×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020; căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST năm 2020 như sau:

I. MỤC đÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái đMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nội dung đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ- TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 143/KH-UBND phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện Kế hoạch. Triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Duy trì Trang thông tin KNĐMST của tỉnh, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, duy trì và cập nhật dữ liệu, thông tin thường xuyên trên Trang KNĐMST của tỉnh để thúc đẩy hiệu quả hoạt động Trang KNĐMST của tỉnh, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Nâng cao năng lực cho hệ sinh thái KNĐMST

2.1. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho KNĐMST.

Nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí mua bản quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm thành công trong nước, quốc tế cho một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh; hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa đào tạo KNĐMST, đào tạo huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền về nội dung, hoạt động hỗ trợ KNĐMST. Tổ chức từ 02 khóa tập huấn trở lên về công nghệ, sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

2.2. Tổ chức 02 khóa tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới, tập huấn về bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp KNĐMST. Đề xuất thực hiện việc đào tạo theo nhu cầu của các hội, hiệp hội, các doanh nghiệp và các tổ chức khác nhằm hỗ trợ thúc đẩy thực hiện hoạt động KNĐMST trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và đầu tư.

2.3. Triển khai hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ KNĐMST của tỉnh; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

2.4. Tổ chức từ 01 - 03 chương trình (tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo...) bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho doanh nghiệp KNĐMST về một số lĩnh vực như: Hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế, thương mại điện tử, quản lý doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình sản xuất, kinh doanh, kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu, khả năng phân tích môi trường kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp KNĐMST, kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

2.5. Tổ chức từ 01- 02 khóa tập huấn các chính sách, pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Cục Thuế tỉnh.

2.6. Tập huấn, phổ biến từ 01 - 02 khóa về kiến thức KNĐMST cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học viên; tổ chức tập huấn hướng dẫn các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới cho thanh niên.

- Đơn vị chủ trì: đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn.

2.7. Tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Tập huấn, tư vấn, hướng dẫn cho các phụ nữ có dự án, kế hoạch khởi nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

3. Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động KNĐMST; bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ KNĐMST

3.1. Nghiên cứu, hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu các điều kiện cụ thể, bố trí không gian làm việc và thiết bị dùng chung cho các doanh nghiệp KNĐMST. Nghiên cứu, hỗ trợ duy trì hoạt động của Câu lạc bộ KNĐMST. Lựa chọn ít nhất 01 ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng đưa vào chương trình ươm tạo, giúp các ý tưởng trở thành dự án khởi nghiệp có khả năng tồn tại và phát triển.

Nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ tư vấn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ một phần kinh phí đối với các dự án sửa chữa lần đầu (gồm sửa chữa, cải tạo, mua sắm lắp đặt trang thiết bị của dự án), lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin trong trường hợp đơn vị đã có sẵn mặt bằng, cơ sở hạ tầng cho Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ KNĐMST theo quy định tại điểm 2 Mục III điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

3.2. Phân công đầu mối thực hiện tư vấn pháp lý để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phân công đầu mối tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và đầu tư và UBND các huyện, thành phố; Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (theo chức năng, nhiệm vụ).

4. Xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ KNĐMST

4.1. Xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền, thông tin về KNĐMST trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động KNĐMST, phổ biến các điển hình KNĐMST thành công của tỉnh, trong nước và trên thế giới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan.

4.2. Xây dựng các chương trình, nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật, nguồn nhân lực, nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư, đối tác đầu tư, mô hình kinh doanh mới...

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và đầu tư.

4.3. Xây dựng các chương trình, tài liệu tuyên truyền đến các khách hàng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các doanh nghiệp KNĐMST bằng các hình thức phù hợp (Tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm, băng đĩa, website, chuyên mục Công nghiệp - Thương mại Xứ Lạng trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh…).

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

5. Nghiên cứu, hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp

Nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo để kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm ở trong nước, với khu vực và thế giới. Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp, kết nối với các chuyên gia khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp kết nối cung cầu, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN; kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, nhà khoa học; tiếp cận công nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ.

- Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan (theo chức năng, nhiệm vụ).

6. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ đối với doanh nghiệp KNĐMST

6.1. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp KNĐMST trả tiền công lao động trực tiếp, trong đó nhiệm vụ hỗ trợ (Được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ) và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

6.2. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ KNĐMST (gồm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết qủa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ).

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

6.3. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp KNĐMST.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

6.4. Nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp KNĐMST tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Tổ chức và tham gia các sự kiện KNĐMST

Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2020, thời gian dự kiến tổ chức chấm, đánh giá: Tháng 9/2020. Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn, giới thiệu tổ chức, các cá nhân có dự án KNĐMST nổi bật tham dự sự kiện KNĐMST của vùng, quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020 và tham gia sự kiện Ngày hội KNĐMST quốc gia (TECHFEST VIETNAM) vào tháng 12/2020. Phát động và triển khai thực hiện các hoạt động khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp, thúc đẩy phong trào KNĐMST theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý.

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tham gia học tập kinh nghiệm về công tác hỗ trợ Hệ sinh thái KNĐMST trong nước và quốc tế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan.

8. Khuyến khích hình thành và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động KNĐMST

Tiếp tục tuyên truyền, nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, các nhà đầu tư nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân KNĐMST trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan.

9. Tổ chức sơ kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020

Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng báo cáo kết quả công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng Kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong và ngoài nước (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức, triển khai, phối hợp thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 10/12/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của tỉnh trong tổ chức triển khai Kế hoạch này, đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả chung của tỉnh để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách, thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị thông tin bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KTTH, KTCN, THCB;
- Lưu: VT, KGVX, (LTT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải