Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN, DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY DỆT - MAY VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty May Việt Tiến, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam.

1. Công ty May Việt Tiến chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con nằm trong cơ cấu của Tổng công ty Dệt – May Việt Nam.

2. Công ty mẹ: Công ty May Việt Tiến là doanh nghiệp nhà nước trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và có vốn đầu tư ở các công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác. Công ty mẹ được hình thành từ: Văn phòng, các Xí nghiệp trực thuộc Khu A, 03 Hợp đồng hợp tác kinh doanh: TUNGSHING - VTEC, MS - VTEC, VTEC - CLISPAL thuộc Công ty May Việt Tiến hiện nay.

Tên Công ty mẹ: Công ty May Việt Tiến.

Tên giao dịch quốc tế là: VIETTIEN GARMENT IMPORT-EXPORT COMPANY.

Viết tắt: VTEC.

Trụ sở chính: 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

3. Công ty con: có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con.

Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ sở hữu 100% vốn, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối (ghi trong mục I phụ lục kèm theo).

4. Công ty khác có vốn góp của công ty mẹ (ghi trong mục II phụ lục kèm theo).

5. Cơ cấu vốn Điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các Công ty con, Công ty liên kết; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tổng công ty Dệt – May Việt Nam được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

6. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty May Việt Tiến hiện nay.

Điều 2.

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý tài sản, tài chính và lao động khi chuyển Công ty May Việt Tiến sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Theo dõi tình hình hoạt động của mô hình thí điểm này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn, rút kinh nghiệm.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại Điều 1 Quyết định này và chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Tấn Dũng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : CN, KTTH, TH,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
- Lưu : ĐMDN (5), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC

CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY MẸ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2004/QĐ-TTg ngày 14tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ)

I. CÁC CÔNG TY CON:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Đô,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Đồng Tiến,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiền Tiến,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Thuận Tiến.

2. Công ty cổ phần:

- Công ty cổ phần May Việt Hà,

- Công ty cổ phần May Vĩnh Tiến,

- Công ty cổ phần Việt Hải,

- Công ty cổ phần Cơ khí Dệt May Thủ Đức,

- Công ty cổ phần May Việt Long.

II. CÁC CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY MẸ:

1. Các Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Việt Hồng,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Việt Tân,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiến Thuận.

2. Các Công ty cổ phần:

- Công ty cổ phần May Việt Hưng,

- Công ty cổ phần May Việt Thịnh.

3. Các Công ty liên doanh nước ngoài:

- Công ty TNHH liên doanh sản xuất tấm bông PE (GOLDEN-VTEC),

- Công ty TNHH sản xuất kinh doanh tấm bông PE Hà Nội (EVC),

- Công ty TNHH liên doanh sản xuất Nút nhựa Việt Thuận,

- Công ty TNHH liên doanh sản xuất Mex Việt Phát./.