Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3437/2009/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2009 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/6/2009 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2009 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 3437/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Phú Thọ)

I. NGHỊ QUYẾT

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Nghị quyết

88/2006/NQ-HĐND

08/12/2006

Về hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm năm 2009 - 2010

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 176/2009/NQ-HĐND ngày 20/4/2009

2

Nghị quyết

75/2006/NQ-HĐND

31/7/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Thao, Phù Ninh để thực hiện quy hoạch mở rộng và phát triển thành phố Việt Trì

Hết thời gian thực hiện văn bản

II. QUYẾT ĐỊNH

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

3627/2006/QĐ-UBND

28/12/2006

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư

Được thay bằng Quyết định số 325/2009/QĐ-UBND ngày 17/02/2009

2

Quyết định

3447/2005/QĐ-UBND

16/12/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo

Được thay thế bằng Quyết định số 347/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009

3

Quyết định

1106/2005/QĐ-UBND

28/4/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ

Được thay bằng Quyết định số 348/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009

4

Quyết định

1290/2002/QĐ-UBND

29/4/2002

Về thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay bằng Quyết định số 417/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

5

Quyết định

4409/2001/QĐ-UBND

06/12/2001

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Được thay bằng Quyết định số 419/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

6

Quyết định

3666/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

Được thay bằng Quyết định số 973/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

7

Quyết định

3667/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

Được thay bằng Quyết định số 973/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

8

Quyết định

3668/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao vùng trọng điểm tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

Được thay bằng Quyết định số 973/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

9

Quyết định

3669/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển cây lương thực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

Được thay bằng Quyết định số 973/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

10

Quyết định

3670/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2007 - 2010

Được thay bằng Quyết định số 973/2009/QĐ-UBND ngày 21/4/2009

11

Quyết định

330/2007/QĐ-UBND

07/02/2007

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Được thay bằng Quyết định số 1114/2009/QĐ-UBND ngày 07/5/2009

12

Quyết định

3990/2008/QĐ-UBND

26/12/2008

Ban hành về đơn giá, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Được thay bằng Quyết định số 1749/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009

II. CHỈ THỊ

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

1

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND

18/02/2008

Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng mạ chết, lúa chết và hạn hán đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân 2007 - 2008

Hết thời gian thực hiện văn bản

2

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

16/4/2008

Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2008

Hết thời gian thực hiện văn bản

3

Chỉ thị

08/2008/CT-UBND

05/5/2008

Về công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008

Hết thời gian thực hiện văn bản

4

Chỉ thị

12/2008/CT-UBND

07/7/2008

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

5

Chỉ thị

19/CT-UBND

24/12/2008

Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Kỷ Sửu năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

6

Chỉ thị

01/CT-UBND

20/01/2009

Về việc tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trong dịp tết Nguyên đán và lễ hội về nguồn năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

7

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

20/10/2009

Về tổ chức và đón tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

8

Chỉ thị

03/CT-UBND

09/02/2009

Về việc tăng cường chỉ đạo đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân năm 2008 - 2009

Hết thời gian thực hiện văn bản

Tổng số: 22 văn bản (Trong đó: Nghị quyết: 02 văn bản; Quyết định 12 văn bản; Chỉ thị 08 văn bản)