Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2299/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỘ TÀI LIỆU “VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG” DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bộ tài liệu “Văn hóa học đường” dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở (gồm 9 cuốn, có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các cơ sở giáo dục, Giáo viên có thể lựa chọn bộ tài liệu nêu tại Điều 1 để sử dụng khi thực hiện Giáo dục văn hóa ứng xử và các hoạt động giáo dục khác cho học sinh ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Giám đốc các sở Giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ GDTH, GDTrH;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU “VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG” DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên tài liệu

Tác giả

Khuôn khổ

Số trang

TIỂU HỌC

1.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 1

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Trần Thị Mai Hương - Mai Mỹ Hạnh - Giang Thiên Vũ

17 x 24

36

2.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 2

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Huỳnh Chí Danh - Nguyễn Thanh Luân

17 x 24

36

3.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 3

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Trần Thị Hằng Mơ - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

17 x 24

36

4.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 4

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Tống Thị Kim Phượng - Nguyễn Lê Bảo Hoàng

17 x 24

36

5.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 5

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Nguyễn Thị Lý - Đặng Thị Hương

17 x 24

36

TRUNG HỌC CƠ SỞ

6.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 6

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Trần Thị Mai Hương - Nguyễn Thế Huy

17 x 24

36

7.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 7

PGS TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Huỳnh Chí Danh - Nguyễn Anh Tuấn

17 x 24

36

8.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 8

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Tống Thị Kim Phương - Đỗ Tất Thiên

17 x 24

36

9.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 9

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn - Nguyễn Thị Lý - Lê Duy Hùng

17 x 24

36

Danh mục trên có 9 cuốn tài liệu.