Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN TỬ HÀ NỘI SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là nghiên cứu, thiết kế, sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng và chuyên dùng, các sản phẩm phục vụ công nghệ điện tử viễn thông, các sản phẩm cơ khí chính xác, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển ngành điện tử đến năm 2010 có tính đến năm 2020 của thành phố Hà Nội.

1. Công ty mẹ - Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) là doanh nghiệp nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Công ty Điện tử Hà Nội và một số đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện tử Hà Nội trước đây.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

2. Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên mà Công ty mẹ có cổ phần hoặc vốn góp chi phối, bao gồm:

Công ty cổ phần, trong đó Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần HANEL - Xốp nhựa,

- Công ty cổ phần Điện tử công nghiệp - Tự động hoá và Cơ khí chính xác HANEL,

- Công ty cổ phần Công nghệ thông tin HANEL,

- Công ty cổ phần Dịch vụ điện tử HANEL,

- Công ty cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp HANEL,

- Công ty cổ phần Thương mại HANEL,

- Công ty cổ phần Khu đô thị hỗ trợ khu công nghiệp HANEL,

- Công ty cổ phần Đầu tư và Đào tạo dạy nghề HANEL.

3. Các công ty khác mà Công ty mẹ có vốn góp :

- Công ty TNHH Đèn hình ORION - HANEL,

- Công ty TNHH Điện tử DAEWOO - HANEL,

- Công ty TNHH Thương mại DAEHA,

- Công ty TNHH DAEWOO - HANEL,

- Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long,

- Công ty TNHH SUMI - HANEL,

- Công ty TNHH SIN - HANEL,

- Công ty TNHH NOBLE Việt Nam,

- Công ty cổ phần PJICO,

- Công ty cổ phần VICOSIMEX,

- Công ty cổ phần Hà Nội TELECOM,

- Công ty cổ phần Nội thất HANEL,

- Công ty liên doanh HANEL – CO-OéT.

4. Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thực hiện hạch toán kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty khác theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính thí điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ:

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này; Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy chế tài chính của Công ty Điện tử Hà Nội, trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Như Điều 3,
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, CN,
- Lưu : ĐMDN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng