Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2621/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1175/SCT-VP ngày 06/8/2020 và Sở Nội vụ tại Văn bản số 1413/SNV-XDCQ&TCBC ngày 07/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã được phê duyệt.

2. Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; chỉ tiêu biên chế được HĐND, UBND tỉnh giao hàng năm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm để bố trí số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

3. Thực hiện việc tuyển, dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động theo Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực và hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tương ứng được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên Vị trí việc làm

Hạng chức đanh nghề nghiệp tối thiểu

Ghi chú

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

04 VTVL

 

1

Giám đốc

III

 

2

Phó Giám đốc

III

 

3

Trưởng phòng

III

 

4

Phó Trưởng phòng

III

 

II

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

03 VTVL

 

1

Khuyến công

III

 

2

Tư vấn phát triển công nghiệp

III

 

3

Xúc tiến thương mại

III

 

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

05 VTVL

 

1

Hành chính tổng hợp

III

 

2

Kế toán

III

 

3

Văn thư - thủ quỹ

IV

 

4

Lái xe

 

 

5

Phục vụ

 

 

Tổng:

12 VTVL

 

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2621/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1. Năng lực chung:

a) Về lãnh đạo, quản lý, điều hành:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với chức danh cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;

- Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo;

- Có khả năng quyết định;

- Có khả năng phối hợp, quy tụ, thương thuyết, tập hợp, đoàn kết; tạo động lực và truyền cảm hứng cho cán bộ, viên chức và người lao động;

- Có khả năng nắm bắt, dự báo kịp thời, năng động, linh hoạt; khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực tế quản lý;

- Có năng lực quản lý, năng lực sáng tạo, năng lực tổ chức;

- Có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, thực hiện đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực của công việc;

- Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 05 năm (60 tháng).

b) Về chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nắm vững và có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chế độ, quy định của ngành, của địa phương, của cơ quan, đơn vị về lĩnh vực phụ trách;

- Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; có khả năng tham mưu chiến lược về sự phát triển của ngành;

- Có kỹ năng và phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cải tiến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có năng lực hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Trình độ chuyên môn: Theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (tương đương) trở lên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

3. Kỹ năng chung:

Kỹ năng quản lý lãnh đạo; Xử lý tình huống; kỹ năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng thu thập thông tin.

1

Giám đốc, Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn; Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Luật, Kinh tế học; Kinh doanh; Quản trị - quản lý; Tài chính - ngân hàng; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp (hoặc tương đương) trở lên.

2

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Luật, Kinh tế học; Kinh doanh; Quản trị - quản lý; Tài chính - ngân hàng; Kế toán - kiểm toán; Khoa học chính trị; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Kỹ thuật mỏ hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp (hoặc tương đương) trở lên.

II

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

1. Năng lực chung:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đối với chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;

- Có đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực của công việc;

- Nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chế độ, quy định của ngành, của địa phương, của cơ quan, tổ chức về lĩnh vực phụ trách;

- Hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có kỹ năng và phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cải tiến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có năng lực hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Trình độ chuyên môn: Theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (tương đương) trở lên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

2. Kỹ năng chung

Xử lý tình huống; kỹ năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng thu thập thông tin.

1

Khuyến công

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Luật, Kinh tế học; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Kỹ thuật mỏ hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2

Tư vấn phát triển công nghiệp

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Luật, Kinh tế học; Kinh doanh; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Kỹ thuật mỏ hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận

3

Xúc tiến thương mại

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Luật, Kinh tế học; Kinh doanh; Quản trị - quản lý; Tài chính - ngân hàng; Kế toán - kiểm toán hoặc các ngành khác phù hợp với trị trí việc làm đảm nhận.

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

1. Năng lực chung

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đối với chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;

- Có đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực của công việc;

- Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác; nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực được phân công;

- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đơn vị;

- Trình độ chuyên môn: theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (tương đương) trở lên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;

(các vị trí việc làm: Văn thư - thủ quỹ; Lái xe; Phục vụ không áp dụng trình độ ngoại ngữ trình, độ tin học, trình độ quản lý nhà nước nêu trên).

2. Kỹ năng chung

Xử lý tình huống; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng thu thập thông tin.

1

Hành chính tổng hợp

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Luật, Kinh tế học; Kinh doanh; Quản trị - quản lý; Tài chính - ngân hàng; Kế toán - kiểm toán; Khoa học chính trị; Công nghệ thông tin; Xã hội học hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Kỹ năng: Soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp.

2

Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

- Kỹ năng: Soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

3

Văn thư - thủ quỹ

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư lưu trữ; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ Tin học: có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm;

- Kỹ năng: Soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp.

4

Lái xe

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên.

5

Phục vụ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.