Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2020/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG, MỨC GIÁ) TRANG BỊ CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tại Thông báo số 2224-TB/TU ngày 04/6/2020 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc cho chủ trương các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 287/HĐND ngày 29/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng; bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2784/STC-QLG&CS ngày 17/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức, đơn vị), Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án) thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; không áp dụng đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế (theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ) và xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù (theo quy định tại Khoản 7, Điều 17, Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ).

2. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

3. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để: Lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng.

b) Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2020. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

2. Đối với tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực y tế tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4321/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án) thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TP KT VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Hòa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Trung

 

PHỤ LỤC:

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG, MỨC GIÁ) TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN (CHỦNG LOẠI XE QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2, KHOẢN 3, KHOẢN 4, KHOẢN 5 VÀ KHOẢN 6, 17, NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ; THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2, 18, NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ)
(Kèm theo Quyết định số: 23/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

STT

Đơn vị

Tiêu chuẩn, định mức

Số lượng, chủng loại

Mức giá tối đa (triệu đồng/xe)

Mục đích sử dụng

Số xe tối đa

Chủng loại xe

I

KHỐI TỈNH

 

 

 

 

1

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An

1

Xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

Xe chở đại biểu, khách trung ương

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở đại biểu, khách trung ương

2

Văn phòng HĐND Tỉnh Nghệ An

1

Xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

Xe phục giám sát, tiếp xúc cử tri

1

Xe 17 chỗ

710

Xe phục giám sát, tiếp xúc cử tri

3

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

1

Xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

Xe chở đại biểu, khách trung ương

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở đại biểu, khách trung ương

4

Thanh tra tỉnh Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Xe phục vụ đoàn thanh tra liên ngành

5

Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe triển khai thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh

6

Trường PTTH dân tộc nội trú Nghệ An

1

Xe 22 đến 29 chỗ

1.200

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế

7

Trung tâm giáo dục thường xuyên Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế trong các hoạt động giáo dục

8

Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế trong các hoạt động giáo dục

9

Trường PT dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế trong các hoạt động giáo dục

10

Văn phòng Thanh tra Giao thông vận tải Nghệ An

1

7 chỗ 02 cầu

1.100

Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Đội trật tự giao thông khu vực 1, 2, 3, 4, 5 và văn phòng Thanh tra giao thông (xe có gắn lô gô thanh tra giao thông)

11

Các đội thanh tra giao thông khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4 (thuộc Sở Giao thông vận tải Nghệ An).

01 xe/đội

7 chỗ 02 cầu

1.100

12

Các đội thanh tra giao thông khu vực 1, khu vực 5 (thuộc Sở Giao thông vận tải Nghệ An)

01 xe/đội

7 chỗ 2 cầu

1.100

13

Các Trạm kiểm tra tải trọng xe (thuộc Sở Giao thông vận tải Nghệ An)

01 xe/Trạm

7 chỗ 2 cầu

1.100

Phục vụ công tác kiểm soát tải trọng xe lưu động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động (xe có gắn lô gô thanh tra giao thông)

14

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh

15

Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An

Theo nhu cầu thực tế

Xe tập lái

Theo giá thị trường tại thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Xe phục vụ đào tạo lái xe tập lái, sát hạch cấp giấy phép lái xe

16

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra, giám sát chất lượng công trình giao thông

17

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế giao thông Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh

18

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe ô tô bán tải phục vụ triển khai, kiểm tra các đề tài ứng dụng khoa học công nghệ

19

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe bán tải phục vụ kiểm định đo lường chất lượng

20

Chi cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Nghệ An

1

Xe bán tải

700

chở các mẫu nước, xăng dầu.... Phục vụ trong quá trình thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

21

Trung tâm dưỡng thương binh Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Phục vụ đưa đón thương bệnh binh;

22

Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Chở thương binh đi các tuyến viện, phục vụ các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng

23

Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An

1

Xe 52 chỗ

2.500

Phục vụ đưa đón người có công và xe chở lương thực phẩm

1

Xe 17 chỗ

710

1

Xe bán tải 02 chỗ

300

24

Trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Miền Tây

1

Xe bán tải

700

Xe chở dụng cụ giảng dạy phục vụ đào tạo nghề

25

Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế, chở dụng cụ giảng dạy

26

Trường trung cấp nghề kỹ thuật - công nghiệp - thủ công nghiệp Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế, chở dụng cụ giảng dạy

27

Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ công tác xã hội

28

Trường Trung cấp nghề dân tộc miền núi Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở giáo viên, học sinh đi thực tế, chở dụng cụ giảng dạy

29

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ thông tin, truyền thông

30

Ban cảng lý cảng cá Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

31

Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện

1 xe/đơn vị

Xe bán tải

700

Xe phòng chống cháy rừng

32

Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe bảo ôn thuốc bảo vệ thực vật và phòng chống sâu bệnh hại rừng

33

Chi cục Chăn nuôi và thú y Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phòng chống dịch bệnh

1

Xe tải bảo ôn

1.000

Xe chuyên bảo ôn chở thuốc thú y

34

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

1

Xe bán tải

700

Xe phòng chống cháy rừng, xe tuần tra, kiểm soát lâm sản

35

Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

1

Xe bán tải

700

Xe phòng chống cháy rừng, xe tuần tra, kiểm soát lâm sản

36

Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp

1

Xe bán tải

700

Thực hiện đặc thù về quy hoạch rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

37

Đoàn quy hoạch nông nghiệp và thủy lợi Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ đặc thù về điều tra quy hoạch nông nghiệp thủy lợi, phòng chống thiên tai

38

Chi cục thủy sản Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực thủy sản, cứu hộ, cứu nạn

39

Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ công tác di dân khỏi vùng sạt lở, thiên tai và ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn; phục vụ nhiệm vụ đặc thù về Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới

40

Trung tâm giống cây trồng Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ các nhiệm vụ đặc thù về nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất giống cây trồng và phục vụ nhiệm vụ đặc thù về thu thẩm, bảo quản, lưu mẫu chuẩn giống trồng trọt

41

Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ đặc thù về khảo nghiệm, chọn lọc, lai tạo nâng cao chất lượng con giống, bảo tồn, khai thác quỹ gen các con giống đặc sản

42

Trung tâm giống thủy sản Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ vận chuyển bảo tồn giống, quỹ gen các loài thủy sản

43

Trung tâm khuyến nông Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thú y

44

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ công tác quản lý chất lượng nông sản và thủy sản

1

Xe gắn thiết bị chuyên dùng

2.500

Xe gắn thiết bị chuyên dùng để phục vụ công tác kiểm định lưu động vệ sinh an toàn thực phẩm

45

Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ nhiệm vụ đặc thù về nông nghiệp và phát triển nông nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

46

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe khai thác các công trình cấp nước tập trung và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

47

Quỹ bảo vệ phát triển rừng Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ phòng chống cháy rừng

48

Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ công tác phòng chống bão lụt, các công trình thủy lợi, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp

49

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

50

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ công tác đấu giá trên địa bàn tỉnh

51

Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Nghệ An

1

Xe bán tài

700

Xe phục vụ đo đạc, quan trắc

52

Chi cục bảo vệ môi trường Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Kiểm tra chỉ đạo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

53

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ khảo sát, đo đạc đất đai, lập hồ sơ địa giới hành chính ở địa bàn miền núi

54

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ chuyên chở máy móc, thiết bị đo đạc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

55

Trung tâm văn hóa thông tin Nghệ An

1

xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

Chở diễn viên đi biểu diễn

1

xe bán tải

700

Chở thiết bị chuyên dùng, đạo cụ, âm thanh

56

Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản Dân Ca xứ Nghệ

2

xe 34 chỗ

1.600

Phục vụ chở đạo cụ, âm thanh và chở diễn viên đi biểu diễn

1

Xe tải 3,5 - 4 tấn

700

57

Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An

1

Xe tải 2 - 3 tấn

500

Phục vụ chở đạo cụ, âm thanh

1

Xe 39 chỗ

1.700

Chở diễn viên đi biểu diễn

58

Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện thể dục thể thao Nghệ An

1

xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

Phục vụ các giải thi đấu thể thao

59

Trung tâm Thi đấu và dịch vụ Thể thao Nghệ An

1

xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

Phục vụ các giải thi đấu thể thao

60

Thư viện tỉnh Nghệ An

1

Xe tải gắn tủ thư viện lưu động đa phương tiện

900

Xây dựng tủ sách thư viện trên địa bàn tỉnh

1

Xe bán tải

700

Thực hiện công tác xây dựng phong trào cơ sở ở các huyện...,

61

Bảo tàng xô viết Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ công tác khảo sát, sưu tầm hiện vật

62

Bảo tàng Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Phục vụ khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm hiện vật các di tích khảo cổ

63

Khu di tích Kim Liên

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật gốc, dẫn đường các đoàn cấp cao, tuyên truyền lưu động,...

64

Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ lập quy hoạch, thẩm định đồ án quy hoạch, khảo sát địa hình, địa chất,...

65

Trung tâm kiểm định xây dựng Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Vận chuyển thiết bị thí nghiệm chuyên ngành đi kiểm tra hiện trường

66

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe chở vật tư, phục vụ phòng chống dịch

67

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phòng chống dịch bệnh

68

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ truyền thông giáo dục sức khỏe

69

Bệnh viện Mắt Nghệ An

1

Xe 30 chỗ

1.500

Phục vụ chỉ đạo tuyến

70

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phòng chống dịch bệnh

71

Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An

1

Xe tải thùng bảo ôn

500

Vận chuyển và bảo quản máu

1

Xe bán tải

700

Xe chở thiết bị y tế;

1

xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

Chở cán bộ, bác sỹ và dụng cụ đi lấy máu

72

Bệnh viện ung bướu Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe chở thiết bị y tế; chở các bác sỹ, nhân viên y tế đến các địa bàn vùng cao của tỉnh

1

xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

73

Chi cục dân số Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe tuyên truyền, kiểm tra công tác dân số

74

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An

1

Xe chuyên dùng có trang bị thiết bị kiểm định

1.400

Xe chuyên dùng kiểm định chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

75

Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phòng chống cháy rừng;

1

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản

76

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và phòng chống cháy rừng

1

Xe bán tải

700

1

xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

77

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 Nghệ An

2

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và phòng chống cháy rừng

78

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 Nghệ An

2

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và phòng chống cháy rừng

79

Hạt kiểm lâm các huyện, thành, thị

1 xe/đơn vị

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra kiểm soát lâm sản và phòng chống cháy rừng

80

Đài phát thanh truyền hình Nghệ An

2

Truyền hình lưu động

Theo giá thị trường tại thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Xe truyền hình lưu động; xe phóng sự, phục vụ công tác của phóng viên, biên tập

1

Xe 17 chỗ

710

81

Bộ chỉ huy lực lượng Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Chỉ đạo, giám sát cơ sở

82

Các Tổng đội thanh niên xung phong - xây dựng kinh tế Nghệ An

1 xe/đơn vị

Xe bán tải

700

Xe phục vụ nuôi trồng, sản xuất

83

Ban Quản lý khu di tích lịch sử Truông Bồn

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ quản lý di tích lịch sử

84

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Phúc Sơn (trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An)

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ giáo dục, đào tạo nghề

85

Trung tâm hỗ trợ, tư vấn tài chính Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ đào tạo, tư vấn tài chính; chở biên lai ấn chỉ, máy móc thiết bị

1

Xe 17 chỗ

710

86

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

1

Xe 35 chỗ

1.600

Xe chở giáo viên, sinh viên đi thực tế

87

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt Đức Nghệ An

Theo nhu cầu thực tế

Xe phục vụ dạy nghề, tập lái

Theo giá thị trường tại thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Xe phục vụ dạy nghề, tập lái

88

Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An

1

Xe 35 chỗ

1.600

Xe chở giáo viên, sinh viên

89

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An

1

Xe 39 chỗ

1.700

Xe chở giáo viên, sinh viên

90

Trường Đại học Y khoa Vinh

1

Xe 45 đến 47 chỗ

2.500

Xe chở giáo viên, sinh viên

91

Trường Cao đẳng nghề du lịch - Thương mại Nghệ An

2

xe từ 22 đến 29 chỗ

1.200

Xe chở giáo viên, sinh viên

92

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

1

Xe bán tải

700

Xe chở giáo viên, sinh viên; chở dụng cụ giảng dạy

1

Xe 17 chỗ

710

1

Xe 45 đến 47 chỗ

2.500

93

Trường chính trị Nghệ An

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở giáo viên, sinh viên đi thực tế

94

Vườn quốc gia Pù Mát

1

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra, kiểm soát rừng, phòng chống cháy rừng

95

Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ tuyên truyền an toàn giao thông

96

Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư...

97

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ hoạt động của Ban cứu trợ

 

KHỐI HUYỆN

 

 

 

 

98

VP HĐND - UBND các huyện, thành phố, thị xã

Theo nhu cầu thực tế

Xe quyét rác

Theo giá thị trường tại thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Xe quyét rác

Xe chở rác

Xe chở rác 6m3

Xe cần cẩu

Xe cần cẩu 2 tấn

Xe nâng

Xe nâng 2 tấn

Xe xúc lật

Xe xúc lật gầu 0,65m3

Xe ủi

Xe ủi

Xe bồn, tưới cây

Xe bồn, tưới cây 6m3

Xe hút bùn

Xe hút bùn 4m3

99

VP HĐND - UBND thành phố Vinh

1

Xe 17 chỗ

710

Xe chở đại biểu, khách trung ương

100

Trung tâm văn hóa, thể thao huyện, thành phố, thị xã

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ văn hóa thông tin lưu động

101

Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề; Trường trung cấp nghề huyện, thành phố, thị xã

1

Xe bán tải

700

Xe phục vụ đào tạo dạy nghề

102

UBND các xã, phường, thị trấn

1

Xe tải nhỏ

300

Xe tải nhỏ phục vụ công tác an ninh trật tự

1

Xe chở rác

Theo giá thị trường tại thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Xe chở rác 3m3

103

Đài phát thanh truyền hình huyện, thành phố, thị xã

1

Xe truyền hình lưu động

Xe truyền hình lưu động

104

Ban quản lý nghĩa trang cấp huyện

2

Xe tang lễ;

Xe tang lễ, xe chở thân nhân (riêng Ban quản lý nghĩa trang thành phố Vinh được trang bị tối đa 05 xe)

105

Ban (đội) quản lý trật tự đô thị, thanh tra đô thị (áp dụng đối với: Thị xã Cửa Lò, Thị xã Hoàng Mai, Thị xã Thái Hòa, Thành phố Vinh)

1

Xe bán tải

700

Xe bán tải

1

Xe cẩu

Theo giá thị trường tại thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Xe cẩu

1

Xe hút chất thải

Xe hút chất thải

1

Xe tải thùng

300

Xe quản lý trật tự đô thị

106

Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò

2

Xe bán tải

700

Xe phục vụ cứu hộ và phòng chống thiên tai