Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31/2001/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178-CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp ngày 22/5/1997.
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế;
Căn cứ Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Thay thế nội dung điểm 3 Điều 20 như sau:

Tổ chức, cá nhân được giao quản lý, sử dụng hoá đơn nếu làm mất hoá đơn sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng; nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt đến 5.000.000 đồng theo quy định tại khoản 1, Điều 6 và khoản 1, Điều 12 Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Các mức phạt được quy định như sau:

- Mỗi liên 2 (Liên giao cho khách hàng) của hoá đơn bị mất (Hoá đến do Bộ Tài chính phát hành, hoá đơn tự in của các doanh nghiệp), phạt tiền 500.000 đồng.

- Mỗi liên khác của hoá đơn (Liên lưu, liên thanh toán nội bộ...) bị mất phạt tiền 200.000 đồng,

- Nếu mất hoá đơn với số lượng lớn, có tình tiết tăng nặng thì phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

Khi mức xử phạt vi phạm hành chính do làm mất hoá đơn vượt quá thẩm quyền quy định của Chi cục Thuế thì phải chuyển hồ sơ cho Cục Thuế để xử lý, nhưng phải có đề nghị bằng văn bản nêu rõ hình thức phạt, mức phạt.

- Đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều này, nếu dẫn đến việc trốn lậu thuế thì phải xử lý về thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định hiện hành.

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã đối với các tổ chức, cá nhân làm mất hoá đơn, vi phạm chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn thực hiện theo quy định tại Điều 19, 20 Luật thuế GTGT; Điều 24, 25 Luật thuế TNDN, Điều 18 Luật thuế TTĐB, Điều 27 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; Điều 7 Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định và hướng dẫn thực hiện trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)