Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Ủy ban Văn hóa TNTNNĐ của Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để b/c);
- Các Bộ: LĐTB&XH, VHTT&DL, TT&TT, Công an, Tài chính (để biết);
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để p/h);
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ (để biết);
- Các Thứ trưởng Bộ GDĐT;
- Văn phòng Hội đồng giáo dục quốc gia;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT (để th/h);
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam (để th/h);
- Các Sở GDĐT (để th/h);
- Các ĐH, HV, CĐSP, TCSP (để th/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1299/QĐ-TTG NGÀY 03/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (gọi tắt là Đề án), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai Đề án trong toàn Ngành giáo dục đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định các nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung của Đề án, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc triển khai Đề án, đảm bảo thời gian theo Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ GDĐT

- Xác định nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Đề án.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN, LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN (theo phụ lục đính kèm).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT

a) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

- Đơn vị đầu mối, chủ trì lập kế hoạch triển khai Đề án; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch đã được phê duyệt;

- Lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc triển khai Đề án, kế hoạch hằng năm gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp;

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, sơ kết, tổng kết việc triển khai Đề án.

b) Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Văn phòng Bộ: Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính: Hướng dẫn, tổng hợp dự toán kinh phí triển khai Đề án để thẩm định trình cơ quan có quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách.

2. Các Sở giáo dục và đào tạo

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương phối hợp với ngành Giáo dục triển khai Quyết định 1299 và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án của Ngành giáo dục;

- Phối hợp Công đoàn giáo dục cùng cấp quán triệt, triển khai Đề án đến nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, học sinh trong các cơ sở giáo dục;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh, tổ chức xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học;

- Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học;

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch triển khai Đề án và báo cáo kết quả về Bộ GDĐT;

- Phối hợp, tham mưu, bố trí nguồn kinh phí thực hiện được từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm; nguồn chi thường xuyên của các sở giáo dục và đào tạo và nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định.

3. Các cơ Sở giáo dục đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị;

- Tổ chức các diễn đàn, hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh, sinh viên; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục.

- Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trường học;

- Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học;

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện được từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm; nguồn chi thường xuyên của các trường học và nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định;

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch triển khai Đề án 1299 và báo cáo kết quả về Bộ GDĐT./.

VI. KINH PHÍ

- Bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hằng năm;

- Nguồn chi thường xuyên của các sở giáo dục và đào tạo; các trường học;

- Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN, LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian Hoàn thành

1.

Công tác chỉ đạo

 

Nhiệm vụ chung

1.1

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án

Quyết định ban hành Kế hoạch

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Văn phòng và các Vụ, Cục

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2019

1.2

- Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai Đề án

- Hội nghị triển khai sơ kết, tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo kết quả

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Các Bộ, ngành có liên quan

- Vụ Giáo dục Mầm non

- Vụ Giáo dục Tiểu học

- Vụ Giáo dục Trung học

- Vụ Giáo dục thường xuyên

- Vụ Giáo dục Đại học

- Vụ Giáo dục Dân tộc

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Văn phòng

- Thanh tra

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

2019-2025

1.3

Văn bản đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể TW, UBND các tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đề án và cử đầu mối triển khai

Công văn

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

Văn phòng

2019

2.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

2.1

Hội nghị quán triệt thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” và Kế hoạch của ngành Giáo dục

Tài liệu Hội nghị

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- TW Đoàn

- Bộ LĐTB&XH

- Bộ VHTT&DL

- Các Vụ, Cục

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Báo Giáo dục và Thời đại

- VP Bộ (TTTTGD)

2019 tại 2 khu vực

2.2

Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.gov.vn, Báo Giáo dục và Thời đại, các cơ quan báo chí, truyền hình TW, địa phương, mạng xã hội về mô hình tiêu biểu văn hóa ứng xử trong trường học; những tấm gương giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trong ứng xử văn hóa

Các tin, bài viết, phóng sự

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV; Các sở giáo dục và đào tạo;

Các cơ sở đào tạo

- Báo Giáo dục và Thời đại

- VP Bộ (TTTTGD)

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- TW Đoàn

- Bộ VHTT&DL

- Báo, Đài Truyền hình TW, địa phương.

- Các tổ chức cá nhân có liên quan.

2019-2025

2.3

Tổ chức Cuộc thi Văn hóa ứng xử trong các trường học

Kế hoạch, báo cáo kết quả

Báo Giáo dục và Thời Đại

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam,

- Cục NG&CBQLGD

- Các cơ sở giáo dục

Hằng năm (bắt đầu từ năm 2020)

2.4

Phát động và tổ chức phong trào thi đua; Tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Các cá nhân, tập thể khen thưởng

Vụ Thi đua- Khen thưởng

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV; Cục NG&CBQLGD

- Công đoàn Giáo dục VN

- Các Sở GDĐT

- Các cơ sở giáo dục

Hằng năm

2.5

Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, phát động, tuyên truyền phong trào học sinh, sinh viên với xây dựng văn hóa ứng xử; nét đẹp học đường; học sinh, sinh viên duyên dáng, thanh lịch trong các trường học

Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai

Các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học, đào tạo sư phạm

- Các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường

- Cơ quan văn hóa cùng cấp, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp.

Hằng năm

3.

Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

3.1

Ban hành Thông tư quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Các Vụ/Cục thuộc Bộ

- Các chuyên gia,

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

4/2019

3.2

Hướng dẫn ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Văn bản

Các Sở GDĐT;

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

- Các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh

2019

3.3

Ban hành văn bản quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục đại học, CĐSP, TCSP

Văn bản

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Các Vụ/Cục: Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Các chuyên gia

12/2019

3.4

Ban hành văn bản hướng dẫn quy định tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp

Văn bản

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Cục Cơ sở Vật chất

- Vụ Pháp chế

- Vụ Giáo dục Mầm non

- Vụ Giáo dục Tiểu học

- Vụ Giáo dục Trung học

- Vụ Giáo dục thường xuyên

- Vụ Giáo dục Đại học

- Vụ Giáo dục Thể chất

- Vụ Giáo dục Dân tộc

- Văn phòng

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Các chuyên gia.

12/2019

4.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

4.1

Xây dựng chuyên đề đổi mới phương pháp và hình thức giáo dục văn hóa ứng xử, giá trị văn hóa truyền thống thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục

Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuyên đề

- Vụ Giáo dục Mầm non

- Vụ Giáo dục TH

- Vụ Giáo dục TrH

- Vụ Giáo dục Thường xuyên

- Các chuyên gia

- Các cơ sở giáo dục

- Các sở giáo dục.

Hằng năm

4.2

Biên soạn tài liệu Văn hóa học đường cho học sinh phổ thông; chuyên đề sinh hoạt Đoàn/Hội/Đội; ứng xử trên mạng xã hội đối với học sinh, sinh viên

Tài liệu

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam

- TW Đoàn

- Cục CNTT

- Các Vụ, Cục liên quan

- Chuyên gia,

2020

5.

Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

5.1

Tập huấn nâng cao kỹ năng văn hóa ứng xử và kiềm chế cảm xúc trong môi trường sư phạm cho cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên, cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội, Đội và nhân viên trường học

Bộ tài liệu tập huấn

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Chuyên gia

Hằng năm

 

5.2

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thanh niên, học sinh, sinh viên ứng xử trên môi trường mạng.

Bộ tài liệu tập huấn

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Ban Tuyên giáo TW,

- Bộ TT&TT

- Bộ Công An

- TW Đoàn

- Các vụ/cục thuộc Bộ

- Chuyên gia

Hằng năm

 

5.3

Hội thảo xây dựng, nhân rộng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học

Tài liệu về Mô hình

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

 

2020

 

5.4

Tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm, văn hóa trong khối các cơ sở đào tạo giáo viên

Kế hoạch Hội thi

Các cơ sở đào tạo sư phạm

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

Từ năm 2020, Hai năm 1 lần

 

5.5

Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú về kỹ năng tổ chức sinh hoạt đời sống nội trú khoa học, an toàn và lành mạnh cho học sinh

Bộ tài liệu

Vụ Giáo dục Dân tộc

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

2020

 

6.

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

 

6.1

Rà soát, hoàn thiện các Điều lệ nhà trường, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả rèn luyện của HSSV

Điều lệ; Quy chế

- Vụ Giáo dục Mầm non

- Vụ Giáo dục TH

- Vụ Giáo dục TrH

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Vụ Pháp chế

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Các chuyên gia

2020

 

6.2

Biên soạn tài liệu tuyên truyền cho phụ huynh HSSV về ứng xử văn hóa

Bộ tài liệu

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV

- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,

Bộ VHTT&DL

- Các vụ/cục thuộc Bộ

- Các chuyên gia

2020

 

6.3

Phối hợp với Hội phụ nữ/Ban đại diện cha mẹ học sinh/Chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề về văn hóa ứng xử trong trường học

Kế hoạch phối hợp

Người đứng đầu cơ sở giáo dục

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hằng năm