Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2006/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 31 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN LÂM THAO, HUYỆN PHÙ NINH ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Quyết định số 277/2005/QĐ-TTg ngày 02/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 990/TTr-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh để thực hiện quy hoạch mở rộng và phát triển thành phố Việt Trì; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để thực hiện quy hoạch mở rộng và phát triển thành phố Việt Trì.

Điều 2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh và thành phố Việt Trì các tiêu chí được xác định cụ thể như sau:

1. Huyện Lâm Thao.

- Diện tích đất tự nhiên: 9.754,59 ha.

- Dân số: 101.422 người.

- Địa giới hành chính:

+ Phía đông giáp thành phố Việt Trì; huyện Ba Vì (tỉnh Hà Tây).

+ Phía tây giáp huyện Tam Nông.

+ Phía nam giáp huyện Tam Nông.

+ Phía bắc giáp huyện Phù Ninh và thị xã Phú Thọ.

- Số đơn vị hành chính: 14, trong đó có 02 trị trấn và 12 thị xã, cụ thể như sau.

+ Thị trấn Lâm Thao.                                          + Xã Kinh Kệ.

+ Thị trấn Hùng Sơn (miền núi).                          + Xã Bản Nguyên.

+ Xã Xuân Huy.                                                   + Xã Vĩnh Lại.

+ Xã Thạch Sơn.                                                + Xã Tứ Xã.

+ Xã Tiên Kiên (miền núi).                                   + Xã Sơn Dương.

+ Xã Sơn Vi.                                                     + Xã Xuân Lũng (miền núi).

+ Xã Hợp Hải.                                                    + Xã Cao Xá.

2. Huyện Phù Ninh.

- Diện tích đất tự nhiên: 15.637,32 ha.

- Dân số: 98.237 người.

- Địa giới hành chính:

+ Phía đông giáp huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phía tây giáp huyện Lâm Thao và thị xã Phú Thọ.

+ Phía nam giáp thành phố Việt Trì.

+ Phía bắc giáp huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ); huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang).

- Số đơn vị hành chính: 18, trong đó có 01 thị trấn và 17 xã, cụ thể như sau.

+ Thị trấn Phong Châu (miền núi).                       + Xã Tiên Du (miền núi).

+ Xã Liên Hoa (miền núi).                                    + Xã Phú Nham (miền núi).

+ Xã Phú Mỹ (miền núi).                                     + Xã An Đạo (miền núi).

+ Xã Trạm Thản (miền núi).                                 + Xã Bình Bộ.

+ Xã Tiên Phú (miền núi).                                    + Xã Tử Đà.

+ Xã Trung Giáp (miền núi).                                 + Xã Vĩnh Phú.

+ Xã Bảo Thanh (miền núi).                                 + Xã Trị Quận (miền núi).

+ Xã Phú Lộc (miền núi).                                    + Xã Phù Ninh (miền núi).

+ Xã Gia Thanh (miền núi).                                  + Xã Hạ Giáp (miền núi).

3. Thành phố Việt Trì.

- Diện tích đất tự nhiên: 10.636,94 ha.

- Dân số: 168.462 người, dân số quy đổi: 286.507 người.

- Địa giới hành chính:

+ Phía đông giáp huyện Lập Thạch, huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

+ Phía tây giáp huyện Lâm Thao.

+ Phía nam giáp huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ); huyện Ba Vì (tỉnh Hà Tây).

+ Phía bắc giáp huyện Phù Ninh.

- Số đơn vị hành chính: 22, trong đó có 10 phường và 12 xã, cụ thể như sau.

+ Phường Bạch Hạc.                                         + Phường Gia Cẩm.

+ Phường Thanh Miếu.                                      + Phường Nông Trang.

+ Phường Bến Gót.                                           + Phường Vân Cơ.

+ Phường Thọ Sơn.                                           + Phường Tân Dân.

+ Phường Tiên Cát.                                           + Phường Dữu Lâu.

+ Xã Minh Nông.                                                + Xã Thụy Vân.

+ Xã Minh Phương.                                            + Xã Hy Cương (xã miền núi).

+ Xã Vân Phú.                                                   + Xã Chu Hóa ( xã miền núi).

+ Xã Phượng Lâu.                                             + Xã Thanh Đình (xã miền núi)

+ Xã Sông Lô.                                                    + Xã Hùng Lô.

+ Xã Trưng Vương.                                            + Xã Kim Đức (xã miền núi).

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình Chính phủ xem xét quyết định trước tháng 10 năm 2006.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng