Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2471/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở và Nghị định số 21/CP ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7, Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994;
Xét báo cáo và đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 1643/QHKT-QH ngày 20 tháng 5 năm 2004 về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.

1.1. Nay chấp thuận bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trong các khu vực trước đây đã có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch không bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, nhưng hiện nay chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

1.2. Riêng đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thuộc khu vực do các cơ quan Trung ương (T.78, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,…) trực tiếp quản lý và không chuyển giao quỹ nhà đất cho ngành nhà đất thành phố quản lý theo quy định, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 2. Thu hồi và bãi bỏ các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch các khu vực không bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố có nội dung trái với mục 1.1, điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Hội đồng bán nhà ở thành phố, Hội đồng bán nhà ở Quân khu 7, Hội đồng bán nhà ở các quận-huyện căn cứ nội dung Quyết định này tổ chức, thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở thành phố, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở Quân khu 7, Chủ tịch Hội đồng bán nhà ở các quận - huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Quân khu 7;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các Đoàn thể;
- Báo - Đài;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-KT).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
 
Lê Thanh Hải