Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DƯỢC; AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG; KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VINH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 03 (Ba) thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược; An toàn Thực phẩm và dinh dưỡng; Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Y tế:

1. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền xử lý sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện Quyết định này. Căn cứ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được thông qua tại Quyết định này, xây dựng Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Bộ Y tế;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, 1.12.06.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DƯỢC; AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG; KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. LĨNH VỰC DƯỢC

1. Thủ tục: Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày giảm còn 20 ngày (giảm 10 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

1.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; Quyết định số 1145/QĐ-BYT ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

- Sở Y tế đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 33,3%.

II. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG

1. Thủ tục: Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 10 ngày giảm còn 09 ngày (giảm 01 ngày) so với quy định.

- Lý do: Thực hiện chủ trương về cải cách thủ tục hành chính, việc cắt giảm thời hạn giải quyết giúp cá nhân, tổ chức tiết kiệm thời gian chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.

1.2. Kiến nghị thực thi:

- Kiến nghị sửa đổi quy định thời gian thực hiện tại Mục b Khoản 5, Điều 27 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

- Sở Y tế đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 10%.

II. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Thủ tục: Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Đề xuất bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ “Phiếu lý lịch tư pháp” được quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Lý do: Việc yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp là không cần thiết vì Lý lịch tư pháp chỉ có biết được là tình trạng án tích, không thể hiện được quá trình hoạt động liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề; Rườm rà thủ tục, tốn kém thời gian và làm mất thêm một khoảng chi phí của cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

1.2. Kiến nghị thực thi:

Bãi bỏ quy định thành phần hồ sơ “Phiếu lý lịch tư pháp” được quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh); Quyết định số 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ lĩnh vực KCB, Dược phẩm (Y, Dược cổ truyền) quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 384.200.960 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 312.200.960 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 72.051.980 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 19 %.