Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN NGHĨA HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 14/11/2018 của Chính ph về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đt lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch s dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Hành;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 20/02/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 673/TTr-STNMT ngày 06/3/2020 và Công văn số 1130/STNMT-QLĐĐ ngày 06/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nghĩa Hành, với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (chi tiết Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020 (chi tiết Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 (chi tiết Biu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020 (chi tiết Biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

5.1. Tổng danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2020 là 16 công trình, dự án với tổng diện tích là 26,54 ha. Trong đó:

- Có 16 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 26,54 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 (Chi tiết tại Phụ biểu 01 kèm theo).

5.2. Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp:

Có 08 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013 với diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất lúa 23,45 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 (Có Phụ biểu 02 kèm theo).

6. Danh mục các công trình, dự án loại bỏ không tiếp tục thực hiện trong năm 2020 (Chi tiết tại Phụ biu 03 kèm theo).

7. Danh mục các công trình, dự án tiếp tục thực hiện trong năm 2020 (Chi tiết tại Phụ biểu 04 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành chịu trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Nghĩa Hành kiểm tra, rà soát hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghĩa Hành trình UBND tỉnh cho phép đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

4. Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa, UBND huyện Nghĩa Hành xác định để quy định từng vị trí đất nông nghiệp cụ thể theo bảng giá các loại đất hiện hành của UBND tỉnh, làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển thông tin cho Sở Tài chính xác định số tiền phải nộp theo quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh.

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh mới công trình, dự án trong năm kế hoạch sử dụng đất đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CN-XD VH-XH, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong128)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 


PHỤ BIỂU 1

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích QH
(ha)

Địa điểm
(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (từ bn đồ s, thửa s) hoặc vị trí trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ tr, tái định cư

Ghi chú

Tổng
(triệu đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách tỉnh

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách cấp xã

Vốn khác (Doanh nghiệp, hỗ trợ...)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (8) + (9) + (10) + (11) + (12)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Khu dân cư Đồng Dinh (giai đoạn 2)

4,00

Thị trấn Chợ Chùa

Tờ BĐ số: 7

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

7.600

 

 

7.600

 

 

 

2

Khu dân cư Bắc Đồng Xít (giai đoạn 3)

0,40

TTCC

Tờ BĐ số: 22

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

760

 

 

760

 

 

 

3

Đường tránh Đông từ km0+00- Km0+621,84 và Km2+323-Km2+943

3,10

xã Hành Thuận, Thị trấn Chợ Chùa

Tờ BĐ số: 3, 7, 12

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

589

 

 

589

 

 

 

4

Đường tránh Đông (giai đoạn 2), lý trình từ Kênh N12 (TTCC) đến ĐT, 624 ( xã Hành Minh)

4,00

xã Hành Minh, Thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Đức

Tờ BĐ số: 12, 17, 22 (TTCC); Tờ BĐ số: 5, 9, 10 (Hành Minh)

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

7.600

 

 

7.600

 

 

 

5

Nhà văn hóa xã Hành Trung

0,13

xã Hành Trung

Tờ BĐ số: 23 (Thửa 64)

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

3.500

 

 

3.500

 

 

 

6

Nhà văn hóa xã Hành Đức

0,15

Xã Hành Đức

Tờ BĐ số: 5,26

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

3.500

 

 

3.500

 

 

 

7

Cầu Phú Thọ, tuyến đường huyện ĐH.57

0,70

xã Hành Tín Tây

Tờ BĐ số: 15

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

1.050

 

 

1.050

 

 

 

8

Cầu qua sông Phước Giang

1,20

xã Hành Dũng, Hành Nhân

Tờ 17 (xã Hành Dũng), Tờ 4  (Hành Nhân)

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

1.800

 

 

1.800

 

 

 

9

Trạm bơm Tân Hòa

0,05

Xã Hành Tín Tây

Tờ BĐ số: 2 (thửa 174)

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

75

 

 

75

 

 

 

10

Trạm bơm Đồng Vinh

0,05

Xã Hành Nhân

Tờ BĐ số: 20 (thửa 172)

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

75

 

 

75

 

 

 

11

Kè chống sạt lở sông Phước Giang, xã Hành Dũng

1,50

xã Hành Dũng

Tờ BĐ số: 17, 23, 24, 25, 26

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

2.250

 

 

2.250

 

 

 

12

Nâng cấp, mở rộng Công viên 23/3

3,46

Thị trấn Chợ Chùa

Tờ BĐ số: 21

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 2)

4.180

 

 

4.180

 

 

 

13

Mở rộng trường THCS Hành Minh

0,04

xã Hành Minh

Tờ BĐ số: 8

Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND huyện Nghĩa Hành

0

 

 

 

 

 

 

14

Sân vận động xã

1,50

xã Hành Thiện

Tờ BĐ số: 10

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm xã

0

 

 

 

 

 

 

15

Đầu tư khẩn cấp dự án tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng tại Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ

6,00

Xã Hành Thuận, xã Hành Dũng

Tờ 11 xã Hành Dũng; Tờ 3 xã Hành Thuận

Thông báo 147/TB-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh

10.800

 

 

10.800

 

 

 

16

Trạm biến áp 110kV Nghĩa Hành và đấu nối

0,26

xã Hành Thịnh, Hành Thiện, Hành Phước, Hành Đức

Xã Hành Thịnh (tờ 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24), Hành Thiện (tờ 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25, Hành Phước, Hành Đức (tờ 20)

Quyết định số 7082/QĐ-EVNCPC ngày 29/8/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc phê duyệt phương án tuyến và nhiệm vụ thiết kế dự án Trạm biến áp 110kV Nghĩa Hành và đấu nối

3.992

 

 

 

 

3.992

 

Tổng cộng: 16 CT

26,54

 

 

 

47.771

0

0

43.779

0

3.992

 

 

PHỤ BIỂU 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN NĂM 2020 CỦA HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH
(ha)

Trong đó

Địa điểm
(đến cp xã)

Vị trí trên bn đ địa chính (tờ bn đồ s, thửa số) hoặc vị trí trên bn đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chú

Diện tích đất LUA
(ha)

Diện tích đất RPH
(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Khu dân cư Đồng Dinh (giai đoạn 2)

4,00

3,70

 

Thị trấn Chợ Chùa

Tờ BĐ số: 7

 

2

Đường tránh Đông từ km0+00- Km0+621,84 và Km2+323-Km2+943

3,10

3,10

 

Xã Hành Thuận, Thị trấn Chợ Chùa

Tờ BĐ số: 3, 7, 12

 

3

Đường tránh Đông ( giai đoạn 2), lý trình từ Kênh N12 (TTCC) đến ĐT, 624 (xã Hành Minh)

4,00

4,00

 

Xã Hành Minh, Thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Đức

Tờ BĐ số: 12,17,22 (TTCC); Tờ BĐ số: 5, 9, 10 (Hành Minh)

 

4

Nâng cấp, mở rộng Công viên 23/3

3,46

3,46

 

Thị trấn Chợ Chùa

Tờ BĐ số: 21

 

5

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

5,13

0,15

 

Xã Hành Thuận

Tờ bản đồ: 3, 11, 17

 

6

Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Nghĩa Hành

5,86

4,30

 

xã Hành Thuận

Tờ bản đồ: 6, 14

 

7

Đầu tư khẩn cấp dự án tái định cư để di dời các hộ dân bị ảnh hưởng tại Bãi chôn lấp rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ

6,00

4,70

 

Xã Hành Thuận, xã Hành Dũng

Tờ 11 xã Hành Dũng; Tờ 3 xã Hành Thuận

 

8

Trạm biến áp 110kV Nghĩa Hành và đấu nối

0,26

0,04

 

Xã Hành Thịnh, Hành Thiện, Hành Phước, Hành Đức

Xã Hành Thịnh (tờ 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24), Hành Thiện (tờ 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 25, Hành Phước, Hành Đức (tờ 20)

 

TNG CỘNG: 8 CT

31,81

23,45

 

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 3

DANH MỤC LOẠI BỎ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM 2017 CỦA HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Stt

Tên công trình, dự án

Diện tích QH
(ha)

Địa điểm
(đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (t bn đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bn đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chủ trương, quyết định, ghi vốn

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Điểm trường mẫu giáo thị trấn Chợ Chùa

0,19

Thị trấn Chợ Chùa

Tờ bản đồ: 11

Quyết định 1886/QĐ-UBND, ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh phân bổ ngân sách tỉnh đợt 2 năm 2015 để trả nợ các dự án hoàn thành và hỗ trợ các dự án chuyển tiếp Đề án Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015

 

2

Nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ

0,3

Hành Đức

Tờ bản đồ: 34

Công văn số 1215/STNMT-QLĐĐ ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nghĩa Hành

 

3

MR Chùa Sắc Tứ Phổ Thanh

0,18

Thị trấn Chợ Chùa

Tờ bản đồ: 23

Công văn số 2704/STNMT-QLĐĐ ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc liên quan đến chùa Sắc Tứ Phổ Thanh

 

4

Nhà văn hóa thôn Thiên Xuân

0,1

Hành Tín Đông

Tờ bản đồ: 02

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc giao kế hoạch vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

 

5

Đường BTXM Nguyễn Vệnh - Nguyễn Gội

0,13

Hành Tín Đông

Tờ bản đồ: 3, 23

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc giao kế hoạch vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016

 

6

Xây dựng mới điểm Trường tiểu học Trũng Kè 1

0,25

Hành Tín Tây

Tờ bản đồ: 20

Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 từ nguồn vốn vượt dự toán HĐND tỉnh giao và nguồn (dự kiến) Trung ương thưởng vượt thu năm 2015

 

7

Khu công viên cây xanh

0,62

Hành Thiện

Tờ bản đồ: 10

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành

 

8

Nhà văn hóa thôn Phú Lâm Tây

0,3

Hành Thiện

Tờ bản đồ: 10

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành

9

Chợ Phú Lâm Tây

1

Hành Thiện

Tờ bản đồ: 10

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành

10

KDC Phú Lâm Tây

3,9

Hành Thiện

Tờ bản đồ: 10

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND huyện Nghĩa Hành, về việc phê duyệt Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu trung tâm xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành

11

Hồ chứa nước Suối Đá huyện Nghĩa Hành

32,76

Hành Tín Tây

Tờ bản đồ: 18, 19

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Suối Đá, Huyện Nghĩa Hành

 

12

Thao trường, bãi tập của cơ quan Quân sự huyện

38,5

Hành Thịnh

Tờ bản đồ: 12, 13

Quyết định 1092/QĐ-BTL ngày 5/6/2014 phê duyệt vị trí xây dựng thao trường huấn luyện cho BCHQS huyện Nghĩa Hành thuộc BCHQS tỉnh Quảng Ngãi

 

13

Trường bắn, thao trường huấn luyện cha Ban CHQS huyện Nghĩa Hành

0,88

Hành Thịnh

Tờ bản đồ: 12

Tờ trình số 448/TT-CH ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Hành về việc đăng ký danh mục dự án Quốc phòng phục vụ cho điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nghĩa Hành

 

14

Nâng cấp sửa chữa đường huyện ĐH 58F-58D

0,74

Thị trấn Chợ Chùa và xã Hành Đức

TBĐ số 17, 22 (Thị trấn Chợ Chùa) và tờ BĐ số 01 (xã Hành Đức)

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về hỗ trợ các mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện đầu tư phát triển năm 2017

 

Tổng cộng

79,85

 

 

 

 

 

PHỤ BIỂU 04

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 HUYỆN NGHĨA HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên Công trình, dự án

Địa điểm
(đến cấp xã)

Diện tích quy hoạch
(ha)

Trong đó

Lý do xin tiếp tục thực hiện trong năm 2020

GHI CHÚ

Đã thu hồi
(ha)

Chưa thu hồi
(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

Xã Hành Thuận

5,13

1,19

3,94

Trong quá trình kiểm kê, lập PABT, GPMB đoạn qua xã Hành Thuận đã phát sinh 90 thửa đất có nguồn gốc Nhà nước giao đất nhưng theo bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nằm ngoài ranh GPMB dự án. Tuy nhiên các hộ dân không thống nhất yêu cầu phải bồi thường theo phạm vi tính từ tim đường hiện trạng ra 3,75 m. Hiện nay, UBND huyện Nghĩa Hành đã thống nhất bồi thường và Ban QLDA đang hoàn thiện hồ sơ để lập PABT cho 90 thửa đất này. Đồng thời trong phạm vi xây dựng dự án đoạn qua xã Hành Thuận còn có 4 thửa đất đang tranh chấp tới nay vẫn chưa giải quyết xong.

 

 

Tng cộng

 

5,13

1,19

3,94