Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2020/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Kết luận số 1433-KL/TU ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Tỉnh uỷ về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tại kỳ họp thứ 57, ngày 24 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 362/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 138/TTr-STC ngày17 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

b) Quyết định này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

3. Tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng

a) Mục đích sử dụng và số lượng xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

b) Chủng loại và mức giá xe ô tô chuyên dùng được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

4. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

a) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để: Lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng.

b) Số lượng xe ô tô chuyên dùng quy định tại Khoản 3 Điều này là số lượng tối đa trang bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.

2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh bổ sung Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh bổ sung Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung định mức trang bị xe chuyên dùng phục vụ công tác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung định mức trang bị xe chuyên dùng cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- PVP UBND tỉnh, các phòng CM;
- Lưu: VT, KT(LTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN