Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, với những nội dung như sau:

1. Công ty mẹ: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (RESCO) là doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và có vốn đầu tư ở các Công ty khác, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các Công ty khác.

2. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con. Công ty con là các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty cổ phần, bao gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

- Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà,

- Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh,

- Công ty Địa ốc Gò Môn.

b) Các Công ty cổ phần:

- Công ty Xây dựng và Phát triển nhà quận 3,

- Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Tân Bình,

- Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8,

- Công ty Xây dựng kinh doanh quận 11,

- Công ty Vật liệu và Xây dựng,

- Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Cần Giờ,

- Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn,

- Công ty Xây dựng thương mại Sài Gòn 5,

- Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà đất quận 10,

- Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn,

- Công ty Xuất nhập khẩu - Đầu tư và Xây dựng Gò Vấp,

- Công ty cổ phần Thang máy Sài Gòn.

3. Các Công ty sau có vốn góp của Công ty mẹ:

a) Công ty cổ phần:

- Công ty Tư vấn địa ốc Sài Gòn,

- Công ty Địa ốc 9,

- Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Sài Gòn,

- Công ty cổ phần Dịch vụ địa ốc Sài Gòn,

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng điện Sài Gòn.

b) Các Công ty liên doanh:

- Công ty Liên doanh Keppel Land Watco (Cao ốc Sài Gòn Center),

- Công ty Liên doanh Vietcombank Bonday (Cao ốc Habour View),

- Công ty Liên doanh Ocean Place (Cao ốc Ocean Place).

4. Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các Công ty con, Công ty có vốn góp của Công ty mẹ; tên cơ quan được giao làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty mẹ... được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

Điều 2.

1. Giao Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc:

- Quy định nguyên tắc xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động khi chuyển Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

­- Tổ chức theo dõi tình hình hoạt động của mô hình này trong quá trình thực hiện thí điểm để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: TH, KTTH, CN,
- Lưu: ĐMDN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng