Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**************

Số: 36/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 58/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

1. Công ty mẹ được hình thành từ Văn phòng, các phòng, ban nghiệp vụ của Tổng công ty, các xí nghiệp, phân xưởng sản xuất hạch toán phụ thuộc Tổng công ty và Công ty Thương mại Dịch vụ Bia - Rượu - Nước giải khát, Viện nghiên cứu Bia - Rượu - Nước giải khát.

Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước, do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước.

Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và các công ty con, công ty liên kết thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật, được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

2. Công ty mẹ có:

a) Tên gọi: Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;

b) Tên giao dịch quốc tế: HANOI BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION, viết tắt là: HABECO;

c) Trụ sở chính đặt tại: số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội;

d) Nhiệm vụ chính: trực tiếp sản xuất bia, rượu, nước giải khát và các ngành nghề khác theo quy định của Nhà nước; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết;

e) Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh các loại: bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì;

- Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát; vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát;

- Dịch vụ đầu tư, tư vấn, tạo nguồn vốn đầu tư; nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát;

- Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ, triển lãm, thông tin, quảng cáo và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

g) Bộ máy quản lý gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

Điều 2. Công ty con và Công ty liên kết:

1. Công ty mẹ có các Công ty con và Công ty kiên kết sau đây:

a) Công ty con: là các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối (trên 50% vốn điều lệ) của Công ty mẹ, gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài.

b) Công ty liên kết: là các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp không chi phối (dưới 50% vốn điều lệ) của Công ty mẹ, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài.

2. Lộ trình chuyển đổi các doanh nghiệp thành viên độc lập và hình thành các Công ty con, Công ty liên kết như sau:

a) Năm 2004:

- Chuyển Công ty Rượu Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Chuyển phần vốn Nhà nước nắm giữ tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá (chiếm 83,30% vốn điều lệ) về cho Công ty mẹ nắm giữ để hình thành Công ty con;

- Cổ phần hoá Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng, trong đó Công ty mẹ giữ trên 50% vốn điều lệ;

- Mua lại phần vốn Nhà nước do Tỉnh ủy Hải Dương quản lý tại Công ty cổ phần Bia Hải Dương (chiếm 55 % vốn điều lệ) để hình thành Công ty con;

- Đầu tư góp vốn, tiếp nhận một số nhà máy bia địa phương hoặc công ty liên doanh để hình thành các Công ty con, Công ty liên kết.

b) Năm 2005:

Công ty mẹ đầu tư góp vốn, tiếp nhận một số nhà máy bia trực thuộc các cơ quan khác để hình thành các Công ty con, Công ty liên kết.

Điều 3. Công ty mẹ và các Công ty con, Công ty liên kết có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty, Công ty thành viên được chuyển đổi.

Điều 4. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội:

1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003, xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và xây dựng Quy chế tài chính của Công ty mẹ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt;

2. Xác định vốn điều lệ của Công ty mẹ báo cáo Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính phê duyệt;

3. Xây dựng phương án xử lý vốn, tài sản, tài chính, lao động của Công ty mẹ và các Công ty con trong quá trình chuyển đổi báo cáo Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt;

4. Thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi để hình thành các Công ty con, Công ty liên kết.

5. Sơ kết, tổng kết những kinh nghiệm thực tế về thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆPHoàng Trung Hải