Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2030

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; trên cơ sở kết quả đạt được giai đoạn 2011-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp chính quyền và người dân về việc bảo đảm ATTP, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Hà Tĩnh.

2. Yêu cầu

- Triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị đối với công tác quản lý ATTP; là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP trên địa bàn tỉnh; việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm phải đảm bảo thực hiện đúng quy định, không gây phiền hà, trở ngại cho các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp diễn ra bình thường.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực hệ thống quản lý về ATTP để triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể về ATTP từ sản xuất đến tiêu dùng đạt hiệu quả cao; kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm; phát huy hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025

a. Mục tiêu 1: Tăng cường năng lực hệ thống quản lý ATTP

- 100% BCĐ liên ngành VSATP các cấp được thành lập và kiện toàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm Trưởng Ban.

- 100% huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn có cán bộ chuyên trách công tác ATTP;

- 100% cán bộ làm công tác đảm bảo ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, chuyên môn, kỹ thuật ATTP; hình thành mạng lưới giám sát, cảnh báo nhanh và ứng phó kịp thời đối với các sự cố về ATTP.

- Duy trì, nâng cao năng lực hoạt động công tác kiểm nghiệm đáp ứng được với yêu cầu cảnh báo nhanh, quản lý nguy cơ về ATTP.

b. Mục tiêu 2: Cải thiện tình hình bảo đảm ATTP đối với cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực:

- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B đạt 100%; tỷ lệ các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên 85%; tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất an toàn đạt 90%; tỷ lệ mẫu hàng hóa vật tư nông nghiệp vi phạm về chất lượng <6%; tỷ lệ mẫu thực phẩm vi phạm về ATTP <2%. Mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 01 mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn hoặc khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm điều kiện về ATTP.

- Công Thương: 100% siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích và 90% chợ trong quy hoạch được kiểm soát về ATTP; tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện cấp Giấy chứng nhận theo phân cấp quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên 90%.

- Y tế: Tỷ lệ các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên 90%. 100% bếp ăn tập thể tại các trường học ký cam kết bảo đảm ATVSTP.

- 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đạt tiêu chuẩn về VSATTP.

c. Mục tiêu 3: Nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng

- Trên 90% người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP.

- 100% người lãnh đạo, quản lý các cấp có kiến thức và thực hành đúng về ATTP.

d. Mục tiêu 4: Hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính

Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên. 100% các vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý kịp thời. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận dưới 05/100.000 dân.

3. Đến năm 2030

Công tác bảo đảm ATTP được quản lý chủ động, có hiệu quả dựa trên các bằng chứng và thực hiện kiểm soát theo chuỗi; 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 100% cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện an toàn thực phẩm. Không có các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.

M. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh Chương trình phối hợp vận động giám sát ATTP của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp. Thực hiện các văn bản mới về công tác quản lý ATTP của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh.

- Thực hiện quản lý ATTP có hiệu quả theo tinh thần nội dung Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành Quy định quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tăng cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP. Củng cố mạng lưới quản lý ATTP tại 3 ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. Phát huy vai trò, trách nhiệm Ban Chỉ đạo ở các cấp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên ngành trong đó ngành Y tế làm đầu mối.

- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.

2. Về chuyên môn, kỹ thuật

a) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về ATTP

- Xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về ATTP, đa dạng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng; người quản lý; người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng thực phẩm. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về ATTP nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà quản lý, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền trong các dịp cao điểm trong năm (tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, tết Trung thu) trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thông báo các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP và các vi phạm về ATTP trên cáo phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết, lựa chọn.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATTP: Sản xuất kinh doanh rau an toàn, thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể an toàn, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố... đảm bảo ATTP.

b) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các chợ, siêu thị... trên địa bàn tỉnh. Chú trọng việc thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động như: Kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật; tồn dư hóa chất độc hại, chất cấm trong sản phẩm thực phẩm; giết mổ và điều kiện vệ sinh thú y của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

- Kiểm soát và ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, hàng có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, thực phẩm vi phạm pháp luật về ATTP; quảng cáo, kinh doanh thực phẩm trên các trang mạng xã hội không đúng quy định.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ATTP (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, VietGAP, VietGAPH) đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận.

c) Thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn

- Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thúc đẩy vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bảo đảm ATTP, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); thúc đẩy phát triển các chuỗi cung ứng, phân phối thực phẩm an toàn, phát triển sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng cao, giảm dần cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để quản lý thực phẩm theo chuỗi, nhất là đối với các loại ngũ cốc, rau, củ, quả, các sản phẩm từ thịt.

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm áp dụng các mô hình thực hành sản xuất tốt, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm như: GMP, GHP, HACCP, ISO22000, VietGAP, VietGAPH...; cải thiện điều kiện ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống.

- Triển khai kết nối sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn; phát huy hiệu quả chương trình OCOP; khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức/cá nhân đăng ký sở hữu, phát triển các nhãn hiệu sản phẩm thực phẩm có gắn địa danh. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn để mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho thực phẩm an toàn của tỉnh.

d) Quản lý cấp phép

- Thẩm định chặt chẽ hồ sơ, điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

- Thẩm định chặt chẽ hồ sơ, điều kiện an toàn thực phẩm đối với việc cấp phép chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm và quảng cáo sản phẩm thực phẩm; quản lý việc tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm.

đ) Nâng cao năng lực phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm

- Chủ động kiểm soát ô nhiễm thực phẩm, giám sát các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm.

- Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở, hộ gia đình trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm.

- Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, ghi nhận và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý ATTP:

+ Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về ATTP, đề xuất các biện pháp khắc phục.

+ Hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước về chia sẻ thông tin và xử lý các vấn đề về ATTP.

e) Cải cách hành chính

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và thực hiện đơn giản các thủ tục hành chính (TTHC) về ATTP được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian thực hiện TTHC cho các tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác bảo đảm ATTP, phát triển cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm an toàn.

- Xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về ATTP; đưa thông tin kịp thời, chính thống đến người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cùng khai thác, sử dụng.

- Duy trì và nâng cao trình độ năng lực xét nghiệm của phòng kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, đáp ứng yêu cầu về kiểm nghiệm phục vụ công tác quản lý ATTP.

3. Giải pháp về nguồn lực

- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện có của Trung ương, của tỉnh liên quan đến bảo đảm ATTP, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, cần thiết để góp phần đẩy mạnh việc bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Ưu tiên nguồn lực và bố trí đủ kinh phí phù hợp cho công, tác quản lý ATTP. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc, dụng cụ để kiểm tra, kiểm soát thực phẩm cho các ngành chức năng, các đơn vị cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về quản lý ATTP trong giai đoạn hiện nay.

- Bố trí đủ nhân lực ổn định và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý, theo dõi về ATTP các cấp.

- Tăng cường đầu tư kinh phí địa phương cho công tác bảo đảm ATTP. Xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP.

4. Công tác phối hợp: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thực hiện bảo đảm ATTP.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ: ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp; lồng ghép kinh phí thực hiện với các chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm có hiệu quả thiết thực.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP, kiến thức về ATTP cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ATTP; xây dựng và nhân rộng các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Gắn với nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Giám sát việc chấp hành pháp luật về ATTP; tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm về ATTP.

4. Các sở, ban, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, nhân viên và người dân tham gia học tập, tìm hiểu các biện pháp đảm bảo ATTP và gương mẫu thực hiện Luật An toàn thực phẩm.

5. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, thị xã

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Cân đối, bố trí ngân sách, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác ATTP tại địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP; đưa tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị và được kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng năm. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc quản lý bảo đảm ATTP ở địa phương.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác đảm bảo ATTP; triển khai quy hoạch, xây dựng khu giết mổ tập trung, các chợ đảm bảo ATTP, các vùng sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn với quy mô tập trung; xây dựng và nhân rộng mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); xây dựng mô hình điểm xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn.

- Chủ động, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ các quy định, điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công, phân cấp quản lý tại địa phương.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về ATTP đối với các làng nghề thực phẩm, chợ thực phẩm trên địa bàn; kiểm soát ATTP đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản của địa phương trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, thị trấn thực hiện tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với cơ sở nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã cam kết.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức về ATTP, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

- Đảm bảo kinh phí hàng năm cho các đơn vị triển khai công tác ATTP; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác quản lý ATTP từ cấp huyện đến cấp xã; mua sắm trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát ATTP tại địa phương.

Trên cơ sở mục tiêu và giải pháp chung, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác ATTP, định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện gửi Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (Sở Y tế) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cốc thành viên BCĐ LNVSATTP tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Châu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 481/KH-UBND năm 2021 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030

  • Số hiệu: 481/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 10/12/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh
  • Người ký: Lê Ngọc Châu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/12/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản