Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1773/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 232/TTr-SYT ngày 04/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh;
các phòng CM, TTTHCB,
- Lưu: VT, TTPVHCC(LH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /9/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

1. Thủ tục: Đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Bổ sung phương thức nộp hồ sơ đối với thành phần hồ sơ “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở”: bản sao kèm bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

b) Bổ sung phương thức nộp hồ sơ đối với thành phần hồ sơ “Chứng chỉ hành nghề dược”: bản sao kèm bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

Lý do:Đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủtại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn phương thức nộp hồ sơ phù hợp.

1.2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1, Điều 38, Luật Dược như sau: “Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở; hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng nhận đăng đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp”

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 38 Luật Dược như sau:

“Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược hoặc bản sao kèm bản chính Chứng chỉ hành nghề dược để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp”.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 43.939.200 đồng/năm.

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa:  40.562.400 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 3.376.800 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 8%.

2. Thủ tục: Đánh giá đáp ứng thực hành tốt đối với cơ sở bán buôn thuốc có kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc; thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

a) Bổ sung phương thức nộp hồ sơ đối với thành phần hồ sơ“Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở”: bản sao kèm bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

b) Bổ sung phương thức nộp hồ sơ đối với thành phần hồ sơ “Chứng chỉ hành nghề dược”: bản sao kèm bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

Lý do: Đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn phương thức nộp hồ sơ phù hợp.

2.2. Kiến nghị thực thi:

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 38 Luật Dược như sau: “Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở; hoặc bản sao kèm bản chính Giấy chứng nhận đăng đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp”

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 38 Luật Dược như sau:

“Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược hoặc bản sao kèm bản chính Chứng chỉ hành nghề dược để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp”.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 10.254.080 đồng/năm

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa:  8.920.160 đồng/năm.

- Chi phí tiết kiệm: 1.333.920 đồng/năm.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 13%.

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1773/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

  • Số hiệu: 1773/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/09/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
  • Người ký: Nguyễn Long Hải
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/09/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản