Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10865/VPCP-KSTT
V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử trong phạm vi của Bộ, ngành, địa phương và tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính như sau:

1. Quán triệt, ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Tổ chức chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa từ Sở Nội vụ sang Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thành lập hoặc kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa, việc tổ chức có sự tham gia của đầu mối kiểm soát TTHC; bố trí nhân sự bảo đảm chất lượng theo quy định, hướng tới thực hiện toàn bộ quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa;

3. Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng kết quả này để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức;

4. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, trong đó tập vào hoạt động đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ trong quá trình xây dựng văn bản có quy định TTHC; rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, danh mục kiểm tra chuyên ngành;

5. Công bố, công khai TTHC đúng quy định; công bố danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, TTHC thuộc thẩm quyền giao cho cấp dưới tiếp nhận hộ;

6. Xây dựng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất; chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ trong Bộ, trong tỉnh; đẩy nhanh xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo các Danh mục dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

7. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các TTHC thực hiện liên thông; các TTHC thuộc ngành dọc đưa ra Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

8. Trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trung gian thanh toán trong lĩnh vực dịch vụ công để kết nối, tích hợp các dịch vụ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến tại Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của các Bộ, ngành, địa phương.

9. Phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

10. Bên cạnh những nội dung nêu trên, Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan:

- Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kết nối cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; hoàn thành việc đánh giá và công bố phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc triển khai cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, trung gian thanh toán trong lĩnh vực dịch vụ công, bảo đảm kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống một cửa điện tử của các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức, cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; kịp thời thông tin về kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai và định kỳ hàng quý họp giao ban trực tuyến với Văn phòng Chính phủ để đánh giá tổng thể tình hình triển khai và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c)
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, KSTT (3) Khánh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng