Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2622/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1285/TTr-STP ngày 24/10 /2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, gồm:

1. Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

2. Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

3. Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

4. Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh hoà Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh