Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2014 - 2015 ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định mức học phí năm học 2014 - 2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý;

Theo đề nghị của Trường Đại học Phạm Văn Đồng tại Tờ trình số 823/TTr-ĐHPVĐ ngày 28/5/2014 về việc đề nghị ban hành quy định mức học phí năm học 2014 - 2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý và Báo cáo thẩm định số 67/BC-STP ngày 26/5/2014 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức học phí năm học 2014-2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý, với các nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định mức học phí năm học 2014-2015 đối với các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

2. Đối tượng nộp học phí:

Học sinh, sinh viên, người theo học các khóa đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý.

3. Mức thu học phí:

a) Mức thu học phí đối với đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

Đơn vị tính: đồng/học sinh, sinh viên/tháng

TT

Nhóm ngành, trình độ đào tạo

Mức thu

I. Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản.

1

Đại học

550.000

2

Cao đẳng

440.000

3

Trung cấp chuyên nghiệp

385.000

II. Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch.

1

Đại học

650.000

2

Cao đẳng

520.000

3

Trung cấp chuyên nghiệp

410.000

II. Nhóm ngành y dược

1

Cao đẳng

480.000

2

Trung cấp chuyên nghiệp

420.000

b) Mức học phí theo phương thức giáo dục thường xuyên bằng 1,5 lần mức học phí quy định tại điểm a Khoản này. Học phí đối với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác theo thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục và người học.

c) Mức thu học phí theo tín chỉ được thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 12 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

4. Đối tượng được miễn, giảm học phí và cơ chế miễn giảm học phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Thu, quản lý và sử dụng học phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh quản lý và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, GDĐT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Cục KTVB QPPL-Bộ Tư pháp;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích