự án kinh doanh nhiều tiềm năng, có sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tĩnh và phục vụ lợi ích cộng đồng, xã hội.

- Đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo mới đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Kết nối, xây dựng mạng lưới nguồn lực để kết nối các doanh nghiệp mới khởi nghiệp với mạng lưới nguồn lực của tỉnh, quốc gia, quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và phát triển bền vững của các doanh nghiệp mới; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, trong các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, gắn nghiên cứu với thực tiễn.

Địa điểm: Tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023

b) Xây dựng văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi:

*. Chức năng:

- Triển khai các nhiệm vụ về khởi nghiệp sáng tạo của UBND tỉnh giao.

- Trung tâm kết nối, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đào tạo, tập huấn các kiến thức về kỹ năng về khởi nghiệp.

- Hỗ trợ khai thác thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, khai thác công nghệ, kết quả của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm nghiên cứu khoa học; kết nối thị trường trong và ngoài tỉnh để sử dụng chéo các sản phẩm khởi nghiệp.

- Trưng bày sản phẩm công nghệ trên cơ sở đó giới thiệu, chuyển giao thiết bị công nghệ phục vụ khởi nghiệp sáng tạo.

Địa điểm: Trụ sở đặt tại thành phố Quảng Ngãi.

Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

-Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021

c) Xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Hà

- Nội dung: Hỗ trợ hình thành cơ sở ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Hà nhằm tạo không gian làm việc chung và các điều kiện cần thiết khác để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên, phụ nữ,... huyện Sơn Hà và các huyện miền núi lân cận.

- Địa điểm: Huyện Sơn Hà

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Sơn Hà

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022

d) Khuyến khích hình thành các không gian làm việc chung tại các địa phương, trường ĐH, CĐ, các doanh nghiệp...

- Nội dung: Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các vườn ươm doanh nghiệp, các khu không gian làm việc chung cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (co-working space) theo hướng xã hội hóa tại các địa phương và các trường ĐH, CĐ, các doanh nghiệp,...

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố; các trường; các doanh nghiệp; các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo,..

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

6. Tổ chức và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức cuộc thi và ngày hội khởi nghiệp sáng tạo - TechFest tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở kết hợp ngày phụ nữ khởi nghiệp, học sinh, sinh viên khởi nghiệp hàng năm theo từng chủ đề.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Thời gian tổ chức: Hàng năm

b) Tham gia ngày hội khởi nghiệp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức; Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; Ngày hội học sinh, sinh viên khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức; Ngày hội khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và Ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Tham gia ngày hội khởi nghiệp quốc gia, các ngày hội khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và ngày hội khởi nghiệp quốc tế

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham gia Ngày hội học sinh, sinh viên khởi nghiệp quốc gia.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tham gia Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp quốc gia.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, theo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hoặc theo thư mời của các địa phương và các tổ chức quốc tế.

7. Xây dựng Chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Nội dung:

- Mở rộng hợp tác, liên kết với các tổ chức để thu hút các nguồn lực trong và ngoài tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Xây dựng Chương trình khung liên kết, hợp tác với các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp trong và ngoài nước phục vụ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh

- Tổ chức các đoàn công tác tham gia các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo, học tập kinh nghiệm tại các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp thành công.

- Tổ chức chương trình “hành trình khởi nghiệp” cho các start up học tập, kêu gọi đầu tư, chuyển giao khoa học và công nghệ.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

c) Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

d) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Chương trình “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường phổ thông”

a) Nội dung: Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp sáng tạo cho giáo viên.

+ Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh.

+ Hình thành các mô hình ngoại khóa (thí điểm) về khởi nghiệp như: Câu lạc bộ khởi nghiệp, cuộc thi khởi nghiệp, gian hàng khởi nghiệp,...

+ Phối hợp với các doanh nghiệp địa phương để tổ chức các hoạt động trải nghiệm để học sinh hiểu hơn về khởi nghiệp sáng tạo. Tùy theo tình hình thực tế, nhà trường tổ chức các hoạt động cụ thể giúp học sinh hình dung và thực hành về khởi nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, các trường THCS, THPT trên toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

9. Hỗ trợ cá nhân, tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ kết nối với đối tác, nhà đầu tư, các chương trình hỗ trợ trong nước và nước ngoài; giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục đầu tư thông qua các đại diện thương mại nước ngoài,...

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

b) Hỗ trợ kết nối, tiếp cận các nguồn vốn sự nghiệp KH&CN, Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia, Quỹ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia, các quỹ khác của Trung ương và địa phương; hỗ trợ cho các nhóm Start-up kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học, trong đó chú trọng kết nối với các doanh nghiệp KH&CN;

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

c) Hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm theo chỉ đạo của Trung ương đoàn.

- Cơ quan thực hiện: Tỉnh đoàn

- Cơ quan phối hợp: Các huyện, thành đoàn.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

d) Hỗ trợ tiếp cận Quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố, nguồn vốn vay phụ nữ lập nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

đ) Hỗ trợ miễn phí quảng bá sản phẩm trên các chuyên mục về khởi nghiệp của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Cổng Thông tin điện tử khởi nghiệp sáng tạo và các Cổng Thông tin khác.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

e) Hỗ trợ miễn phí trưng bày sản phẩm tại các Hội chợ, khu trưng bày sản phẩm khởi nghiệp,... trong tỉnh; hỗ trợ chi phí đi lại khi tham gia thi và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tại ngày hội khởi nghiệp sáng tạo khu vực miền Trung, Tây nguyên và toàn quốc.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

g) Hỗ trợ miễn phí tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

h) Hỗ trợ miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu, thông tin về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

i) Hỗ trợ miễn phí không gian làm việc chung và trưng bày sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tại Văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

10. Xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi

- Nội dung: Xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi trên tinh thần kêu gọi xã hội hóa từ các Quỹ đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, hình thành từ năm 2021.

- Nguồn kinh phí hình thành Quỹ: Kinh phí huy động xã hội hóa.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện là: 33.520.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ năm trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó:

- Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn kinh phí khác: 23.500.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng).

- Kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN tỉnh: 6.990.000.000 đồng (Sáu tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng).

- Kinh phí từ nguồn hợp pháp khác: 3.030.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm ba mươi triệu đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tổ chức hướng dẫn các sở, ban, ngành, các địa phương, các trường ĐH, CĐ, các hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá kết quả và tổng hợp nhiệm vụ các ngành, địa phương, xây dựng nhiệm vụ cho năm tiếp theo,... báo cáo UBND tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các trường ĐH, CĐ, trường THPT và các cơ quan có liên quan huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đầu tư phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” tại địa phương theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Phụ nữ Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”, hướng dẫn các cấp hội tổ chức xây dựng Kế hoạch tại địa phương.

3. Đề nghị Tỉnh đoàn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát động phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên; chủ trì tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” và Hội thi “Festival sáng tạo trẻ”.

b) Chỉ đạo Đoàn, Hội Sinh viên các trường ĐH, CĐ triển khai thường xuyên, mạnh mẽ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trường trung học phổ thông tại Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Học sinh, sinh viên Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”, hướng dẫn các trường, các Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,... tổ chức xây dựng Kế hoạch tại ngành, đơn vị.

5. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán triển khai thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020 - 2025” do đơn vị lập, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong đào tạo, tập huấn, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh lần đầu.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí thực hiện tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

8. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này tại địa phương.

b) Ban hành kế hoạch thực hiện. Hỗ trợ, đầu tư theo hướng xã hội hóa không gian làm việc chung tại địa phương; hỗ trợ các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo đã thành lập tại địa phương phát triển mạnh mẽ.

c) Chủ động trong việc cung cấp thông tin, gắn kết, đối thoại,...tạo điều kiện để cộng đồng khởi nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng khởi nghiệp, phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

9. Hiệp hội các doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tỉnh

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

b) Vận động các doanh nghiệp tham gia tham gia đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

c) Kêu gọi doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng xã hội hóa, chú trọng thành lập mạng lưới các nhà cố vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

10. Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật: Tập hợp đội ngũ trí thức, các chuyên gia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

11. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tại mục III của Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng các kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.