Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư sô 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 cua Bô Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế như sau:

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị.

2. Các đơn vị không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị, trừ trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 cua Bô Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch, định hướng phát triển và các điều kiện đặc thù về cơ sở hạ tầng, nhân lực để xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng yêu cầu chuyên môn, phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại Điều 1 Quyết định này và gửi về Bộ Y tế để theo dõi.

2. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế có trách nhiệm công khai Quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c BT BCSĐ BYT (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;
- Vụ KHTC; PC;
- Cục KCB, YHCT, YTDP, MT;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Cổng TTĐT BYT (để đăng tải);
- Lưu: VT, TB-CT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long