Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3517/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ THUỘC DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4778/TTr-STC ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dịch vụ đấu giá thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và quản lý giá dịch vụ đấu giá

1. Trách nhiệm của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp

Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở (hoặc trụ sở chi nhánh) trên địa bàn tỉnh gửi thông báo mức giá dịch vụ đấu giá do tổ chức bán đấu giá tự quyết định đến Sở Tài chính theo biểu mẫu quy định, gọi là biểu mẫu kê khai giá. Sau khi gửi biểu mẫu kê khai giá như nêu trên, các tổ chức bán đấu giá phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết theo mức giá đã kê khai với Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc quản lý giá dịch vụ đấu giá

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện biểu mẫu kê khai giá và niêm yết giá đối với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm tiếp nhận biểu mẫu kê khai giá dịch vụ đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở (hoặc trụ sở chi nhánh) trên địa bàn tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo danh sách các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở (hoặc trụ sở chi nhánh) trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai giá dịch vụ đấu giá. Trong trường hợp có biến động về danh sách các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp kịp thời có văn bản thông báo cho Sở Tài chính để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thông báo phù hợp thực tế từng thời kỳ. Đồng thời, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải