Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 317/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NHÓM DÂN CƯ HÀ VỊ 3, PHƯỜNG THỌ XƯƠNG, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 31/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Bảng mức giá các loại đất năm 2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 883/STC-VG ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án ĐTXD công trình Hạ tầng kỹ thuật nhóm dân cư Hà Vị 3, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang (tái định cư tại chỗ) như sau:

- Phân lô quy hoạch B3, vị trí 1 (01 lô): 1.500.000 đ/m2 (Một triệu, năm trăm nghìn đồng trên mét vuông);

- Phân lô quy hoạch C3, tương đương vị trí 2: 1.000.000 đ/m2 (Một triệu đồng trên mét vuông);

- Phân lô quy hoạch D1, tương đương vị trí 3: 600.000 đ/m2 (Sáu trăm nghìn đồng trên mét vuông).

Điều 2. UBND thành phố Bắc Giang có trách nhiệm rà soát các đối tượng đủ điều kiện bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, số lô đất bố trí tái định cư; thực hiện giao đất, thu tiền sử dụng đất theo diện tích giao thực tế từng lô và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bắc Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TN, TH
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật nhóm dân cư Hà Vị 3, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  • Số hiệu: 317/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/07/2013
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
  • Người ký: Bùi Văn Hạnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản