Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2330/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỘ PHẬN MỘT CỬA (BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH) THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Bộ phận Một cửa được tổ chức tại cơ quan Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục, các Cục).

2. Bộ phận Một cửa bao gồm:

a) Tại cơ quan Bộ: Đại diện Văn phòng Bộ và các Vụ có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Văn phòng Bộ là Trưởng bộ phận.

b) Tại Tổng cục, các Cục: Đại diện Văn phòng Tổng cục, các Cục và các đơn vị có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, các Cục là Trưởng bộ phận.

3. Thành viên Bộ phận Một cửa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo phân công của Trưởng bộ phận; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

4. Bộ trưởng quyết định thành lập, ban hành Quy chế, quy trình làm việc đối với Bộ phận một cửa tại cơ quan Bộ. Tổng cục trưởng, Cục trưởng quyết định thành lập, ban hành Quy chế, quy trình làm việc đối với Bộ phận một cửa của Tổng cục, các Cục bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận Một cửa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Văn phòng Bộ

a) Bố trí trụ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận Một cửa; quản lý toàn diện các hoạt động của Bộ phận Một cửa;

b) Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập, danh sách nhân sự và Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ;

c) Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ.

2. Các Vụ thuộc Bộ có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm cử công chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tham gia Bộ phận Một cửa.

3. Tổng cục, các Cục có liên quan

a) Quyết định thành lập và danh sách nhân sự Bộ phận Một cửa tại Tổng cục, các Cục;

b) Bố trí trụ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận Một cửa; quản lý toàn diện các hoạt động của Bộ phận Một cửa tại cơ quan mình;

c) Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận một cửa tại Tổng cục, các Cục có liên quan.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục có liên quan xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP (P.KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể