Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN TÂN HIỆP NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện Tân Hiệp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 26/TTr-SKHĐT ngày 03/02/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Hiệp năm 2020 với các nội dung sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) 12.720 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2019.

+ Ngành nông - lâm - thủy sản 9.979 tỷ đồng.

+ Ngành công nghiệp 978 tỷ đồng.

+ Ngành xây dựng 1.763 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống (giá hiện hành) đạt 14.107 tỷ đồng, tăng 11,09%.

- Tổng sản lượng lương thực 656.992 tấn.

- Tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thuỷ sản 11.300 tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng 2.300 tấn).

- Tổng thu ngân sách nhà nước 85,55 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách 555,14 tỷ đồng (trong đó dự toán chi ngân sách tỉnh giao 507,41 tỷ đồng).

- Huy động vốn đầu tư toàn xã hội: 1.764 tỷ đồng.

- Tỷ lệ nhựa hóa và bê tông hóa đường giao thông nông thôn từ 95% trở lên.

- Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu đạt 20% (kế hoạch xã Tân An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Tân Hiệp A đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu).

- Tỷ lệ huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt 99% trở lên.

- Giải quyết việc làm từ 2.700 lao động; đào tạo nghề 20 lớp (10 lớp nông nghiệp, 10 lớp phi nông nghiệp) số học viên theo học từ 25-30 học viên/lớp; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 40% trở lên, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 40%; hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo chỉ tiêu tỉnh giao và xây dựng nhà đại đoàn kết theo kế hoạch.

- Tỷ lệ sinh còn 0,8%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 0,6%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 1-1,5%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm dưới 9,1%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ 99,6%.

- Hộ có điện sử dụng đạt 99,6% trở lên.

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% trở lên.

- Vận động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 3.034 người.

- Vận động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 2.453 người.

- Công tác tuyển quân đạt 100%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Về kinh tế

- Nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; phấn đấu giá trị sản xuất tăng trên 6,80% so với cùng kỳ. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp; Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung quy mô lớn gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã. Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp kinh doanh vật tư nông nghiệp, lúa gạo liên kết cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất và thu mua hàng hóa cho nông dân. Phấn đấu bình quân 2 vụ lúa chính trong năm đạt từ 6-8 tấn/ha. Xây dựng cánh đồng lớn, vùng lúa chất lượng cao tại xã Thạnh Đông.

Tiếp tục duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản, gắn với an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường theo hướng công nghiệp.

Về kinh tế hợp tác và hợp tác xã: Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát, củng cố phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng hợp tác xã theo cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng.

- Thương mại - dịch vụ: Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án phát triển ngành thương mại - dịch vụ giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; phấn đấu giá trị sản xuất tăng 9,0% so cùng kỳ. Đầu tư xây dựng hoàn thành chợ Kênh 8 - xã Thạnh Đông A. Tiếp tục vận động, kêu gọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các chợ xã và tiêu thụ hàng hóa nông sản nhằm mở rộng thị trường ổn định lâu dài. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực vận chuyển hàng hóa; quản lý thị trường, giá cả và chất lượng hàng tiêu dùng, vật tư phục vụ sản xuất, gắn phát triển thương mại, dịch vụ với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; phấn đấu giá trị sản xuất tăng 12,41%. Tiếp tục khuyến khích đầu tư các ngành công nghiệp chế biến, sử dụng nguyên liệu tại địa phương, kết hợp các ngành chức năng cấp Tỉnh, khảo sát lập quy hoạch cụm công nghiệp Tân Hiệp. Thực hiện Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025, theo đó huyện được quy hoạch giai đoạn 2020-2025 có một cụm công nghiệp, tính chất: chế biến lương thực, thực phẩm; cơ khí sửa chữa; chế biến thức ăn gia súc; may mặc; công nghiệp hỗ trợ quy mô 30 ha, tổng mức đầu tư 264 tỷ đồng, vị trí tuyến cặp sông Cái Sắn qua hai xã Tân Hiệp A và Tân Hiệp B. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn về vốn, mặt bằng để mở rộng, thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp tục tập trung phát triển sản xuất công nghiệp chế biến hàng nông sản, triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề nông thôn, nhất là sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị “tín dụng - cơ sở chế biến - hộ nông dân” nhằm đảm bảo ổn định đầu vào, đầu ra góp phần phát triển đồng bộ sản xuất nông nghiệp - công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Xây dựng: Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; phấn đấu giá trị sản xuất tăng 32,26%. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, nhất là xây dựng nhà ở riêng lẻ, quản lý dự án, công trình. Đẩy mạnh đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong việc quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hoá đầu tư, trước mắt cho các lĩnh vực phúc lợi xã hội. Thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển. Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện theo hướng: Tập trung vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình cầu, đường, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học... Hoàn thành cơ bản xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo kế hoạch.

- Giao thông vận tải: Tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường thủy, nhất là trên Quốc lộ 80, các tuyến đường về trung tâm xã, tại các khu vực chợ, bến đò ngang, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai thi công và hoàn thành 10 cầu trên tuyến đường kênh Chưng Bầu và thi công 05 cầu, gia cố lề trên tuyến đường Tỉnh lộ 961 (Rạch Giá - Long Xuyên). Đôn đốc các ngành, đơn vị làm chủ đầu tư triển khai thi công và hoàn thành các công trình giao thông nông thôn. Kết hợp Chi cục Đăng kiểm tỉnh tổ chức đăng kiểm cho các phương tiện của huyện.

- Tài nguyên và môi trường: Thực hiện tốt việc thu gom rác thải tại các cụm dân cư và chợ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; kiên quyết xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất theo pháp luật; cập nhật, chỉnh lý kịp thời biến động đất đai. Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có điều kiện và công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành huyện, địa phương tuyên truyền các quy định của pháp luật về môi trường đối với các tổ chức cá nhân, hộ gia đình. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kiên quyết xử lý những cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, tiếp tục xây dựng hoàn thành 2 bãi rác tại xã Tân Hiệp A và Tân Thành. Quản lý việc sử dụng khai thác nước mặt và nước ngầm.

- Khoa học và công nghệ: Triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình tiếp nhận, chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ và thông tin vào quản lý, sản xuất, đời sống giai đoạn 2016-2020. Khuyến khích các cơ sở mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phát triển đa dạng hóa các mặt hàng... Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên địa bàn huyện; kết hợp với phòng Quản lý khoa học, Trung tâm ứng dụng và chuyển giao khoa học, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Thanh tra (Sở Khoa học và Công nghệ) kiểm tra các phương tiện đo và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các tổ chức sản xuất, kinh doanh.

- Tài chính, tín dụng: Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, nợ đọng thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, phí và lệ phí. Chấn chỉnh quản lý nguồn thu từ thuế, các loại quỹ và thực hiện các biện pháp cải tiến quản lý thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại gắn với phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, chiếm dụng không đăng nộp phí, lệ phí theo quy định. Thực hiện tốt các quy định về miễn giảm, ưu đãi thuế để khuyến khích sản xuất kinh doanh. Tăng cường thực hiện chi tiết kiệm, nâng cao hiệu quả chi ngân sách, giảm các mục chi chưa thật sự cần thiết, tăng chi cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện nghiêm kỷ luật chi ngân sách, tập trung vào khâu cấp phát, thanh quyết toán; quản lý chặt chẽ tài sản công đi đôi với đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh công tác huy động vốn trong dân cư và tranh thủ nguồn vốn của trên đảm bảo nhu cầu vốn tín dụng phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng đối tượng cho vay, thực hiện tăng trưởng tín dụng lành mạnh, hạn chế nợ quá hạn và kiểm soát chất lượng tín dụng ở mức an toàn. Các ngành chức năng, địa phương phối hợp cùng các tổ chức tín dụng triển khai cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh cá thể theo chủ trương của Chính phủ.

- Bưu chính - viễn thông: Nâng cao năng lực quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh bưu chính. Phát triển bưu cục văn hóa, bưu chính, viễn thông, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào kinh doanh đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế và đời sống. Tiếp tục phát huy mạng lưới Bưu chính, viễn thông hiện có, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng suất lao động, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức gắn với đầu tư nguồn lực phát triển kinh doanh các dịch vụ; phấn đấu doanh thu tăng từ 15-20% so năm 2019 (doanh thu bưu chính đạt 17,5 tỷ đồng, viễn thông đạt 34 tỷ đồng), thường xuyên theo dõi và kiểm tra đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định và liên tục. Tăng cường thu gom thiết bị đầu cuối của khách hàng để tái sử dụng. Quản lý chặt chẽ tài sản nguồn vốn, vật tư theo phân cấp quản lý.

- Về xây dựng nông thôn mới: Đẩy mạnh tổ chức thực hiện đề án nông thôn mới của huyện giai đoạn 2016-2020. Các xã đã được công nhận đạt xã nông mới, tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định mới; Ban Chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra chất lượng thực hiện 19 tiêu chí và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện. Tiến hành công nhận xã Tân Hiệp A xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và Tân An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Chương trình phát triển đô thị: Thực hiện Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp đến năm 2025. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư tiếp tục chỉnh trang đường nội ô thị trấn Tân Hiệp, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 một số khu vực, cây xanh, đèn chiếu sáng công cộng, rãnh thoát nước... từng bước đạt tiêu chí đô thị loại 4 năm 2025 theo quyết định phê duyệt. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chương trình phát triển vùng huyện Tân Hiệp đến năm 2035 để triển khai thực hiện.

2. Văn hóa - xã hội

- Văn hóa - Thể thao: Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh và huyện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên lĩnh vực văn hóa theo hướng nâng cao chất lượng phong trào. Phát huy có hiệu quả hoạt động của các trung tâm văn hóa xã. Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các hạng mục xây dựng Đền Hùng như: Đèn chiếu sáng, ghế đá. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa bảo đảm trật tự kỷ cương trên lĩnh vực văn hóa. Phấn đấu năm 2020 bình xét đạt 92% gia đình văn hóa, 85% ấp văn hóa, 100% đơn vị văn hóa.

- Giáo dục và đào tạo: Thực hiện quy hoạch và xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, kiên cố hóa mạng lưới trường lớp theo quy hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị cho năm học 2020-2021 gắn với việc thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài; tăng cường phổ cập giáo dục mầm non và tổ chức kiểm tra. Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của “Học tập suốt đời” và tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập” về vai trò của giáo dục thường xuyên trong việc nâng cao dân trí. Tiếp tục đào tạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt tiêu chuẩn về chính trị và chuyên môn.

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em: Nâng cao chất lượng hoạt động các chương trình y tế quốc gia, làm tốt công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống kịp thời các dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền khác; kiểm tra, quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra những vụ ngộ độc thực phẩm. Kiện toàn và phát triển mạng lưới y tế cơ sở theo tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã, xây dựng hệ thống Hội Đông y cấp xã.

- Chính sách xã hội, lao động và giải quyết việc làm: Tiếp tục chăm lo tốt các đối tượng chính sách, người có công, kịp thời chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện quy định tiêu chuẩn “xã, phường phù hợp trẻ em”. Triển khai thực hiện tổ chức ngày toàn dân bảo vệ chăm sóc trẻ em, tháng hành động vì trẻ em và Tết trung thu và dịp khai giảng năm học mới. Triển khai thực hiện các mục tiêu quốc gia bình đẳng giới. Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 qua việc mở các lớp đào tạo nghề (10 lớp nông nghiệp, 10 lớp phi nông nghiệp) số học viên theo học từ 25-30 học viên/lớp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 40% trở lên, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 40%. Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng theo chỉ tiêu tỉnh giao và xây dựng nhà đại đoàn kết theo Kế hoạch.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

- Công tác dân tộc, tôn giáo: Tiếp tục thực hiện đúng chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa chính quyền với các chức sắc, chức việc; giải quyết tốt yêu cầu chính đáng trong hoạt động của các tôn giáo, dân tộc.

3. Lĩnh vực nội chính và xây dựng chính quyền

- An ninh - quốc phòng và công tác quân sự địa phương: Giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng chống có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, canh gác bảo vệ các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý tình huống xảy ra. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh đạt yêu cầu theo kế hoạch trên giao. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của trung ương, của tỉnh về bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; củng cố, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, khối nội chính đấu tranh bảo vệ pháp luật, giữ gìn kỷ cương và trật tự an toàn xã hội, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng; thực hiện tốt phòng ngừa tội phạm và giải quyết tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, bị thương), phòng chống cháy nổ và hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng: Duy trì công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thanh tra kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của cơ quan thẩm quyền có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công tác tư pháp, cải cách tư pháp: Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tân Hiệp giai đoạn 2016-2020”; Tiếp tục duy trì tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở đạt từ 85% trở lên, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn “tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở”. Nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp.

- Thi hành án dân sự: Tập trung triển khai kế hoạch công tác năm 2020 theo đúng chỉ đạo của ngành cấp trên, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao để phấn đấu thực hiện. Tiếp tục chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự; tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính: Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp theo quy định của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và thực hiện kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP , ngày 24/4/2019 của Chính phủ, gắn với việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, thực hiện công tác bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi pháp luật, thi hành công vụ của công chức, viên chức nhằm nâng cao hơn nữa tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, công tác tham mưu, đề xuất của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện 100% xã, thị trấn áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001; thực hiện dịch vụ công mức độ 3 (đăng ký trực tuyến) đối với một số lĩnh vực mà tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết cao như: lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, cấp giấy phép xây dựng. Tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp kiện toàn bộ máy các cơ quan hành chính và đề án sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2030.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua thuộc huyện; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, công tác và học tập... Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là đối tượng trực tiếp lao động sản xuất.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật trong ban hành văn bản hành chính; chế độ báo cáo, đề xuất, tham dự hội nghị của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn. Quan tâm công tác văn thư, lưu trữ, nhất là quản lý, khai thác các văn bản thuộc bí mật nhà nước và nộp hồ sơ lưu trữ theo quy định.

4. Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Tiếp tục vận động nhân dân nâng cao ý thức trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện vệ sinh môi trường, cảnh quan nông thôn mới trên toàn huyện tạo nên phong trào, nhận thức của toàn dân, góp phần đổi mới cảnh quan xanh - sạch - đẹp tạo tính bền vững trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện Quyết định 1295/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Tân Hiệp. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND thị trấn Tân Hiệp tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị từng giai đoạn theo lộ trình 05 năm đến năm 2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy Tân Hiệp;
- UBND huyện Tân Hiệp;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, btkien. (01b)

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng