Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2014/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ THỊ XÃ SÔNG CÔNG; THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ SÔNG CÔNG VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện, xã có địa giới không hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 25/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công; thành lập phường thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công; thành lập phường thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chính sau đây:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công trên cơ sở chuyển giao toàn bộ 1.560,80 ha diện tích tự nhiên và 23.865 nhân khẩu của xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên về thị xã Sông Công quản lý.

2. Thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công trên cơ sở toàn bộ 1.560,80 ha diện tích tự nhiên và 23.865 nhân khẩu của xã Lương Sơn.

3. Thành lập thành phố Sông Công trên cơ sở toàn bộ 9.837,07 ha diện tích tự nhiên và 109.409 nhân khẩu của thị xã Sông Công.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công; thành lập phường Lương Sơn và thành lập thành phố Sông Công.

a) Phường Lương Sơn có 1.560,80 ha diện tích tự nhiên và 23.865 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Lương Sơn: Phía Đông giáp huyện Phú Bình; phía Tây giáp xã Tân Quang và phường Bách Quang; phía Nam giáp huyện Phổ Yên; phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên.

b) Thành phố Sông Công có 9.837,07 ha diện tích tự nhiên và 109.409 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 07 phường: Lương Châu, Mỏ Chè, Cải Đan, Thắng Lợi, Phố Cò, Bách Quang, Lương Sơn và 04 xã: Vinh Sơn, Tân Quang, Bình Sơn, Bá Xuyên).

Địa giới hành chính thành phố Sông Công: Phía Đông giáp huyện Phú Bình và huyện Phổ Yên; phía Tây giáp huyện Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên; phía Nam giáp huyện Phổ Yên; phía Bắc giáp thành phố Thái Nguyên.

c) Thành phố Thái Nguyên còn lại 17.069,76 ha diện tích tự nhiên và 306.842 nhân khẩu, có 27 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 19 phường, 08 xã).

Địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên: Phía Đông giáp huyện Phú Bình; phía Tây giáp huyện Đại Từ và huyện Phổ Yên; phía Nam giáp thành phố Sông Công; phía Bắc giáp huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ và huyện Phú Lương.

d) Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Tỉnh Thái Nguyên có 353.318,91 ha diện tích tự nhiên và 1.155.991 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 07 huyện, 02 thành phố) và 180 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 141 xã, 26 phường, 13 thị trấn).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công; thành lập phường thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc