Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2629/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 VÀ CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng tại Văn bản số 254/TTr-UBND ngày 28/10/2022, của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 601/TTr-STNMT ngày 09/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Hưng (Chi tiết dự án theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Hưng (Chi tiết dự án theo Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 3. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng có trách nhiệm:

1. Công bố công khai việc điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đông Hưng theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Văn Hoàn

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN ĐÔNG HƯNG
(Kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Trong đó lấy vào các loại đất

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

Ghi chú

LUC

ONT

Các loại đất khác

I

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Cụm công nghiệp Hồng Việt

SKN

70

64,5

0

5,5

Các xã: Hồng Việt, Thăng Long và Minh Tân

Bổ sung thêm 10 ha vào Cụm công nghiệp Hồng Việt trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Hưng

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC DỰ ÁN CẮT GIẢM TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 CỦA HUYỆN ĐÔNG HƯNG
(Kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích cắt giảm (ha)

Trong đó lấy vào các loại đất

Diện tích còn lại (ha)

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

LUC

ONT

Các loi đất khác

I

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án Cụm công nghiệp Xuân Động

SKN

18,45

10

9,8

0

0,2

8,45

Các xã: Đông Xuân, Đông Động, Đông Quang

 

PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC DỰ ÁN CẬP NHẬT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN ĐÔNG HƯNG
(Kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Diện tích kế hoạch (ha)

Trong đó lấy từ các loại đất (ha)

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

Lấy vào các loại đất

Xứ đồng, thôn, xóm, tổ dân phố

Xã, thị trấn

LUC

ONT

Các loại đất khác

I

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án cụm công nghiệp Hồng Việt

SKN

28,6

25,1

 

3,5

 

Các xã: Hồng Việt, Thăng Long, Minh Tân

Điều chỉnh quy mô, vị trí, địa điểm

II

Đất ở nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án quy hoạch dân cư Tây ông Bình

ONT

0,1

 

 

0,1

Hoành Từ

Đông Cường