Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ TIÊN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND thành phố Hà Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 23/TTr-SKHĐT ngày 20/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Tiên năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Tiên năm 2020 với các nội dung sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) 4.031 tỷ đồng:

+ Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư nghiệp đạt 1.644 tỷ đồng.

+ Giá trị khai thác ngành công nghiệp 885,130 tỷ đồng.

+ Giá trị sản xuất ngành xây dựng 1.501 tỷ đồng.

- Doanh thu thương mại - dịch vụ-du lịch: 12.562 tỷ đồng, lượng khách đến tham quan du lịch 3.000.000 lượt người.

- Kim ngạch xuất khẩu 48 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 06 triệu USD.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9.964 tỷ đồng.

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác 2.597,685 tỷ đồng.

- Sản lượng lúa nước đạt 1.664 tấn.

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 44.167 tấn, trong đó sản lượng khai thác đạt 38.800 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt 5.367 tấn.

- Xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu đến năm 2020 xã Tiên Hải được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Tổng thu ngân sách thành phố phấn đấu đạt 749,067 tỷ đồng; tổng chi ngân sách thành phố đạt 619,546 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 1.480 tỷ đồng, trong đó vốn thành phố quản lý 554,730 tỷ đồng.

- Tỷ lệ huy động trẻ từ 6-10 tuổi đi học: 99%, tỷ lệ trẻ từ 11-14 tuổi đến trường: 98%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 01 đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 98%.

- Giảm tỷ lệ sinh 0,18‰ (còn 10,56‰), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,97%; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba 0,08%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về cân nặng còn 10,1%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng về chiều cao 13%.

- Giải quyết việc làm 1.050 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

- Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm còn 1%.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 99%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%.

- Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

- Hoàn thành 03 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; phấn đấu giải quyết đơn thư, khiếu nại đạt trên 95% và giải quyết đơn tố cáo đạt 100%; tổ chức thực hiện trên 85% quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tỷ lệ thu hồi sau thanh tra trong năm 2020 đạt 90% trở lên.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về kinh tế

- Nông - lâm - ngư nghiệp:

Tập trung đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố. Tăng cường chỉ đạo sản xuất trên cơ sở điều chỉnh lại cơ cấu giống cây trồng phù hợp với yêu cầu của thị trường, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất của người dân giúp họ tiếp cận và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất thông qua các hoạt động của khuyến nông, đào tạo, huấn luyện, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Tiếp tục chọn điểm trồng rau màu ở những khu vực có điều kiện nước tưới, vùng trồng rau sạch để phục vụ tiêu dùng tại chỗ. Từng bước đưa giống cây ăn quả có năng suất và phẩm chất cao để thay thế giống địa phương năng suất thấp; đồng thời, hỗ trợ về giống và kỹ thuật canh tác cho nông dân.

Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Tăng cường kiểm soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thành phố. Tăng cường hướng dẫn ngư dân áp dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng và giá sản phẩm khai thác, ứng dụng công nghệ vào khai thác thủy sản để nâng cao năng suất khai thác.

Tập trung phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản thâm canh và công nghệ cao. Chuyển dần diện tích nuôi thủy sản quảng canh sang bán thâm canh, thâm canh quy mô công nghiệp ở những nơi có điều kiện thuận lợi. Nhân rộng, triển khai mô hình nuôi tôm công nghiệp 02 giai đoạn trên ao lót bạc đáy, vận động, khuyến khích, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nuôi tôm nước lợ áp dụng tiêu chuẩn VietGAP và các tiêu chuẩn quốc tế khác theo yêu cầu của thị trường. Phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản nước mặn ven biển như cá lồng bè,...

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có; vận động, hỗ trợ nông dân thành lập thêm hợp tác xã, tổ hợp tác kinh tế ở những nơi có điều kiện. Tăng cường quản lý việc nuôi chim yến trên địa bàn thành phố. Nâng cấp lò giết mổ đã xuống cấp nhằm góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác và xử lý nghiêm các hành vi cào xiệp ven bờ. Tập trung triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và phân bón. Tăng cường quản lý hoạt động thủy sản và bảo đảm an toàn lực lượng tàu cá hoạt động trên biển; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Khuyến khích ngư dân chuyển đổi, đóng mới tàu có công suất máy lớn đánh bắt xa bờ.

- Thương mại - dịch vụ, du lịch và xuất khẩu:

Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện các giải pháp chống buôn lậu; phòng, chống có hiệu quả hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tạo điều kiện thông thoáng về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính ở nội địa cũng như khu vực cửa khẩu để khuyến khích xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh hàng hoá.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả các Đề án phát triển du lịch. Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch, quản lý vệ sinh môi trường; tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là về các khu, điểm du lịch mới như khu du lịch địa phương quần đảo Hải Tặc, khu du lịch sinh thái Đầm Đông Hồ. Tích cực kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dịch vụ vui chơi giải trí, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thương hiệu sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách tham quan du lịch... Xây dựng quầy quảng bá thông tin, hỗ trợ phục vụ du khách. Tổ chức các sự kiện, hội thảo, lễ hội văn hóa nhằm xây dựng hình ảnh du lịch Hà Tiên trên thị trường trong và ngoài nước. Phấn đấu năm 2020 đón lượng khách tham quan du lịch trên 03 triệu lượt người.

Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, nhất là các nghề đặc trưng của địa phương. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất chế biến một số mặt hàng xuất khẩu thủy hải sản, nông sản. Hỗ trợ, thúc đẩy nhà đầu tư hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hà Giang. Tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Thuận Yên; duy trì các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có, khuyến khích chuyển một số cơ sở sản xuất, sơ chế thủy hải sản có khả năng gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư vào cụm công nghiệp Hà Giang.

- Xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu xã Tiên Hải được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng cơ bản và tình hình đầu tư: Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành đúng tiến độ các công trình xây dựng cơ bản năm 2020; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng cơ bản; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Mũi Nai và khu du lịch Thạch Động, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội xã đảo Tiên Hải... tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục đầu tư, công tác bồi hoàn, giải tỏa để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư; tăng cường công tác vận động góp vốn trong xã hội, vốn tài trợ doanh nghiệp, nhân dân vào đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, nâng cấp hẻm trên địa bàn xã, phường. Tập trang đầu tư xây dựng nâng cấp các khu du lịch hiện hữu và đẩy nhanh tiến độ đầu tư và hoàn chỉnh các dự án phát triển du lịch. Tích cực huy động và phát huy hiệu quả các nguồn đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, các dự án về phát triển du lịch, các tiêu chí xã nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ bê tông hóa đường hẻm ở các xã, phường phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% đường hẻm được bê tông hóa.

- Giao thông, quản lý đô thị: Tiếp tục nâng cao chất lượng phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ; duy trì các tuyến hiện tại và kêu gọi các doanh nghiệp mở thêm tuyến đường bộ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, nhất là đảm bảo an toàn cho hành khách và khách du lịch tham gia giao thông trên đường thủy nội địa và đường hàng hải.

Tiếp tục khảo sát, chấn chỉnh công tác xây dựng tại các dự án đô thị mới và dự án dân cư, đô thị khác. Tăng cường quản lý xây dựng cơ bản trong nhân dân, đảm bảo đúng quy hoạch, kiến trúc và mỹ quan đô thị, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về vệ sinh, an toàn lao động, xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông và xây dựng sai quy hoạch, sai phép, không phép. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về cấm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm mất mỹ quan đô thị, tạo bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch thu gom rác theo giờ tại khu vực trung tâm thành phố. Thực hiện duy tu các tuyến đường nội ô thành phố và các đường khác. Tập trung nạo vét, khai thông các cống rãnh đảm bảo không ứ đọng nước trong mùa mưa. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, trồng mới và chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường, công viên, tiểu đảo.

- Tài nguyên - môi trường: Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên đất đai, môi trường, khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho kỳ tiếp theo trong đó đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phát triển đô thị, phát triển giao thông, khu công nghiệp, các công trình phúc lợi xã hội theo hướng dành quỹ đất đủ cho phát triển cây xanh, hồ nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật môi trường có xem xét tác động của tình trạng nước biển dâng do biến đổi khí hậu. Công bố quy hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xử lý, chất thải, nước thải trên địa bàn thành phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường kết hợp tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân.

- Tài chính - tín dụng: Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu thu ngân sách năm 2020 đạt kế hoạch. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, chi cho chương trình mục tiêu và an sinh xã hội, cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong chi đầu tư phát triển tập trung bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các dự án chuyển tiếp và dự án mới khởi công thật sự cấp thiết, bố trí chi ngân sách có trọng tâm, trọng điểm theo hướng tập trung cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn. Tích cực huy động nguồn vốn tín dụng địa phương, đáp ứng đủ và kịp thời vốn tín dụng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tiếp tục tạo điều kiện cho vay vốn đầu tư các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ; bảo lãnh tín dụng cho các tổ chức, cá nhân để duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Văn hóa - Xã hội:

- Chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho giáo dục đáp ứng yêu cầu theo hướng chuẩn hóa. Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục; chuẩn bị tốt các kỳ thi năm 2020. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; trong đó, chú trọng thực hiện việc rà soát, đánh giá điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non. Tiếp tục duy trì, giữ vững sỉ số học sinh ở các cấp học, nâng tỷ lệ trẻ ra lớp đối với cấp học mầm non, giảm thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học các cấp học. Xây dựng trường chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình. Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

- Tập trung thông tin tuyên truyền các sự kiện văn hóa, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong năm 2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cấp các lễ hội địa phương; đồng thời, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa kết hợp phát triển du lịch. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ về xã hội hóa hoạt động văn hóa. Phát triển các phong trào văn nghệ , thể thao địa phương. Tăng cường kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố.

- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh cho nhân dân, trong đó tập trung cải cách hành chính và tổ chức bộ máy hoạt động qua ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hướng hiện đại để thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân hạng và phân tuyến kỹ thuật. Kết hợp việc khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền với y học hiện đại trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Thường xuyên theo dõi giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh, có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan. Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các chương trình y tế quốc gia hàng năm, cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách. Đảm bảo trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ các loại vắcxin. Tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân. Tăng cường công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện tốt bảo hiểm y tế toàn dân, nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Thực hiện tốt các mô hình nâng cao chất lượng dân số. Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, bảo đảm hậu cần đầy đủ và có chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người cao tuổi, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo. Quan tâm công tác giảm nghèo, tăng cường tuyên truyền, giáo dục các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, hạn chế tái nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nhà nước. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố về chấp hành chính sách pháp luật về lao động, chế độ bảo hiểm; phát huy có hiệu quả nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Quan tâm công tác dạy nghề, giải quyết việc làm. Tổ chức thực hiện tốt công tác trẻ em.

- Tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

3. Quốc phòng - an ninh, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và xây dựng chính quyền

- Tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển; công tác nắm tình hình nội, ngoại biên và củng cố mối quan hệ hợp tác với các lực lượng bạn, giữ vững an ninh biên giới, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài đến địa bàn, nhất là vào các dịp lễ, tết. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020 đảm bảo đạt số lượng, chỉ tiêu tỉnh giao. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là địa bàn trọng điểm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt công tác Tư pháp năm 2020; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện tốt các biện pháp và triển khai kế hoạch, chương trình về phòng, chống tham nhũng; tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2020, chuẩn bị sơ kết giai đoạn 2 (2015-2020) và xây dựng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Triển khai thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo ổn định tình hình chính trị, xã hội. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra của Chủ tịch UBND thành phố.

- Tiếp tục thực hiện đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp; nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức cấp xã và viên chức. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ được phân công, phân cấp; đặc biệt là việc phối hợp tham mưu kịp thời, hiệu quả.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên, lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ngành cấp tỉnh;
- Thành ủy Hà Tiên;
- UBND thành phố Hà Tiên;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, btkien. (01b)

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng