Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2018/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG VÀ TRÔNG GIỮ XE TẠI CHỢ ĐỒN, XÃ THẠCH ĐIỀN, HUYỆN THẠCH HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn.cứ.Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính &, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp tính giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của UBND huyện Thạch Hà tại Tờ trình số 1348/TTr-UBND ngày 05/7/2018; của Sở Tài chính tại Văn bản số 2225/STC-GCS ngày 12/6/2018 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 274/BC-STP ngày 29/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ Đồn xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại Chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng nộp tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng diện tích bán hàng, đặt cửa hàng, cửa hiệu, quầy hàng, ki ốt ở chợ buôn bán cố định thường xuyên tại chợ và người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ.

b) Đối tượng sử dụng dịch vụ trông giữ xe tại chợ

Đơn vị thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Sơn - Chi nhánh Thạch Điền quản lý chợ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

3. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ

Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng); chưa bao gồm chi phí: Điện, nước sử dụng của các hộ kinh doanh.

a) Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức giá

1

Đối với hộ kinh doanh trong đình chợ và các ki-ốt:

 

 

a

Mức giá bình quân tối đa

Đồng/m2/tháng

21.000

b

Mức giá tối đa tính cho mỗi ki-ốt loại A1

Đồng/m2/tháng

27.300

2

Đối với hộ kinh doanh ngoài đình chợ

 

 

a

Mức giá tối đa đối với hộ kinh doanh cố định

Đồng/m2/tháng

10.000

b

Mức giá tối đa đối với hộ kinh doanh không cố định

Đồng/lượt

2.000

b) Giá tối đa dịch vụ trông giữ xe:

TT

Loại phương tiện

Mức giá tối đa (đồng/xe/lượt)

Ban ngày

Cả ngày và đêm

1

Xe đạp, xe đạp điện

1.000

2.000

2

Xe gắn máy, xe mô tô, xe điện 2 bánh

3.000

5.000

4. Quản lý và sử dụng nguồn thu

a) Số tiền thu được là doanh thu của đơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ. Tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

b) Việc thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải có biên lai, hóa đơn thu theo quy định.

c) Đơn vị thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải mở sổ sách kế toán để theo dõi, phản ánh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu theo đúng quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ, xây dựng mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng cụ thể của từng ki-ốt, nhưng tối đa không được cao hơn mức giá đã quy định tại Quyết định này để tổ chức thực hiện; đồng thời gửi Quyết định giá cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND huyện Thạch Hà, Sở Công Thương, Sở Tài chính và các ngành có liên quan.

2. Đơn vị thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ có trách nhiệm niêm yết mức thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và thực hiện thu theo đúng giá đã niêm yết.

3. Chi cục Thuế huyện Thạch Hà có trách nhiệm hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn, thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Hà Tĩnh; Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; Chủ tịch UBND xã Thạch Điền; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Sơn - Chi nhánh Thạch Điền và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website của Chính phủ;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

  • Số hiệu: 28/2018/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 24/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
  • Người ký: Dương Tất Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/08/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản