Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 3457/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa) của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

1. Bộ phận Một cửa được tổ chức tại: Cơ quan Bộ; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

2. Bộ phận Một cửa bao gồm:

a) Tại Cơ quan Bộ: Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật; Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ; Vụ Công nghệ cao; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi; Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ là Trưởng Bộ phận Một cửa.

b) Tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc: Đại diện Văn phòng Tổng cục/Quỹ/Ban và các đơn vị có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục/Quỹ/Ban là Trưởng Bộ phận Một cửa.

c) Tại Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia: Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

3. Bộ trưởng quyết định thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ.

Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia quyết định thành lập hoặc kiện toàn, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với Bộ phận Một cửa tại đơn vị mình.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ phận Một cửa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Văn phòng Bộ:

a) Bố trí trụ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận Một cửa; quản lý các hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ;

b) Xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định thành lập, danh sách nhân sự; Quy chế tổ chức và hoạt động và Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ;

c) Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cử 01 (một) công chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP phối hợp với Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia:

a) Quyết định thành lập hoặc kiện toàn và danh sách nhân sự Bộ phận Một cửa tại cơ quan mình;

b) Bố trí trụ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bộ phận Một cửa; quản lý các hoạt động của Bộ phận Một cửa;

c) Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động và Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với Bộ phận Một cửa.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin:

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, TCCB, VP.

BỘ TRƯỞNG
Chu Ngọc Anh